Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Върховенство на закона: Европейската комисия предприема нова стъпка за защита на съдиите в Полша от политически контрол

Брюксел, 17 юли 2019 r.

Европейската комисия реши днес да предприеме следващата стъпка в текущото производство за установяване на нарушение срещу Полша, като изпрати мотивирано становище относно новия режим на дисциплинарните производства срещу полските съдии.

На 3 април 2019 г. Комисията даде началото на това производство за установяване на нарушение на основание че новият режим на дисциплинарните производства нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защита на съдиите от политически контрол, както се изисква от Съда на ЕС.

По-конкретно, полското законодателство позволява съдиите в общите съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения, включително въз основа упражняването на техните права съгласно член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да поискат преюдициални заключения от Съда на Европейския съюз. Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на дисциплинарния състав на Върховния съд, състоящ се само от съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава от полския парламент (Сейм). Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира, че съд, „създаден със закон“, ще взема решенията на първа инстанция по дисциплинарни производства срещу съдиите в общите съдилища. Вместо това той оправомощава председателя на дисциплинарния състав да определя въз основа на всеки конкретен случай и с почти неограничено право на преценка дисциплинарния съд на първа инстанция, който да разглежда дадено дело. Новият режим вече не гарантира, че делата се водят в разумни срокове, което поставя съдиите под постоянен натиск от висящи дела и освен това засяга правото на защита на съдиите.

Полша разполагаше с 2 месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията в нейното официално уведомително писмо. След задълбочен анализ на отговора на полските органи, Комисията заключи, че отговорът не разсейва опасенията от правно естество. По тази причина Комисията реши да премине към следващия етап на производството за установяване на нарушение.

Полските органи разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки в отговор на това мотивирано становище. Ако Полша не предприеме подходящи мерки, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС.

Контекст

Върховенството на закона е една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз, и тя се споделя от всички държави членки. В това си качество то е закрепено в член 2 от Договора за Европейския съюз. Върховенството на закона е от основно значение за функционирането на ЕС в неговата цялост, например що се отнася до вътрешния пазар и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, и е гаранция, че националните съдии — които са и „съдии от ЕС“, могат да изпълняват своите функции за осигуряване на прилагането на правото на ЕС и могат да взаимодействат подобаващо със Съда на ЕС в контекста на преюдициалните производства. В съобщенията на Комисията от 3 април и 17 юли 2019 г. относно върховенството на закона се обяснява какъв е наличният инструментариум за прилагане на принципите на правовата държава и какви са действията и предложенията на Комисията за по-нататъшно усъвършенстване на този инструментариум.

Съгласно Договорите Европейската комисия, заедно с други институции на Съюза и държавите членки, трябва да гарантира зачитането на върховенството на закона като основна ценност на Съюза и да следи за съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.

Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с полското правителство през януари 2016 г. в рамките на уредбата за укрепване на принципите на правовата държава и след това да задейства процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС на 20 декември 2017 г. Процесът се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията редовно и подробно информира Европейския парламент и Съвета.

Освен това, на 2 юли 2018 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение във връзка с полския Закон за Върховния съд поради неговите разпоредби, уреждащи пенсионирането, и тяхното въздействие върху независимостта на Върховния съд. На 24 септември 2018 г. Комисията взе решение да отнесе случая до Съда на ЕС, който даде своето окончателно решение на 24 юни 2019 г. Съдът установи, че намаляването на възрастта за пенсиониране на съдиите от Върховния съд противоречи на правото на Съюза и нарушава принципа на несменяемост на съдиите, а по този начин и принципа на независимостта на съдебната власт.

На 29 юли 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение във връзка с полския Закон за общите съдилища поради неговите разпоредби, уреждащи пенсионирането, и тяхното въздействие върху независимостта на съдебната власт. Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС на 20 декември 2017 г. 

За повече информация

Съобщение за медиите – Върховенство на закона: Европейската комисия започва производство за установяване на нарушение в защита на съдиите в Полша от политически контрол

 

IP/19/4189

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos