Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Finanšu pakalpojumi. Komisija nosaka savu līdzvērtības politiku ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis

Briselē, 2019. gada 29. jūlijā

Eiropas Komisija šodien izvērtē savu vispārējo pieeju attiecībā uz līdzvērtību finanšu pakalpojumu jomā. ES līdzvērtība pēdējos gados ir kļuvusi par nozīmīgu instrumentu, kas veicina pasaules finanšu tirgu integrāciju un sadarbību ar trešo valstu iestādēm. ES novērtē vispārējo politikas kontekstu un to, cik lielā mērā konkrētās trešās valsts regulatīvie režīmi sasniedz tādus pašus rezultātus kā tās noteikumi. Pozitīvs lēmums par līdzvērtību, kas ir Komisijas vienpusējs pasākums, ļauj ES iestādēm paļauties uz trešo valstu noteikumiem un uzraudzību, ļaujot tirgus dalībniekiem no trešām valstīm, kas aktīvi darbojas ES, ievērot tikai vienu noteikumu kopumu. Šodienas paziņojumā arī izklāstīts, kā ES tiesību aktu nesenie atjauninājumi nodrošinās vēl lielāku ES vienotā noteikumu kopuma efektivitāti, uzraudzību un pārraudzību, kā arī veicinās pārrobežu uzņēmējdarbību pasaules tirgos. Līdz šim Komisija ir pieņēmusi vairāk nekā 280 lēmumus par līdzvērtību attiecībā uz vairāk nekā 30 valstīm. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, teica: “Līdzvērtība” ir viens no mūsu galvenajiem instrumentiem sadarbībai ar trešām valstīm finanšu pakalpojumu jomā.Tas ir abpusēji izdevīgi, jo ļauj mums veidot stabilu sadarbību ar mūsu partneriem un atvērt mūsu tirgus dalībniekiem, kas nav ES tirgus dalībnieki, un otrādi. Mūsu līdzvērtības politikai līdz šim ir izrādījusies efektīva, un tagad ir ieviesti vēl labāki noteikumi, lai sasniegtu mūsu mērķus — saglabāt finanšu stabilitāti, vienlaikus veicinot ES finanšu tirgu starptautisko integrāciju.”

Šajā paziņojumā izklāstīta ES visaptverošā pieeja un jaunākie uzlabojumi tiesību aktos par to, kā Komisija piešķir līdzvērtību valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. Tajā arī izklāstīts, kā Komisija un Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI) pēc tam, kad ir tikuši pieņemti lēmumi par līdzvērtību, šajās valstīs uzrauga situāciju, lai nodrošinātu, ka tās turpina īstenot ES mērķus un saglabā finanšu stabilitāti, ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES. 

Turklāt šajā Komisijas dokumentā ir arī sniegts pārskats par to, kā nesenās ES tiesību aktu izmaiņas ir nostiprinājušas līdzvērtības sistēmu gan attiecībā uz sākotnējiem novērtējumiem, gan ex-post uzraudzību, jo īpaši palielinot Eiropas Uzraudzības iestāžu lomu. Šīs nesenās izmaiņas tiesību aktos, piemēram, grozītajās EUI regulās, stiprina šo iestāžu uzraudzības lomu līdzvērtīgās trešās valstīs.

 

Jaunākie lēmumi par līdzvērtību 

Saskaņā ar saistībām palielināt pārredzamību ieinteresētajām personām Komisija izmanto iespēju publicēt šo paziņojumu, lai iepazīstinātu ar nesenajiem ES lēmumiem par līdzvērtību. 

Komisija šodien ir pieņēmusi lēmumus par līdzvērtību attiecībā uz finanšu etaloniem, ko piemēro Austrālijā un Singapūrā. Ar šiem lēmumiem tiek atzīts, ka konkrētu procentu likmju un ārvalstu valūtas etalonu administratoriem Austrālijā un Singapūrā piemēro juridiski saistošas prasības, kas ir līdzvērtīgas ES prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/1011 (Etalonu regula). 

Atsevišķi Komisija ir pagarinājusi spēkā esošos lēmumus par līdzvērtību kredītreitingu aģentūrām attiecībā uz Honkongu, Japānu, Meksiku un Amerikas Savienotajām Valstīm. Tajā pašā laikā Komisija pirmo reizi ir atcēlusi spēkā esošos lēmumus attiecībā uz Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu un Singapūru, jo šīs jurisdikcijas vairs neatbilda ES Kredītreitingu aģentūru noteiktajiem standartiem pēc to grozīšanas 2013. gadā. Apspriežoties ar Komisiju, šīs valstis nolēma neīstenot vajadzīgos tiesību aktu pielāgojumus, ņemot vērā ierobežoto darbības jomu.

 

Vispārīga informācija

2017. gada februārī Komisijas dienesti publicēja Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā sniegts pirmais visaptverošais finanšu pakalpojumu līdzvērtības novērtējums. Minētajā dokumentā aprakstīta Komisijas pieeja trešo valstu regulējumu novērtēšanai un izklāstīti Komisijas galvenie mērķi.

Lēmumi par līdzvērtību ļauj Komisijai atzīt, ka finanšu regulatīvais vai uzraudzības režīms, ko piemēro konkrētās trešās valstīs, ir līdzvērtīgs attiecīgajam ES regulējumam. Komisija var paziņot, ka trešā valsts tiek atzīta par līdzvērtīgu, ja tās regulējuma un uzraudzības sistēma nodrošina līdzvērtīgus rezultātus attiecīgajai ES sistēmai. Līdzvērtība ir regulatīvs instruments, kas parasti ir īstenošanas akts, kura mērķis ir nodrošināt tirgus dalībniekiem prudenciālus ieguvumus un saglabāt ES finanšu stabilitāti, tirgus integritāti, ieguldītāju aizsardzību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES vienotajā tirgū. 

Pirms lēmumu pieņemšanas par līdzvērtību Komisija veic padziļinātu novērtējumu, pamatojoties uz dialogu ar trešo valstu attiecīgajām iestādēm un vajadzības gadījumā iesaistot Eiropas Uzraudzības iestādes. Novērtējuma pamatā ir proporcionalitātes princips, un tiek ņemts vērā attiecīgais risks, proti, jo lielāka ir trešās valsts ietekme uz ES tirgiem, jo detalizētāk Komisija pārbauda trešās valsts regulējumu un sagaida stingrākus aizsardzības pasākumus.

 

ES finanšu pakalpojumu tiesību aktos ir iekļautas aptuveni 40 jomas lēmumiem par līdzvērtību.

 

Sīkāka informācija

 

2019. gada 29. jūlija paziņojums par līdzvērtību finanšu pakalpojumu jomā.

Recognition of non-EU financial frameworks (equivalence decisions)

Staff Working Document of February 2017 on EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment.

 

IP/19/4309

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos