Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Finanční služby: Komise prezentuje svou politiku rovnocennosti ve vztahu k neunijním zemím

Brusel 29. července 2019

Evropská komise dnes bilancuje svůj celkový přístup k rovnocennosti v oblasti finančních služeb. Z rozhodnutí o rovnocennosti s režimem EU se v posledních letech stal významný nástroj, jenž podporuje integraci globálních finančních trhů a spolupráci s úřady třetích zemí. Evropská unie posuzuje celkový politický kontext a to, do jaké míry regulační režimy určité třetí země dosahují stejných výsledků jako její vlastní pravidla. Kladné rozhodnutí o rovnocennosti je jednostranným opatřením Komise a umožňuje úřadům v EU spoléhat se na pravidla a dohled dané třetí země. Účastníkům trhu ze třetích zemí, kteří působí v EU, tak stačí dodržovat pouze jeden soubor pravidel. Dnešní sdělení rovněž popisuje, jak budou nejnovější změny unijní legislativy zajišťovat ještě větší efektivitu dohledu, monitorování a jednotného souboru pravidel EU a současně podporovat přeshraniční podnikání na globálních trzích. K dnešnímu datu přijala Komise přes 280 rozhodnutí o rovnocennosti, která se týkají více než 30 zemí. 

„Rovnocennost je jedním z hlavních nástrojů pro navazování vztahů se třetími zeměmi v oblasti finančních služeb,“ vysvětluje místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, který je rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.„Je prospěšná pro EU i její partnery, protože umožňuje rozsáhlou spolupráci a vzájemné otevírání trhů – hráči z jiných částí světa tak mohou působit na trzích v EU a hráči z EU mohou být aktivní na trzích ve třetích zemích. Naše politika rovnocennosti se doposud ukazovala jako efektivní a teď byla pravidla, kterými se snažíme zachovávat finanční stabilitu a podporovat mezinárodní integraci finančních trhů EU, ještě vylepšena.“

Sdělení prezentuje komplexní přístup EU a představuje nedávná legislativní zdokonalení, pokud jde o postupy, kterými Komise zemím mimo EU rovnocennost přiznává. Popisuje rovněž, jak Komise a evropské orgány dohledu monitorují v uvedených zemích situaci poté, co jsou rozhodnutí o rovnocennosti přijata, aby zajistily, že budou dále plněny cíle EU a že bude dále zachovávána finanční stabilita, ochrana investorů, integrita trhu a rovné podmínky v EU. 

Dokument Komise také vysvětluje, jak nedávná novelizace evropské legislativy rámec rovnocennosti upevnila. Ke změnám došlo u počátečního posouzení i u monitorování ex post – do obou etap jsou nyní více zapojeny evropské orgány dohledu. Nejnovější legislativní změny, například v novelách nařízení o evropských orgánech dohledu, posilují roli těchto orgánů při monitorování rovnocenných třetích zemí.

 

Rozhodnutí o rovnocennosti přijatá v poslední době 

Při příležitosti publikace tohoto sdělení informuje Komise rovněž o svých nejnovějších rozhodnutích, čímž plní svůj závazek k transparentnosti vůči zainteresovaným subjektům. 

Komise dnes přijala rozhodnutí o rovnocennosti finančních referenčních hodnot spravovaných v Austrálii a Singapuru. Tato rozhodnutí uznávají, že se na australské a singapurské administrátory některých referenčních hodnot v souvislosti s úroky a směnnými kurzy vztahují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům EU stanoveným v nařízení (EU) 2016/1011 (nařízení o referenčních hodnotách). 

V samostatném procesu pak Komise prodloužila stávající rozhodnutí o rovnocennosti ratingových agentur pro Hongkong, Japonsko, Mexiko a Spojené státy. Na druhé straně však také vůbec poprvé některá existující rozhodnutí zrušila, a to pro Argentinu, Austrálii, Brazílii, Kanadu a Singapur. Tyto státy již nebyly schopny plnit standardy stanovené evropským nařízením o ratingových agenturách poté, co bylo v roce 2013 novelizováno. Po jednáních s Komisí se tyto země vzhledem k omezenému rozsahu činností, na něž se úprava vztahuje, rozhodly nezbytné legislativní změny neprovádět.

 

Souvislosti

V únoru 2017 zveřejnila Komise pracovní dokument, který obsahoval první komplexní posouzení rovnocennosti v odvětví finančních služeb. Popsala v něm svůj přístup k posuzování předpisů třetích zemí a nastínila své hlavní cíle.

Rozhodnutí o rovnocennosti umožňují Komisi uznat, že je finanční regulační nebo dohledový režim některých zemí mimo EU rovnocenný odpovídajícímu rámci EU. Komise může prohlásit určitou třetí zemi za rovnocennou, pokud její regulační a dohledový rámec přináší v porovnání s příslušným rámcem EU rovnocenné výsledky. Rovnocennost je regulační nástroj, obvykle prováděcí akt, jehož cílem je zajišťovat účastníkům trhu výhody vyplývající z uplatnění obezřetnostních zásad a zachovávat finanční stabilitu, ochranu investorů, integritu trhu a rovné podmínky na jednotném trhu EU. 

Před přijetím rozhodnutí o rovnocennosti provádí Komise na základě dialogu s úřady dané třetí země hloubkové posouzení, do něhož se v příslušných případech zapojují i evropské orgány dohledu. Toto posouzení vychází ze zásady proporcionality a je citlivé vůči riziku. To znamená, že u třetích zemí s velkým vlivem na trhy EU bude Komise jejich předpisy zkoumat podrobněji a bude od nich očekávat silnější ochranu před riziky.

 

V právních předpisech EU, jež upravují problematiku finančních služeb, existuje přibližně 40 oblastí, ve kterých lze rozhodnutí o rovnocennosti přijmout.

 

Další informace

 

Sdělení ze dne 29. 7. 2019 o rovnocennosti v odvětví finančních služeb.

Uznávání finančních předpisů zemí mimo EU (rozhodnutí o rovnocennosti). 

Pracovní dokument útvarů Komise z února 2017: posouzení rozhodnutí EU o rovnocennosti v odvětví finančních služeb.

 

IP/19/4309

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos