Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õigusriik: Euroopa Komisjon teeb järgmise sammu Poola kohtunike kaitsmiseks poliitilise kontrolli eest

Brüssel, 17. juuli 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna astuda järgmise sammu seoses Poola suhtes käimasoleva rikkumismenetlusega ja saata põhjendatud arvamuse Poola kohtunike suhtes kohaldatava uue distsiplinaarkorra kohta.

3. aprillil 2019 algatas komisjon rikkumismenetluse põhjusel, et uus distsiplinaarkord õõnestab Poola kohtunike õiguslikku sõltumatust ja ei anna vajalikke tagatisi, et kaitsta kohtunikke poliitilise kontrolli eest, nagu Euroopa Liidu Kohus seda nõuab.

Nimelt lubab Poola seadus algatada üldkohtute kohtunike suhtes distsiplinaaruurimisi, -menetlusi ja kehtestada sanktsioone nimetatud kohtunike tehtud kohtuotsuste sisu alusel, sealhulgas saavad nad kasutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 kohast õigust taotleda Euroopa Kohtult eelotsuseid. Uus distsiplinaarkord ei taga kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi sõltumatust ega erapooletust, kuna see koosneb üksnes Poola parlamendi (Sejm) poolt ametisse nimetatud riikliku kohtute haldamise nõukoja valitud kohtunikest. Uus distsiplinaarkord ei taga ka seda, et seadusega asutatud kohus teeb üldkohtu kohtuniku suhtes algatatud distsiplinaarmenetluses esimese astme otsuse. Selle asemel annab seadus kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi esimehele õiguse otsustada juhtumipõhiselt ja peaaegu piiramatu kaalutlusõigusega, et konkreetset juhtumit hakkab käsitlema esimese astme distsiplinaarkohus. Uus kord ei taga enam, et juhtumeid menetletakse mõistliku aja jooksul, mis omakorda tähendab seda, et kohtunikud on pidevalt pooleliolevate kohtuasjade ohus; samuti kahjustab uus kord kohtunike kaitseõigusi.

Poolal oli aega kaks kuud, et vastata komisjoni märgukirjas esitatud väidetele. Pärast Poola ametiasutuste vastuse põhjalikku analüüsimist jõudis komisjon järeldusele, et vastus ei hajuta õiguslikke kahtlusi. Seepärast on komisjon otsustanud liikuda edasi rikkumismenetluse järgmisse etappi.

Poola ametiasutustel on nüüd aega kaks kuud põhjendatud arvamuse nõuete täitmiseks. Kui Poola ei võta asjakohaseid meetmeid, võib komisjon otsustada anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Taustteave

Õigusriik on üks ühistest väärtustest, millel Euroopa Liit rajaneb ja mida kõik liikmesriigid jagavad. See on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Õigusriik on äärmiselt oluline ELi kui terviku toimimiseks näiteks sellistes valdkondades nagu siseturg ning koostöö justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, samuti selle tagamiseks, et liikmesriikide kohtunikud, kes on ühtlasi ka ELi kohtunikud, saavad täita oma rolli ELi õiguse kohaldamise tagamisel ja saavad ettenähtud viisil suhelda Euroopa Liidu Kohtuga eelotsusemenetluste käigus. Komisjoni 3. aprilli ja 17. juuli 2019. aasta õigusriiki käsitlevates teatistes kirjeldatakse olemasolevaid õigusriigi tagamise vahendeid ning komisjoni meetmeid ja ettepanekuid nende vahendite tõhustamiseks.

Aluslepingute kohaselt vastutab Euroopa Komisjon koos teiste liidu institutsioonide ja liikmesriikidega õigusriigi kui liidu ühe alusväärtuse ning ELi õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest.

Võttes arvesse Poolas toimunut, otsustas Euroopa Komisjon alustada 2016. aasta jaanuaris dialoogi Poola valitsusega õigusriigi raamistiku alusel ja algatada seejärel 20. detsembril 2017 ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse. Protsess põhineb komisjoni ja asjaomase liikmesriigi pideval dialoogil. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt.

Lisaks sellele algatas komisjon 2. juulil 2018 rikkumismenetluse seoses Poola kõrgeima kohtu seadusega. Menetluse algatamise põhjuseks olid pensionile mineku sätted ja nende mõju kõrgeima kohtu sõltumatusele. 24. septembril 2018 otsustas komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse, kes tegi lõpliku otsuse 24. juunil 2019. Kohus on leidnud, et kõrgeima kohtu kohtunike pensioniea langetamine on ELi õigusega vastuolus ja rikub kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet ja seega ka kohtusüsteemi sõltumatuse põhimõtet.

29. juulil 2017 algatas komisjon rikkumismenetluse seoses Poola üldkohtute seadusega. Menetluse algatamise põhjuseks olid pensionile mineku sätted ja nende mõju kohtute sõltumatusele. Komisjon otsustas anda asja Euroopa Liidu Kohtusse 20. detsembril 2017

Lisateave

Pressiteade – Õigusriik: Euroopa Komisjon algatab rikkumismenetluse Poola kohtunike kaitsmiseks poliitilise kontrolli eest

 

IP/19/4189

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos