Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Krepitev pravne države s povečanjem ozaveščenosti, letnim ciklom pregleda in učinkovitejšim izvrševanjem

Bruselj, 17. julija 2019

Komisija se je na podlagi izkušenj, pridobljenih od leta 2014, in podrobnih posvetovanj, ki so potekala od aprila letos, danes odločila za vrsto ukrepov za nadaljnjo krepitev pravne države v Evropi. Evropska komisija se je morala v zadnjih petih letih spoprijeti z vrsto izzivov na področju pravne države v Evropski uniji. Evropski projekt temelji na stalnem spoštovanju pravne države. To je pogoj za to, da lahko državljanke in državljani uveljavljajo svoje pravice, ki jim jih podeljuje pravo EU, in za vzajemno zaupanje med državami članicami. Danes objavljena javnomnenjska raziskava Eurobarometer kaže, da več kot 80 % državljank in državljanov pripisuje velik pomen spoštovanju pravne države in meni, da ga je treba izboljšati. 89 % državljank in državljanov meni, da bi bilo treba pravno državo spoštovati v vseh drugih državah članicah EU.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je danes povedal: „Sodišče je v nedavnih zadevah potrdilo, da je pravna država bistvena za delovanje EU . Njen pomen priznava tudi velika večina državljank in državljanov EU. Vendar smo v zadnjih petih letih priča različnim načinom napadov na pravno državo. Evropska komisija se z vsemi orodji, ki jih ima na razpolago, zavzeto upira tem napadom in tako bo tudi v prihodnje. Danes smo se odločili, da bomo ta orodja okrepili, da bi pravno državo spodbudili, zaščitili in uveljavili.“

Komisija danes predstavlja konkretne pobude, združene v tri stebre: spodbujanje kulture pravne države, preprečevanje težav na področju pravne države in učinkovito odzivanje na kršitve pravne države. Evropska komisija ima kot varuhinja Pogodb edinstveno vlogo. Vendar so za zagotavljanje spoštovanja pravne države kot temeljne vrednote naše Unije odgovorne vse institucije in države članice Unije. Poleg tega pa učinkovit odziv potrebuje tudi podporo civilne družbe. Komisija vse navedene akterje poziva k ukrepanju.

Komisija bo za spodbujanje skupne kulture pravne države po vsej Evropi ukrepala na podlagi zamisli o namenskem letnem dialogu s civilno družbo. Izkoristila bo vse možnosti financiranja za opolnomočenje deležnikov, vključno s civilno družbo, pri spodbujanju pravne države, vzpostavila pa bo tudi namensko komunikacijsko strategijo za področje pravne države. Komisija bo okrepila sodelovanje s Svetom Evrope in drugimi mednarodnimi organizacijami ter pravosodnimi mrežami in nacionalnimi parlamenti. Pri tem k polnemu sodelovanju v tem procesu poziva tudi Evropski parlament, Svet in države članice.

Komisija se je odločila, da bo za preprečevanje težav na področju pravne države vzpostavila cikel pregleda pravne države, vključno z letnim poročilom o stanju pravne države, ki bo zajemalo vse države članice EU. Ta dodatni sistem bo pomagal pri zgodnjem odkrivanju težav na področju pravne države, kjer koli se pojavijo. Komisija bo poglobila spremljanje razvoja dogodkov na področju pravne države in vse države članice pozvala k medsebojni izmenjavi informacij in dialogu, tudi prek mreže nacionalnih kontaktnih oseb. V Parlamentu in Svetu bi morale v zvezi z letnim poročilom potekati namenske dejavnosti spremljanja. Komisija bo poleg tega nadalje razvila pregled stanja na področju pravosodja v EU ter okrepila dialog z drugimi institucijami EU, državami članicami, evropskimi političnimi strankami in deležniki.

Z namenom učinkovitega skupnega odzivanja na kršitve pravne države bo Komisija še naprej v celoti uporabila svoje izvršilne pristojnosti, če ukrepi za zgodnje odkrivanje in preprečevanje ne bodo učinkoviti. Sprejela bo strateški pristop k postopkom za ugotavljanje kršitev ter po potrebi zadeve predložila Sodišču Evropske unije. Ker so taki primeri občutljivi s časovnega vidika, bo po potrebi predlagala začasne odredbe in skrajšane postopke. Komisija bo tudi konstruktivno podpirala države članice pri umirjanju in reševanju vprašanj v zvezi s pravno državo, da se položaj trajnostno popravi. Poleg tega Evropski parlament in Svet poziva, naj razmislita o skupnem pristopu k vodenju zadev na podlagi člena 7 PEU, ki bi vključeval jasna postopkovna pravila.

Pravna država: skupna vrednota vseh Evropejk in Evropejcev

Rezultati danes objavljene javnomnenjske raziskave Eurobarometer kažejo, da državljanke in državljani spoštovanju pravne države pripisujejo velik pomen:

  • več kot 8 izmed 10 vprašanih je učinkovito sodno varstvo s strani neodvisnih sodišč, enakost pred zakonom ter ustrezno preiskovanje in pregon korupcije opredelilo kot pomembne;
  • prav tako jih več kot 8 izmed 10 meni, da bi morale pravno državo spoštovati tudi vse druge države članice;
  • več kot 80 % državljank in državljanov EU podpira izboljšave v zvezi s ključnimi načeli pravne države;
  • večina državljank in državljanov (56 %) se ne počuti dovolj dobro obveščenih o stanju na področju pravne države.

Raziskava Eurobarometer kaže tudi močno podporo vlogi medijev in civilne družbe pri zagotavljanju, da bodo tisti, ki so na oblasti, nosili odgovornost, pri čemer je več kot 8 državljank in državljanov od 10 menilo, da je pomembno, da lahko mediji in civilna družba svobodno delujejo ter kritizirajo vlado brez nevarnosti za ustrahovanje.

Ozadje

Komisija je v sporočilu z dne 3. aprila 2019 predstavila pregled obstoječih orodij za zagotavljanje pravne države ter začela posvetovanje o potrebnih reformah. Prispelo je več kot 60 pisnih prispevkov, razprave pa so potekale tako v okviru institucij EU kot z državami članicami, mednarodnimi organizacijami, pravosodnimi mrežami, civilno družbo in akademskimi krogi. Današnje sporočilo upošteva to razpravo.

Evropska unija temelji na vrsti skupnih vrednot, med katerimi so temeljne človekove pravice, demokracija in pravna država. Te so temelj naših družb in skupne identitete. Nobena demokracija ne more uspevati brez neodvisnih sodišč, ki varujejo temeljne človekove pravice in državljanske svoboščine, ali brez dejavne civilne družbe in svobodnih medijev, ki zagotavljajo medijski pluralizem.

Pravna država neposredno vpliva na življenje državljank in državljanov: je namreč pogoj za zagotavljanje enakega obravnavanja pred zakonom in zaščite posameznikovih pravic, za preprečevanje, da bi javni organi zlorabili svoja pooblastila, in za prevzemanje odgovornosti s strani nosilcev odločanja. Pojem pravne države med drugim določa, kako se določa zakonodaja o prevzemanju odgovornosti, kako pravično se izvaja in kako učinkovito deluje. Zajema tudi institucionalna vprašanja, kot so neodvisna in nepristranska sodišča ter delitev oblasti.

Več informacij

Sporočilo o pravni državi z dne 3. aprila

Sporočilo o pravni državi z dne 17. julija

Raziskava Eurobarometer o pravni državi, vključno s poročilom, informativnimi pregledi po državah in infografiko

Prispevki k razpravi o pravni državi

 

 

 

IP/19/4169

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos