Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisinė valstybė. Siekdama apsaugoti Lenkijos teisėjus nuo politinės kontrolės, Europos Komisija imasi naujų veiksmų

Briuselis, 2019 m. liepos 17 d.

Šiandien Europos Komisija, toliau vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją, nusprendė imtis naujų veiksmų – išsiuntė pagrįstą nuomonę dėl naujos Lenkijos teisėjams taikomos drausminio proceso tvarkos.

Komisija pradėjo šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 2019 m. balandžio 3 d. remdamasi tuo, kad naujoji drausminio proceso tvarka pakerta Lenkijos teisėjų nepriklausomumą ir ja neužtikrinamos teisėjams nuo politinės kontrolės apsaugoti būtinos garantijos, kurių reikalauja ES Teisingumo Teismas.

Pagal Lenkijos teisę dėl bendrosios kompetencijos teismų teisėjų, remiantis jų teismo sprendimų turiniu, gali būti atliekami drausminiai tyrimai ir procedūros ir jiems gali būti taikomos sankcijos. Tai taikoma ir jų naudojimuisi teise pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnį prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą. Be to, naująja drausminio proceso tvarka neužtikrinamas Aukščiausiojo Teismo drausminių bylų rūmų, kuriuos sudaro tik Nacionalinės teisėjų tarybos, kurią skiria Lenkijos Seimas, atrinkti teisėjai, nepriklausomumas ir nešališkumas. Naująja drausminio proceso tvarka neužtikrinama ir tai, kad „įstatymu nustatytas“ teismas pirmąja instancija spręstų dėl bendrosios kompetencijos teismų teisėjams taikytinų drausminių procedūrų. Vietoje to Drausminių bylų rūmų pirmininkui suteikiami įgaliojimai ad hoc pagrindu ir beveik nevaržomai nurodyti pirmosios instancijos drausmės teismą, kuris nagrinės konkrečią bylą. Naująja tvarka nebeužtikrinama, kad bylos būtų išnagrinėjamos per pagrįstą laikotarpį, todėl teisėjams gali kilti nuolatinė nebaigiamų nagrinėti bylų grėsmė. Be to, paveikiama teisėjų teisė į gynybą.

Lenkija turėjo per du mėnesius atsakyti į Komisijos oficialiame pranešime išdėstytus argumentus. Nuodugniai išanalizavusi Lenkijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija padarė išvadą, kad jis nuogąstavimų dėl teisinių klausimų neišsklaidė. Todėl Komisija nusprendė pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą.

Lenkijos valdžios institucijos dabar turi per du mėnesius imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgta į šią pagrįstą nuomonę. Jeigu Lenkija tinkamų priemonių nesiims, Komisija gali nuspręsti bylą perduoti ES Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš visoms valstybėms narėms bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Teisinė valstybė yra itin svarbi visos ES veikimui, pavyzdžiui, vidaus rinkai, bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje, taip pat užtikrinant, kad nacionalinių teismų teisėjai, kurie yra ir ES teisėjai, galėtų vykdyti savo užduotį užtikrinti ES teisės aktų taikymą ir galėtų tinkamai bendrauti su ES Teisingumo Teismu per prejudicinio sprendimo priėmimo procesą. 2019 m. balandžio 3 d. ir liepos 17 d. Komisijos komunikatuose dėl teisinės valstybės paaiškinamos esamos teisinės valstybės principo laikymosi užtikrinimo priemonės ir Komisijos veiksmai bei pasiūlymai jas dar labiau sustiprinti.

Už teisinės valstybės principo, kuris yra viena iš pagrindinių Sąjungos vertybių, taip pat už ES teisės, vertybių bei kitų principų laikymosi užtikrinimą pagal Sutartis atsako Europos Komisija kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir valstybėmis narėmis.

Dėl įvykių Lenkijoje Europos Komisija 2016 m. sausio mėn. pagal teisinės valstybės priemonių sistemą su Lenkijos Vyriausybe pradėjo dialogą, o 2017 m. gruodžio 20 d. pradėjo taikyti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą. Šis procesas yra paremtas nuolatiniu Komisijos ir atitinkamos valstybės narės dialogu. Komisija nuolat apie jį informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Be to, 2018 m. liepos 2 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lenkijos įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo. Ji rėmėsi įstatymo nuostatomis dėl pensijos ir jų poveikiu Aukščiausiojo Teismo nepriklausomumui. 2018 m. rugsėjo 24 d. Komisija nusprendė perduoti šią bylą ES Teisingumo Teismui. Jis galutinį sprendimą priėmė 2019 m. birželio 24 d. Teismas nustatė, kad Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus sumažinimas prieštarauja ES teisei ir juo pažeidžiamas teisėjų nepašalinamumo, taigi ir teismų nepriklausomumo, principas.

2017 m. liepos 29 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lenkijos įstatymo dėl bendrosios kompetencijos teismų. Ji rėmėsi įstatymo nuostatomis dėl pensijos ir jų poveikiu teismų nepriklausomumui. 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija nusprendė perduoti šią bylą ES Teisingumo Teismui. 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „Teisinė valstybė. Europos Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, siekdama apsaugoti Lenkijos teisėjus nuo politinės kontrolės“

 

IP/19/4189

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos