Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Финансови услуги: Комисията определя политиката за еквивалентност по отношение на държави извън ЕС

Брюксел, 29 юли 2019 r.

Днес Европейската комисия прави преглед на цялостния подход по отношение на политиката за еквивалентност в областта на финансовите услуги. През последните години статутът за еквивалентност, предоставян от ЕС, се превърна във важен инструмент, чрез който се насърчават интеграцията на световните финансови пазари и сътрудничеството с органите на трети държави. ЕС извършва оценка на цялостния контекст на политиката и на това до каква степен регулаторните режими на дадена трета държава постигат същите резултати, както действащите в рамките на ЕС правила. Положителните решения за еквивалентност, които представляват едностранни мерки на Комисията, позволяват на органите в ЕС да разчитат на правилата и надзора на трети държави, като по този начин пазарните участници от трети държави, които извършват дейност в ЕС, могат да спазват само един набор от правила. В представеното днес съобщение е посочено също така как благодарение на последните промени в законодателството на ЕС ще бъде постигната още по-голяма ефективност на единната нормативна уредба на ЕС, надзора и мониторинга, като същевременно се насърчава трансграничната стопанска дейност на световните пазари. Досега Комисията е приела над 280 решения за еквивалентност по отношение на повече от 30 държави. 

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Статутът на еквивалентност е един от основните ни инструменти за сътрудничество с трети държави в областта на финансовите услуги.Ползата от него е взаимна, тъй като ни дава възможност да заздравим сътрудничеството си с нашите партньори и да отворим пазарите си за участници извън ЕС, и обратното. Политиката за еквивалентност е доказала своята ефективност до момента, а сега имаме още по-добри правила, чрез които да постигнем нашите цели за запазване на финансовата стабилност и същевременно задълбочаване на международната интеграция на финансовите пазари в ЕС.

В представеното днес съобщение се определя всеобхватният подход на ЕС и са представени последните законодателни подобрения във връзка с начина, по който Комисията предоставя статут на еквивалентност на държави извън ЕС. В документа е описано и как Комисията и европейските надзорни органи (ЕНО) осъществяват мониторинг в тези държави след като са били взети решенията за еквивалентност, за да се гарантира, че държавите продължават да отговарят на условията на ЕС, и за да се запазят финансовата стабилност, защитата на инвеститорите, пазарната цялост и еднаквите условия на конкуренция в ЕС. 

В документа е направен и преглед на начина, по който последните законодателни промени в ЕС укрепиха рамката за предоставяне на статут на еквивалентност по отношение както на първоначалните оценки, така и на последващия мониторинг, и по-специално по отношение на засилената роля на ЕНО. Тези законодателни промени, например изменените регламенти за ЕНО, укрепват ролята на тези органи при мониторинга на получилите статут на еквивалентност трети държави.

 

Наскоро приети решения за еквивалентност 

В съответствие с ангажиментите си за насърчаване на прозрачността по отношение на заинтересованите страни Комисията използва публикуването на съобщението, за да представи последните решения на ЕС за еквивалентност. 

Днес Комисията прие решения за еквивалентност по отношение на финансовите референтни показатели (бенчмаркове), които се администрират в Австралия и Сингапур. В тези решения се посочва, че администраторите на определени референтни показатели за лихвени проценти и чуждестранни валути в Австралия и Сингапур са обект на правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията на ЕС, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/1011 (Регламента за референтните показатели). 

Освен това Комисията удължи съществуващите решения за еквивалентност в областта на агенциите за кредитен рейтинг за Хонконг, Япония, Мексико и Съединените щати. Същевременно за първи път Комисията отмени съществуващите решения за Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада и Сингапур, тъй като тези юрисдикции вече не отговарят на стандартите, определени в законодателството на ЕС за агенциите за кредитен рейтинг след изменението му от 2013 г. След като проведоха обсъждания с Комисията, тези държави решиха да не предприемат необходимите законодателни промени предвид ограничения мащаб на обхванатата дейност.

 

Контекст

През февруари 2017 г. службите на Комисията публикуваха Работен документ на службите на Комисията, в който бе включена първата обстойна оценка на еквивалентността в областта на финансовите услуги. В него е представен подходът, чрез който Комисията оценява нормативната уредба на третите държави, и са изведени основните цели, които си поставя.

Решенията за еквивалентност позволяват на Комисията да признае, че финансовият регулаторен или надзорен режим на определени държави извън ЕС е еквивалентен на съответната уредба на ЕС. Комисията може да предостави на дадена трета държава статут на еквивалентност, когато регулаторната и надзорната уредба на тази държава осигурява резултати, които са еквивалентни на постиганите чрез съответната уредба на ЕС. Статутът на еквивалентност представлява регулаторен инструмент, обикновено под формата на акт за изпълнение, чиято цел е да осигури пруденциални ползи за пазарните участници и да запази финансовата стабилност в ЕС, а също и пазарната цялост, защитата на инвеститорите и еднаквите условия на конкуренция в рамките на единния пазар на ЕС. 

Вземането на решенията за еквивалентност се предшества от задълбочена оценка, извършвана от Комисията въз основа на диалог със съответните органи на третите държави и, в зависимост от случая, с участието на ЕНО. Оценката се основава на принципите на пропорционалност и чувствителност към риска, т.е., ако значението на дадена трета държава за пазарите на ЕС е съществено, Комисията ще разглежда нейната нормативна уредба по-задълбочено и ще очаква засилена защита от рискове.

 

Законодателството на ЕС в сферата на финансовите услуги включва около 40 области, в които могат да се вземат решения за еквивалентност.

 

За повече информация

 

Съобщение от 29.7.2019 г. относно еквивалентността в областта на финансовите услуги.

Признаване на финансовата нормативна уредба на държави извън ЕС (решения за еквивалентност). 

Работен документ на службите на Комисията от февруари 2017 г. относно оценка на решенията на ЕС за еквивалентност в областта на политиката за финансовите услуги.

 

IP/19/4309

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos