Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията стига до заключението, че на този етап процедурата при прекомерен дефицит вече не е обоснована за Италия

Брюксел, 3 юли 2019 r.

Днес Комисията направи преглед на допълнителната фискална консолидация, обявена от италианските органи тази седмица и стигна до заключението, че тя е достатъчно съществена, за да не препоръчва на Съвета откриването, на този етап, на процедура при прекомерен дефицит (ППД), поради това, че Италия не е спазила критерия за дълга.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Приветствам действията, предприети от италианското правителство, за гарантирането на по-добър бюджетен резултат през 2019 г. Гарантирането на стабилни публични финанси е в основата на доверието и икономическия растеж. В този контекст ще бъде важно да бъде спазен ангажиментът за изготвяне на бюджет за 2020 г. в съответствие с фискалните правила на ЕС, като така се избягва по-нататъшна несигурност .

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Целта на Пакта за стабилност и растеж не е някой да бъде наказан или дисциплиниран, а да се гарантира, че правителствата се стремят към стабилни публични финанси и отстраняват бързо проблемите при възникването им. С удоволствие отбелязвам, случаят днес е такъв. Италианското правителство отговори на сигнала на Комисията преди месец, че процедура при прекомерен дефицит не е оправдана с оглед на приемането на солиден пакет от мерки, с които да се гарантира спазването в обши линии на Пакта за стабилност и растеж. Ще следим внимателно изпълнението на тези мерки през втората половина на годината. Освен това имаме готовност да гарантираме, че проектобюджетът за 2020 г., който ще бъде представен тази есен, ще бъде в пълно съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Не се съмнявам, че ще работим безпроблемно в тази връзка със следващата Комисия.

На 5 юни 2019 г. Комисията оцени в доклада си по член 126, параграф 3 от Договора факторите, които са в основата на нарушението от страна на Италия на целевия показател по отношение на дълга през 2018 г. В доклада бе разгледано изпълнението на бюджета на Италия през 2018 г. и бюджетните прогнози за 2019 г. и 2020 г. и в него се стигна до заключението, че ППД е оправдана. Това заключение бе подкрепено от Икономическия и финансов комитет в становището му, прието на 11 юни 2019 г. Държавите членки също така приканиха Италия да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж в съответствие с процедурата при прекомерен дефицит (ППД), и добавиха, че „Комисията и комитетът могат да вземат предвид допълнителни елементи, евентуално представени от Италия“.

На 1 юли италианското правителство прие бюджета си за втората половина на 2019 г., както и декрет-закон, който включва корекция за 2019 г., възлизаща на 7,6 милиарда евро или 0,42 % от БВП в номинално изражение. В резултат на това номиналният дефицит на Италия се очаква да достигне 2,04 % от БВП през 2019 г. (в сравнение с 2,5 % в прогнозата на Комисията от пролетта на 2019 г.), което бе целта, залегнала в бюджета за 2019 г., приет от италианския парламент. Корекцията в структурно изражение е малко по-голяма и възлиза на 8,2 милиарда евро или 0,45 % от БВП, което води до подобрение на структурното салдо с около 0,2 % от БВП (спрямо влошаване от 0,2 % в прогнозата на Комисията от пролетта на 2019 г.). Разликата спрямо номиналната стойност се дължи на по-малките от очакваното еднократни приходи от данъчна амнистия, възлизащи на около 0,6 милиарда евро, което влошава бюджетната цел в номинално, но не и в структурно изражение. В тези данни не се отчитат 0,18 % гъвкавост, предоставена временно на Италия за „необичайни събития“, свързани със срутването на моста „Моранди“, и хидрогеоложките рискове, които впоследствие ще трябва да бъдат потвърдени въз основа на данни за резултатите за 2019 г.

Като се вземат под внимание разпоредбите, приети на 1 юли, очаква се Италия в общи линии да спази изискваната корекция съгласно предпазната част на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) през 2019 г., като преодолее разликата от 0,3 % от БВП, изчислена въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта. Освен това допълнителната фискална корекция, постигната от правителството за 2019 г. е такава, че тя частично компенсира също влошаването на структурното салдо през 2018 г.

Накрая, що се отнася до 2020 г., италианското правителство потвърди своя ангажимент да постигне структурно подобрение в съответствие с изискванията на ПСР, по-специално чрез нов преглед на разходването и преразглеждане на данъчните разходи, както и чрез подобрени прогнози без промяна на политиката, отразяващи наблюдаваните досега през 2019 г. благоприятни тенденции. Тази информация бе изложена в писмо, изпратено на 2 юли до Комисията от министър-председателя Джузепе Конте и министъра на икономиката и финансите Джовани Триа.

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да следи за ефективното прилагане на този пакет: Тя ще следи отблизо изпълнението на бюджета за 2019 г. и ще оцени дали проектът на бюджетен план за 2020 г. спазва разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Освен това напредък по структурните реформи от специфичните за държавата препоръки ще бъде от решаващо значение за осигуряване на по-силен растеж и така ще допринесе за спад в съотношението дълг/БВП. Комисията ще оцени изпълнението на тези реформи в контекста на европейския семестър.

Контекст

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) е корективната част на Пакта за стабилност и растеж и е предназначена да защити предвиденото в Договора изискване държавите членки да избягват прекомерни равнища на дефицит и дълг.

Основа за откриването на ППД е дефицитът на консолидирания държавен бюджет да бъде над 3 % от БВП и/или дългът да е над 60 % от БВП и да намалява недостатъчно към това равнище. Понастоящем нито една държава членка не е обхваната от корективните мерки на Пакта, след като през юни 2019 г. те престанаха да се прилагат спрямо Испания.

За повече информация

Съобщение : „Пролетният кръг от фискалния надзор на Италия за 2019 г.“

Доклад за Италия в съответствие с член 126, параграф 3 (5 юни 2019 г.)

Съобщение за медиите: Пролетна икономическа прогноза — 2019 г.

Съобщение за медиите: Европейски семестър — пролетен пакет за 2019 г.

Член 126 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС)

Пактът за стабилност и растеж

Процедура при прекомерен дефицит

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

IP/19/3569

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar