Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Komisija vertina riziką ir ragina geriau įgyvendinti taisykles

Briuselis, 2019 m. liepos 24 d.

Šiandien Europos Komisija priims komunikatą ir patvirtins keturias ataskaitas, kurios Europos ir nacionalinėms valdžios institucijoms padės sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. J.–C. Junckerio vadovaujama Komisija Ketvirtąja ir Penktąja kovos su pinigų plovimu direktyvomis nustatė griežtas ES taisykles ir sustiprino Europos bankininkystės institucijai priskirtą priežiūros funkciją. Ataskaitose pabrėžiama, kad reikia iki galo įgyvendinti šias direktyvas ir pašalinti keletą struktūrinių problemų, trukdančių laikytis Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių. Šiandienos dokumentų rinkinys padės ateityje priimti politinius sprendimus, kaip toliau stiprinti ES kovos su pinigų plovimu sistemą.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans teigė: „Turime panaikinti visas nusikaltėlių ir teroristų galimybes neteisėtai naudotis mūsų finansų sistema, kad jie nekeltų grėsmės europiečių saugumui. Yra keletas labai konkrečių ir greitai įgyvendinamų priemonių. Komisija toliau padės valstybėms narėms šioje srityje ir svarstys, kaip spręsti likusias struktūrines problemas.

Valdis Dombrovskis, Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, sakė: „Turime išlaikyti Europos finansų sistemos vientisumą ir sumažinti riziką finansiniam stabilumui. Tam labai svarbu turėti patikimą prevencinę sistemą, skirtą kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Tačiau šiandienos analizė geriau parodė, kad ne visuose bankuose ir ne visose ES šalyse mūsų griežtos kovos su pinigų plovimu taisyklės taikomos vienodai. Tai struktūrinė problema, dėl kuriuos Sąjungai sunkiau užkirsti kelią neteisėtam finansų sistemos naudojimui. Kuo greičiau išspręsime šią problemą, tuo geriau.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „ES lygmeniu taikomos griežtos kovos su pinigų plovimu taisyklės, tačiau būtina, kad jas įgyvendintų visos valstybės narės. Nenorime, kad Europos Sąjungoje liktų silpnų vietų, kuriomis galėtų pasinaudoti nusikaltėliai. Neseniai kilę skandalai parodė, kad valstybės narės turėtų skubiai spręsti šį klausimą.“

Komunikate dėl geresnio ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos įdiegimo apžvelgiamos keturios šiandien paskelbtos ataskaitos: viršnacionalinės rizikos vertinimo ataskaitoje pateikiama atnaujinta informacija apie sektorių riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Pastarųjų daug dėmesio sulaukusių finansinio sektoriaus pinigų plovimo atvejų vertinimofinansinės žvalgybos padalinių ir centralizuotų banko sąskaitų registrų sujungimo ataskaitose analizuojami dabartinės kovos su pinigų plovimu priežiūros ir bendradarbiavimo sistemos trūkumai ir įvardijami jų šalinimo būdai.

Pinigų plovimo rizikos vidaus rinkoje vertinimas

Viršnacionalinės rizikos vertinimo ataskaita padeda valstybėms narėms nustatyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir ją mažinti. Nuo 2017 m. tokią ataskaitą Komisija parengia kas dvejus metus.

Ataskaita rodo, kad įvairūs subjektai įgyvendino daugumą pirmojo viršnacionalinės rizikos vertinimo rekomendacijų. Tačiau išlieka tam tikrų horizontaliojo pobūdžio trūkumų, visų pirma susijusių su anoniminiais produktais, tikrųjų savininkų nustatymu ir naujais nereguliuojamais produktais, pvz., virtualiuoju turtu. Kai kurie iš jų bus pašalinti į nacionalinę teisę greitu laiku perkėlus Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ataskaitoje taip pat primenama, kad valstybės narės turi iki galo perkelti į nacionalinę teisę Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą. Komisija ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti šią direktyvą ir laikytis šios ataskaitos rekomendacijų. Taip priežiūros institucijos galėtų geriau bendradarbiauti, įpareigotieji subjektai būtų geriau informuoti ir būtų geriau paaiškinta, kaip nustatyti tikruosius savininkus.

Naujausių pinigų plovimo atvejų vertinimas ir išvados

Pasitarusi su Europos Parlamentu ir 2018 m. gruodžio mėn. sulaukusi Tarybos prašymo Europos Komisija išnagrinėjo 10 naujausių viešai žinomų pinigų plovimo atvejų ES bankuose, kad išsiaiškintų kai kurias dabartines problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Nors ataskaita nėra išsami, ji rodo, kad:

daugeliu nagrinėtų atvejų bankai iki galo nesilaikė arba kartais visiškai nesilaikė kovos su pinigų plovimu reikalavimų. Jie neturėjo tinkamų vidaus mechanizmų, galinčių užkirsti kelią pinigų plovimui. Taikydami rizikingus verslo modelius jie nesuderino savo pinigų plovimo ir kovos su terorizmu finansavimo politikos. Taip pat paaiškėjo, kad atskiri subjektai arba grupės nepakankamai koordinuoja tokią politiką.

  • Labai skiriasi nacionalinių institucijų vykdomų priežiūros veiksmų tempas ir veiksmingumas. Buvo didelių skirtumų, susijusių su prioritetų nustatymu, ištekliais, kompetencija ir turimomis priemonėmis. O kai reikėjo atlikti bankų grupės priežiūrą, priežiūros institucijos buvo linkusios pernelyg pasikliauti priimančiųjų valstybių narių kovos su pinigų plovimu sistema. Dėl to ES lygmens priežiūros veiksmai tarpvalstybiniais atvejais buvo ne tokie veiksmingi. Be to, dėl atsakomybės pasidalijimo neveiksmingai vyko bendradarbiavimas tarp kovos su pinigų plovimu institucijų, prudencinių institucijų, finansinės žvalgybos padalinių ir teisėsaugos institucijų.

Šie trūkumai rodo, kad struktūrinės ES taisyklių įgyvendinimo problemos buvo išspręstos tik iš dalies. ES taisyklės įgyvendinamos nepakankamai dėl skirtingos reguliavimo ir priežiūros tvarkos ir dėl to, kad valdžios institucijoms yra paskirtos labai skirtingos užduotys, įgaliojimai ir priemonės. Kovos su pinigų plovimu politikos ir priežiūros trūkumai yra labiau pastebimi tarpvalstybiniais atvejais tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. Nors bankai ir priežiūros institucijos ėmėsi svarbių veiksmų, jų nepakanka. Pavyzdžiui, būtina toliau derinti valstybių narių veiksmus ir stiprinti priežiūrą.

Būtinybė gerinti finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą

Finansinės žvalgybos padaliniai atlieka svarbų vaidmenį nustatant pinigų plovimo riziką kiekvienoje šalyje. Nors į ES FŽP platformą susibūrusi Komisijos ekspertų grupė pastaraisiais metais ėmė intensyviau bendradarbiauti, Komisija nustatė šias neišspręstas problemas:

  • FŽP galimybės gauti informacijos: finansinės žvalgybos padaliniai turi skirtingą statusą, įgaliojimus ir pasižymi skirtingais organizaciniais ypatumais. Dėl to kai kurie FŽP negali gauti reikiamos informacijos (finansinės, administracinės ir susijusios su teisėsauga) ir ja dalytis;
  • FŽP vis dar nepakankamai keičiasi informacija ir tai daro per lėtai;
  • IT priemonės: finansinės žvalgybos padaliniams kartais trūksta tinkamų IT priemonių, kad jie galėtų veiksmingai importuoti informaciją į FIU.net ir ją iš ten eksportuoti;
  • ribota ES FŽP platformos aprėptis, dėl to negalima rengti teisiškai privalomų ataskaitų formų, rekomendacijų ir standartų.

Ataskaitoje siūlomi tam tikri konkretūs pakeitimai, pvz., naujas paramos mechanizmas, kuris labiau pagerintų FŽP bendradarbiavimą visoje ES.

Centralizuotų banko sąskaitų registrų sujungimas

Centralizuotų banko sąskaitų registrų sujungimo ataskaitoje pateikiami tam tikri elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad būtų galima sujungti banko sąskaitų registrus ir duomenų paieškos sistemas. Komisijos siūlymu, tai galėtų būti decentralizuota sistema, turinti bendrą ES lygmens platformą. Tokiam sujungimui reikėtų teisėkūros veiksmų, kurių būtų imtasi po konsultacijų su valstybių narių vyriausybėmis, finansinės žvalgybos padaliniais, teisėsaugos institucijomis ir turto susigrąžinimo tarnybomis.

Tolesni veiksmai

Šiandienos ataskaitomis bus grindžiamos būsimos diskusijos dėl tolesnių šios srities veiksmų. Taip pat bus atsižvelgiama į finansų institucijų prievoles ir veiksmingai priežiūrai būtinus įgaliojimus bei priemones. Dėl dabartinio bankų rinkos integracijos laipsnio taip pat reikės toliau tarpvalstybiniu mastu plėtoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą. Komisija toliau atidžiai stebės, kaip valstybės narės įgyvendina ES kovos su pinigų plovimu taisykles.

Pagrindiniai faktai

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija sustiprino ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą – buvo priimta Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva, kurią iki 2017 m. birželio mėn. valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę. Šiuo metu Komisija vertina, kaip į nacionalinę teisę buvo perkelta Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva. Ji taip pat siekia patikrinti, ar valstybės narės tinkamai įgyvendina taisykles. Komisijos vertinimu, iš valstybių narių gautos informacijos nepakanka, kad būtų patvirtinta, jog ši direktyva buvo visiškai perkelta į nacionalinę teisę. Todėl prieš daugumą valstybių narių buvo pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros.

Siekiant geriau užkirsti kelią teroristų finansavimui pagal Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą bus padidinti finansinės žvalgybos padalinių įgaliojimai, bus skaidriau teikiama informacija apie tikruosius savininkus ir bus reglamentuojamos virtualios valiutos ir išankstinio mokėjimo kortelės. Valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę turi perkelti iki 2020 m. sausio mėn.

2018 m. gegužės mėn. buvo atskleisti keli pinigų plovimo atvejai. Po jų 2018 m. mėn. Komisija su Europos priežiūros institucijomis ir Europos centriniu banku įsteigė bendrą darbo grupę. Remdamasi darbo grupės rekomendacijomis, 2018 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė komunikatą dėl kovos su pinigų plovimu ir prudencinės sistemų stiprinimo ir naujų taisyklių, didinančių Europos bankininkystės institucijos vaidmenį. Todėl 2018 m. gruodžio mėn. buvo priimta Penktoji kapitalo reikalavimų direktyva. Taip buvo sugriežtinti prudenciniai bankininkystės teisės aktai, susiję su kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Daugiau informacijos

Klausimai/atsakymai

ES kovos su pinigų plovimu tinklalapyje rasite šiuos dokumentus:

  • Komunikatas dėl geresnio ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos įdiegimo
  • Ataskaita apie naujausių įtariamų pinigų plovimo atvejų ES kredito įstaigose vertinimą
  • Viršnacionalinė rizikos vertinimo ataskaita
  • Finansinės žvalgybos padalinio ataskaita
  • Centralizuotų banko sąskaitų registrų sujungimas

IP/19/4452

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos