Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Jogállamiság: Az Európai Bizottság újabb lépést tesz a lengyel bírák politikai ellenőrzéssel szembeni védelme érdekében

Brüsszel, 2019. július 17.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy a Lengyelországgal szemben folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt küld a lengyel bírákra vonatkozó új fegyelmi rendszerrel kapcsolatban.

A Bizottság 2019. április 3-án indította el ezt a kötelezettségszegési eljárást azzal az indokkal, hogy az új fegyelmi rendszer aláássa a lengyel bírák függetlenségét, és nem biztosítja a bírák politikai befolyástól való védelméhez szükséges, az Európai Unió Bírósága által előírtaknak megfelelő garanciákat.

A lengyel jog ugyanis lehetővé teszi, hogy fegyelmi vizsgálatnak vessék alá a rendes bírósági bírákat, illetve eljárást indítsanak vagy szankciókat alkalmazzanak velük szemben a bírósági határozataik tartalma alapján, ideértve azt is, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikkében biztosított jogukkal élve előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordulnak az Európai Unió Bíróságához. Ezen túlmenően az új fegyelmi rendszer nem garantálja a Legfelsőbb Bíróságon belül létrehozott fegyelmi tanács függetlenségét és pártatlanságát, mivel az kizárólag a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács által kiválasztott bírákból áll, amely maga is a lengyel parlament (Szejm) által kinevezett testület. Továbbá az új fegyelmi rendszer nem biztosítja, hogy első fokon „törvényben meghatározott” bíróság határozzon a rendes bírósági bírák elleni fegyelmi eljárásokról. Ehelyett a fegyelmi tanács elnökét hatalmazza fel arra, hogy eseti alapon és szinte korlátlan mérlegelési jogkörrel döntsön arról, hogy egy adott ügy első fokon melyik fegyelmi bíróság elé kerüljön. Az új rendszer már nem garantálja, hogy az ügyeket észszerű időn belül feldolgozzák, és ezért a bírák számára folyamatos fenyegetést jelenthet az ügyek elhúzódása, ami a védelemhez való jogukra is hatással van.

Lengyelországnak 2 hónap állt rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság felszólító levelében megfogalmazott érvekre. A lengyel hatóságok válaszának alapos elemzését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a válasz nem enyhíti a jogi aggályokat. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy továbblép a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába.

A lengyel hatóságoknak mostantól 2 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy meghozzák az ezen indokolással ellátott véleménynek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Amennyiben Lengyelország nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.

Háttér

A jogállamiság az Európai Unió alapját képező közös értékek közé tartozik, és valamennyi tagállam a magáénak vallja. Ezt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke is rögzíti. A jogállamiság az EU egészének működése szempontjából is létfontosságú, például a belső piac, valamint a bel- és igazságügyi együttműködés tekintetében, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti bírák – akik egyben „uniós bírák” is – el tudják látni az uniós jog alkalmazásának biztosításával kapcsolatos szerepkörüket, és megfelelően együtt tudjanak működni az Európai Unió Bíróságával az előzetes döntéshozatali eljárás keretében. A Bizottság jogállamiságról szóló, 2019. április 3-i és július 17-i közleményei ismertetik a jogállamiság érvényesítésére szolgáló meglévő eszköztárat és a Bizottság ezen eszköztár további megerősítésére irányuló fellépéseit és javaslatait.

A Szerződések értelmében az Európai Bizottság más intézményekkel és a tagállamokkal együtt felelős az EU alapvető értékei közé tartozó jogállamiság garantálásáért, és annak biztosításáért, hogy az uniós jogot, értékeket és elveket tiszteletben tartsák.

A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján, majd 2017. december 20-án megindítsa az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárást. Az egész eljárás a Bizottság és az érintett tagállam közötti folyamatos párbeszéden alapul. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Továbbá a Bizottság 2018. július 2-án a legfelsőbb bíróságról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, amely a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezésein és azoknak a legfelsőbb bíróság függetlenségére gyakorolt hatásán alapult. 2018. szeptember 24-én a Bizottság úgy határozott, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti, amely2019. június 24-én hozta meg jogerős ítéletét. A Bíróság megállapította, hogy a Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjkorhatárát csökkentő rendelkezés ellentétes az uniós joggal, és sérti a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, ezáltal pedig a bírói függetlenség elvét is.

A Bizottság 2017. július 29-én a rendes bíróságokról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, amely a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezésein és azoknak a bírói kar függetlenségére gyakorolt hatásán alapult. A Bizottság 2017. december 20-án úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti. 

További információk

Sajtóközlemény – Jogállamiság: Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít a lengyel bírák politikai ellenőrzéssel szembeni védelme érdekében

 

IP/19/4189

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos