Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu: Il-Kummissjoni tivvaluta r-riskji u titlob implimentazzjoni aħjar tar-regoli

Brussell, I-24ta' lulju 2019

Illum il-Kummissjoni Ewropea qed tadotta Komunikazzjoni u erba' rapporti li se jappoġġjaw lill-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali biex jindirizzaw aħjar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-Kummissjoni Juncker poġġiet fis-seħħ regoli b'saħħithom tal-UE mar-raba' u l-ħames direttiva kontra l-ħasil tal-flus u saħħet ir-rwol superviżorju tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Ir-rapporti jenfasizzaw il-ħtieġa għall-implimentazzjoni sħiħa tagħhom filwaqt li jenfasizzaw li għad iridu jiġu indirizzati għadd ta' nuqqasijiet strutturali fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-pakkett tal-lum se jservi ta' bażi għal għażliet ta' politika futuri dwar kif għandu jkompli jissaħħaħ il-qafas tal-UE kontra l-ħasil tal-flus.

Frans Timmermans, l-Ewwel Viċi President, qalJeħtieġ li naqtgħu l-opportunitajiet kollha għal kriminali u terroristi li jabbużaw mis-sistema finanzjarja tagħna u jheddu s-sigurtà tal-Ewropej. Hemm xi titjib konkret ħafna li jista' jsir malajr fil-livell operattiv. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa lill-Istati Membri f'dan ir-rigward, filwaqt li tirrifletti wkoll dwar kif għandhom jiġu indirizzati l-isfidi strutturali li fadal .”

Valdis Dombrovskis, il-Viċi President għall-Euro u d-Djalogu Soċjali, responsabbli wkoll mill-Istabbiltà Finanzjarja, mis-Servizzi Finanzjarji u mill-Unjoni tas-Swieq Kapitali, qal: “Qafas kredibbli għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huwa essenzjali biex tinżamm l-integrità tas-sistema finanzjarja Ewropea u biex jitnaqqsu r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja. Madankollu, l-analiżi tal-lum tagħti aktar prova li r-regoli b'saħħithom tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ma ġewx applikati l-istess fil-banek kollha u fil-pajjiżi kollha tal-UE. Għalhekk għandna problema strutturali fil-kapaċità tal-Unjoni li tipprevjeni li s-sistema finanzjarja tintuża għal skopijiet illeġittimi. Din il-problema trid tiġi indirizzata u solvuta malajr kemm jista' jkun.”

Věra Jourová, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, stqarret: “Għandna regoli stretti kontra l-ħasil tal-flus fil-livell tal-UE, iżda għandna bżonn li l-Istati Membri kollha jimplimentaw dawn ir-regoli fil-prattika. Ma rridux punti dgħajfa fl-UE li l-kriminali jkunu jistgħu jisfruttawhom. L-iskandli reċenti wrew li l-Istati Membri għandhom jittrattaw dan b'mod urġenti.”

Il-Komunikazzjoni Lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu tagħti ħarsa ġenerali lejn l-erba' rapporti li ġew ippubblikati llum: ir-rapport sovranazzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju jipprovdi aġġornament tar-riskji settorjali assoċjati mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-valutazzjoni ta' każijiet riċenti ta' ħasil tal-flus fis-settur finanzjarju, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-interkonnessjoni tar-rapporti tar-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank janalizzaw in-nuqqasijiet fis-superviżjoni u l-kooperazzjoni attwali ta' kontra l-ħasil tal-flus, u jidentifikaw modi biex dawn jiġu indirizzati.

Valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus fis-suq intern

Ir-rapport sovranazzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju huwa strument biex jgħin lill-Istati Membri jidentifikaw u jindirizzaw il-ħasil tal-flus u r-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu. Mill-2017 dan ir-rapport qed jiġi adottat kull sentejn mill-Kummissjoni

Ir-rapport juri li l-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tal-ewwel valutazzjoni tar-riskju sovranazzjonali ġew implimentati mid-diversi atturi. Madankollu, għad hemm xi vulnerabbiltajiet orizzontali, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti anonimi, l-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji u ta' prodotti mhux regolati ġodda bħall-assi virtwali. Uħud minn dawn se jiġu indirizzati mit-traspożizzjoni li jmiss tal-ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus. Ir-rapport ifakkar ukoll li l-Istati Membri għad iridu jittrasponu bis-sħiħ ir-raba' direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Il-Kummissjoni tappella lill-Istati Membri biex jimplimentaw id-direttiva b'mod sħiħ u jsegwu r-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport. Dan itejjeb il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri, iqajjem kuxjenza fost l-entitajiet obbligati u jipprovdi aktar gwida dwar l-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja.

Valutazzjoni u tagħlimiet minn każijiet reċenti ta' ħasil tal-flus

Wara għadd ta' skambji mal-Parlament Ewropew u wara talba mill-Kunsill f'Diċembru 2018, il-Kummissjoni Ewropea analizzat għaxar każijiet reċenti magħrufa pubblikament ta' ħasil tal-flus fil-banek tal-UE biex tipprovdi analiżi ta' wħud min-nuqqasijiet attwali u biex tara liema hi l-aħjar triq 'il quddiem.

Filwaqt li mhuwiex eżawrjenti, ir-rapport juri li:

F'għadd ta' każijiet analizzati, il-banek ma rrispettawx b'mod effettiv jew xi drabi ma kkonformawx mar-rekwiżiti tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Dawn ma kellhomx il-mekkaniżmi interni t-tajba biex jipprevjenu l-ħasil tal-flus u ma allinjawx il-politiki tagħhom kontra l-ħasil tal-flus/kontra t-terroriżmu meta kellhom mudelli tan-negozju riskjużi. Is-sejbiet enfasizzaw ukoll nuqqas ta' koordinazzjoni bejn politiki bħal dawn, jew fil-livell ta' entitajiet individwali jew fil-livell ta' grupp.

  • L-awtoritajiet nazzjonali wieġbu b'differenzi sinifikanti f'termini ta' puntwalità u effikaċja tal-azzjonijiet superviżorji tagħhom. Kien hemm diverġenzi kbar f'termini ta' prijoritizzazzjoni, riżorsi, għarfien espert u għodod disponibbli. B'mod aktar partikolari fir-rigward tas-superviżjoni ta' grupp bankarju, is-superviżuri kellhom tendenza li jiddependu b'mod eċċessiv fuq il-qafas ta' kontra l-ħasil tal-flus tal-Istati Membri ospitanti u dan affettwa l-effettività tal-azzjonijiet superviżorji f'każijiet transkonfinali fil-livell tal-UE. Barra minn hekk, id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet wasslet għal kooperazzjoni ineffettiva bejn l-awtoritajiet ta' kontra l-ħasil tal-flus, l-awtoritajiet prudenzjali, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Dawn in-nuqqasijiet jindikaw kwistjonijiet strutturali pendenti fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE li ġew indirizzati biss parzjalment. Il-frammentazzjoni regolatorja u superviżorja, flimkien mad-diversità tal-kompiti, tas-setgħat u tal-għodod disponibbli għall-awtoritajiet pubbliċi, joħolqu dgħufijiet fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE. Nuqqasijiet fil-politiki u s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus huma aktar prominenti f'sitwazzjonijiet transkonfinali, kemm fi ħdan l-UE iżda wkoll fir-rigward ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE. Filwaqt li ttieħdu azzjonijiet sinifikanti mill-banek u s-superviżuri, għad fadal xi jsir. Pereżempju, hemm bżonn ta' aktar armonizzazzjoni fost l-Istati Membri u kif ukoll li tissaħħaħ is-superviżjoni.

Il-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF)

L-unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għandhom rwol ewlieni li jidentifikaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus f'kull pajjiż. Il-pjattaforma tal-UIF tal-UE, li hija grupp ta' esperti tal-Kummissjoni, tejbet ħafna l-kooperazzjoni matul dawn l-aħħar snin, iżda l-Kummissjoni identifikat kwistjonijiet pendenti:

  • Aċċess tal-UIF għall-informazzjoni: minħabba l-istatus, is-setgħat, u l-organizzazzjoni differenti tagħhom, xi UIF ma jistgħux jaċċessaw u jikkondividu informazzjoni rilevanti (finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi).
  • Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn l-UIF għadha mhix biżżejjed u ħafna drabi hija kajmana wisq.
  • Għodod tal-IT: Xi drabi l-UIF m'għandhomx l-għodda xierqa tal-IT biex jimpurtaw u jesportaw l-informazzjoni b'mod effiċjenti minn u lejn l-FIU.net.
  • Kamp ta' applikazzjoni limitat tal-Pjattaforma tal-UIF tal-UE, li ma tipproduċix mudelli, linji gwida u standards legalment vinkolanti.

Ir-rapport jissuġġerixxi xi bidliet konkreti, bħal mekkaniżmu ġdid ta' appoġġ, li jkompli jtejjeb il-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) madwar l-UE.

Interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank

Ir-rapport dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-kontijiet bankarji jistabbilixxi għadd ta' elementi li għandhom jiġu kkunsidrati għal interkonnessjoni possibbli ta' reġistri tal-kontijiet bankarji u sistemi għall-irkupru tad-data. Il-Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi li sistema bħal din tista' tkun possibbilment sistema deċentralizzata bi pjattaforma komuni fil-livell tal-UE. Biex tinkiseb l-interkonnessjoni, tkun meħtieġa azzjoni leġislattiva, wara konsultazzjoni mal-gvernijiet tal-Istati Membri, Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi.

Il-passi li jmiss

Ir-rapporti tal-lum se jinformaw id-dibattitu futur dwar azzjoni ulterjuri f'dan il-qasam, inkluż fir-rigward tal-obbligi tal-istituzzjonijiet finanzjarji u s-setgħat u l-għodod meħtieġa għal superviżjoni effettiva. Il-livell attwali ta' integrazzjoni tas-suq bankarju se jirrikjedi wkoll aktar ħidma fuq l-aspetti transfruntieri tal-qafas kontra l-ħasil tal-flus/finanzjament tat-terroriżmu. Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE kontra l-ħasil tal-flus mill-Istati Membri.

Kuntest

Taħt il-Kummissjoni Juncker, l-UE saħħet il-qafas tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus/kontra l-finanzjament tat-terroriżmu billi adottat ir-raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus li kellha tiġi trasposta mill-Istati Membri sa Ġunju 2017. Il-Kummissjoni qed tivvaluta t-traspożizzjoni tar-raba' Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus, filwaqt li taħdem ukoll biex tivverifika li r-regoli jiġu implimentati mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni nediet proċeduri ta' ksur kontra l-maġġoranza tal-Istati Membri peress li vvalutat li l-komunikazzjonijiet li rċeviet mingħand l-Istati Membri ma jirrappreżentawx traspożizzjoni kompluta ta' din id-Direttiva.

Il-ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus se ttejjeb is-setgħat tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, iżżid it-trasparenza dwar l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, kif ukoll tirregola l-muniti virtwali u l-kards imħallsa minn qabel biex tipprevjeni aħjar il-finanzjament tat-terroriżmu. Sa Jannar 2020, l-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Wara l-iżvelar tal-każijiet allegati ta' ħasil tal-flus fl-2018, f'Mejju 2018 il-Kummissjoni waqqfet grupp ta' ħidma konġunt mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u l-Bank Ċentrali Ewropew. Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma, f'Settembru 2018 il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (AML) u l-oqfsa prudenzjali u regoli ġodda biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Dan wassal għat-tisħiħ tad-dimensjoni tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-leġiżlazzjoni bankarja prudenzjali permezz tal-adozzjoni tal-ħames Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital f'Diċembru 2018.

Għal Aktar Informazzjoni

Mistoqsijiet u Tweġibiet

Fuq il-paġna tal-qafas tal-UE kontra l-ħasil tal-flus se ssib id-dokumenti li ġejjin:

  • Il-Komunikazzjoni: Lejn implimentazzjoni aħjar tal-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tal-qafas tat-terroriżm
  • Rapport dwar il-valutazzjoni ta' allegazzjonijiet reċenti ta' ħasil ta' flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE
  • Ir-Rapport ta' Valutazzjoni Sovranazzjonali tar-Riskju
  • Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja (UIF)
  • Rapport dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank

IP/19/4452

Kuntatti mal-istampa:

Mistoqsijiet ġenerali mill-pubbliku: Europe Direct bit-telefown fuq 00 800 67 89 10 11 jew bl - e-mail


Side Bar

Photos