Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionens beskriver sin ækvivalenspolitik i forhold til ikke-EU-lande

Bruxelles, den 29. juli 2019

I dag gør Europa-Kommissionen status over sin overordnede tilgang til ækvivalens i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. EU-ækvivalens er i de senere år blevet et vigtigt redskab, som tilvejebringer integration af globale finansielle markeder og samarbejde med myndigheder i tredjelande. EU foretager en vurdering af den overordnede politiske kontekst og af, hvorvidt reguleringsordningerne i et givet tredjeland fører til de samme resultater som EU's egne regler. En positiv ækvivalensafgørelse, som er en ensidig foranstaltning fra Kommissionens side, er ensbetydende med, at myndighederne i EU kan henholde sig til tredjelandes regler og tilsyn, og at markedsdeltagere fra tredjelande, som er aktive i EU, kan nøjes med at rette sig efter et enkelt sæt regler. Af dagens meddelelse fremgår det også, hvordan nylige opdateringer af EU-lovgivningen vil sikre endnu større effektivitet, når det drejer sig om EU's fælles regelsæt, tilsyn og overvågning, samtidig med at der også skabes forretningsaktiviteter på tværs af grænser i globale markeder. Kommissionen har indtil dato truffet over 280 ækvivalensafgørelser i forhold til over 30 lande. 

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvar for euroen og den sociale dialog samt finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: Ækvivalens er et af vores vigtigste redskaber, når det drejer sig om at samarbejde med tredjelande i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Ækvivalens er til gensidig fordel, for ækvivalens gør det muligt for os at indgå i et robust samarbejde med vores partnere og åbne vores markeder for aktører fra tredjelande og omvendt. Vores ækvivalenspolitik har hidtil vist sig at være effektiv, og nu har vi endnu bedre regler til at nå vores mål, som er at sikre finansiel stabilitet, samtidig med at vi fremmer integration af EU's finansielle markeder på internationalt plan."

I meddelelsen beskrives EU's overordnede tilgang og de seneste lovgivningsmæssige forbedringer med hensyn til, hvordan Kommissionen indrømmer ækvivalens til ikke-EU-lande. Det beskrives også, hvordan Kommissionen og de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) overvåger situationen i disse lande, efter at der er truffet afgørelser om ækvivalens, for at sikre, at disse lande fortsat opfylder EU's målsætninger og sikrer finansiel stabilitet, investorbeskyttelse, markedsintegritet og lige vilkår i EU. 

I dette dokument fra Kommissionen gives der også en oversigt over, hvordan de seneste ændringer af EU-lovgivningen har styrket rammerne for ækvivalens, både med hensyn til indledende vurderinger og efterfølgende overvågning, særlig med en udvidet rolle til de europæiske tilsynsmyndigheder. Disse lovgivningsmæssige ændringer, der er foretaget for nylig, f.eks. i de ændrede ESA-forordninger, styrker den rolle, som disse myndigheder spiller i forbindelse med overvågning af ækvivalente tredjelande.

 

De seneste ækvivalensafgørelser 

I overensstemmelse med sine forpligtelser til at skabe gennemsigtighed i forhold til interessenter benytter Kommissionen sig af offentliggørelsen af meddelelsen til at præsentere sine seneste EU-ækvivalensafgørelser. 

Kommissionen har i dag vedtaget ækvivalensafgørelser for finansielle benchmarks, der administreres i Australien og Singapore. Ved disse afgørelser anerkendes det, at administratorerne af visse rente- og valutabenchmarks i Australien og Singapore er omfattet af retligt bindende krav, som er ækvivalente i forhold til EU-kravene i forordning (EU) 2016/1011 (benchmarkforordningen). 

Kommissionen har særskilt udvidet de gældende ækvivalensafgørelser vedrørende kreditvurderingsbureauer i Hongkong, Japan, Mexico og USA. Kommissionen har samtidig for første gang ophævet gældende afgørelser vedrørende Argentina, Australien, Brasilien, Canada og Singapore, da disse jurisdiktioner ikke længere kunne opfylde de standarder, som EU-kreditvurderingsbureauerne havde fastsat efter ændringen i 2013. Landene besluttede efter drøftelser med Kommissionen ikke at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tilpasninger i betragtning af det begrænsede omfang af de aktiviteter, der skulle dækkes.

 

Baggrund

I februar 2017 offentliggjorde Kommissionens tjenestegrene et arbejdsdokument med en første samlet vurdering af ækvivalens i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Dette dokument indeholder en beskrivelse af Kommissionens tilgang til vurdering af tredjelandes rammer og en oversigt over Kommissionens vigtigste målsætninger.

Ækvivalensafgørelser gør det muligt for Kommissionen at anerkende, at den finansielle regulerings- eller tilsynsmæssige ordning i visse ikke-EU-lande er ækvivalent i forhold til den tilsvarende EU-ramme. Kommissionen kan erklære et tredjeland ækvivalent, når tredjelandets regulerings- og tilsynsmæssige ramme tilvejebringer ækvivalente resultater sammenlignet med den relevante EU-ramme. Ækvivalens er et reguleringsmæssigt redskab, typisk en gennemførelsesretsakt, som tager sigte på at tilvejebringe tilsynsmæssige fordele for markedsdeltagere og sikre finansiel stabilitet i EU, markedsintegritet, investorbeskyttelse og lige vilkår i EU's indre marked . 

Inden Kommissionen træffer en ækvivalensafgørelse, foretager den en nøje vurdering, som er baseret på en dialog med de pågældende myndigheder i tredjelandet, og hvor de europæiske tilsynsmyndigheder inddrages, hvis det er relevant. Vurderingen er baseret på princippet om proportionalitet og er risikofølsom, dvs. Kommissionen ser nærmere på et tredjelands ramme og forventer mere omfattende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til risici, når det pågældende tredjeland har en stor indvirkning på markederne i EU.

 

EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser omfatter ca. 40 områder med ækvivalensafgørelser.

 

Yderligere oplysninger

 

Meddelelse af 29.7.2019 om ækvivalens i forbindelse med finansielle tjenesteydelser.

Anerkendelse af ikke-EU-finansielle rammer (ækvivalensafgørelser). 

Staff Working Document of February 2017 on EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment.

 

IP/19/4309

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos