Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Finansiella tjänster: Kommissionen presenterar sin likvärdighetspolicy gentemot länder utanför EU

Bryssel den 29 juli 2019

I dag gör EU-kommissionen bokslut över sin likvärdighetspolicy när det gäller finansiella tjänster. EU:s likvärdighetsbeslut har på senare år blivit ett viktigt regleringsverktyg som främjar integrering av de globala finansmarknaderna och samarbete med myndigheter i tredjeland. EU bedömer den allmänna policyn och om regelsystemen i tredjeländer är lika effektiva som unionens egna regler. Ett positivt likvärdighetsbeslut är en ensidig åtgärd från kommissionens sida som innebär att EU:s myndigheter kan lita på det berörda tredjelandets regler och tillsyn, samt att marknadsaktörer från detta land som är verksamma i EU bara behöver rätta sig efter en regeluppsättning. I dagens meddelande beskrivs också hur ändringar som nyligen gjordes i EU:s lagstiftning kommer att göra EU:s gemensamma regelverk, tillsyn och uppföljning ännu effektivare, men även främja affärsverksamhet över gränserna på globala marknader. Kommissionen har fram till i dag fattat över 280 likvärdighetsbeslut gällande mer än 30 länder. 

– Likvärdighetsbesluten är ett av de viktigaste verktygen i våra kontakter med tredjeländer när det gäller finansiella tjänster, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.De gynnar båda parter eftersom de gör att vi kan ha ett robust samarbete med våra partnerländer och öppna upp våra marknader för aktörer från tredjeländer och vice versa. Vår likvärdighetspolicy har hittills varit effektiv och nu har vi ännu bättre regler för att uppnå målet att skydda den finansiella stabiliteten och främja EU:s finansmarknaders internationella integration.

I meddelandet beskrivs EU:s övergripande policy och de ändringar som nyligen gjordes i lagstiftningen för att förbättra hur kommissionen fattar likvärdighetsbeslut. Det beskriver också hur kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna följer upp situationen i dessa länder när likvärdighetsbeslutet väl har fattats för att se till att de fortsätter att uppfylla EU:s krav och värnar finansiell stabilitet, investerarskydd, marknadens integritet och lika spelregler. 

Kommissionens meddelande ger också en överblick över ändringar i EU-lagstiftningen som på senare tid har stärkt likvärdighetsreglerna både vad gäller inledande bedömningar och den därpå följande uppföljningen. I synnerhet har de europeiska tillsynsmyndigheterna fått en mer framskjuten roll genom de senaste lagändringarna – bl.a. de ändrade förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna – som stärker dessa myndigheters roll i övervakningen av tredjeländer som berörs av likvärdighetsbeslut.

 

Likvärdighetsbeslut på senare tid 

I enlighet med sitt löfte att främja öppenhet gentemot intressenterna tar kommissionen tillfället i akt att presentera sina senaste likvärdighetsbeslut i samband med att detta meddelande offentliggörs. 

Kommissionen har i dag antagit likvärdighetsbeslut gällande finansiella referensvärden i Australien och Singapore. I besluten konstateras att administratörer av vissa räntor och valutareferensvärden i Australien och Singapore omfattas av juridiskt bindande krav som är likvärdiga med EU-kraven i förordning (EU) 2016/1011 (referensvärdesförordningen). 

Kommissionen har vidare förlängt befintliga likvärdighetsbeslut i fråga om kreditvärderingsinstitut i Hongkong, Japan, Mexiko och USA. Men kommissionen har även för första gången upphävt beslut gällande Argentina, Australien, Brasilien, Kanada och Singapore, som inte längre uppfyller kraven i EU:s förordning om kreditvärderingsinstitut efter ändringarna 2013. Dessa länder beslutade, efter diskussioner med kommissionen, att inte göra de lagändringar som skulle krävas eftersom den verksamhet som berörs är begränsad.

 

Bakgrund

I februari 2017 offentliggjorde kommissionens avdelningar ett arbetsdokument som gav en första helhetsbedömning av likvärdigheten när det gäller finansiella tjänster. Dokumentet beskrev hur kommissionen bedömer tredjeländers regelverk och de viktigaste målen med kommissionens policy.

Likvärdighetsbesluten innebär att kommissionen erkänner att ett tredjelands regelverk eller tillsynssystem är likvärdigt med motsvarande regelverk och tillsynssystem i EU. Kommissionen kan fastställa att ett tredjeland är likvärdigt om dess regel- och tillsynssystem är lika effektiva som EU:s egna. Likvärdighetsbesluten är rättsakter, normalt en genomförandeakt vars syfte är att underlätta regelsituationen för marknadsaktörerna och värna finansiell stabilitet, marknadsintegritet, investerarskydd och lika spelregler. 

Besluten om likvärdighet föregås av att kommissionen gör en noggrann bedömning utifrån en dialog med det berörda tredjelandets myndigheter och vid behov tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Bedömningen baseras på proportionalitetsprincipen och är riskkänslig, vilket betyder att kommissionen gör en noggrannare granskning av ett tredjelands regelverk och förväntar sig ett starkare skydd mot risker om detta tredjeland har en större inverkan på EU:s marknader.

 

EU:s lagstiftning om finansiella tjänster omfattar omkring 40 områden som kan bli föremål för likvärdighetsbeslut.

 

Mer information

 

Meddelande av den 29 juli 2019 om likvärdighet inom området finansiella tjänster.

Erkännande av finansiella regelverk i länder utanför EU (likvärdighetsbeslut)

Arbetsdokument från februari 2017 om en bedömning av EU:s likvärdighetsbeslut när det gäller finansiella tjänster.

 

IP/19/4309

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos