Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Olagligt fiske: EU upphäver Taiwans gula kort efter reformer

Bryssel den 27 juni 2019

EU erkänner Taiwans reformer under de senaste tre och ett halvt åren för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).

I dag beslutade EU-kommissionen att upphäva det gula kortet för att erkänna de framsteg som Taiwan gjort och den omfattande uppgraderingen av landets fiskerirättsliga och administrativa system för att bekämpa IUU-fiske.

– Jag välkomnar de stora ansträngningar som Taiwan har gjort för att reformera sitt fiskerirättsliga ramverk, införa nya kontrollverktyg och förbättra spårbarheten för marina fiskeriprodukter, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. EU:s dialog med Taiwan har än en gång visat att internationellt samarbete är en viktig drivkraft för en sundare förvaltning av världshaven.

EU har åtagit sig att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och arbetar med länder över hela världen i detta syfte. Efter att ha utfärdat ett gult kort i oktober 2015 har EU-kommissionen, på EU:s vägnar, och Taiwan under tre och ett halvt år samarbetat intensivt.

Som ett resultat av detta samarbete har de taiwanesiska myndigheterna nu en lång rad moderna och effektiva verktyg för att bekämpa IUU-fiske. Detta är ett stort steg framåt, med tanke på att Taiwans långdistansflotta är världens näst största flotta och därför spelar en central roll i den internationella leveranskedjan för fiskeriprodukter. Taiwan har också förstärkt de skyldigheter som gäller för taiwanesiska aktörer som äger fiskefartyg med tredjeländers flagg.

För att bygga vidare på dessa resultat kommer kommissionen att föreslå att en särskild IUU-arbetsgrupp inrättas. Detta forum kommer att göra det möjligt för båda sidor att upprätthålla ett nära samarbete i frågor som rör kampen mot IUU-fiske, även på multilateral, regional och subregional nivå.

Dessutom kommer EU och Taiwan att fortsätta att åtgärda arbetsvillkoren inom fiskerisektorn inom ramen för sina samråd om mänskliga rättigheter.

Bakgrund

Det globala värdet av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) beräknas uppgå till 10–20 miljarder euro per år. Mellan 11 och 26 miljoner ton fisk fångas olagligt varje år, vilket motsvarar minst 15 % av fångsterna i världen. EU är världens största importör av fiskeriprodukter.

Kampen mot det olagliga fisket är ett led i EU:s åtagande att garantera ett hållbart utnyttjande av havet och dess resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Den är också en viktig del av EU:s strategi för havsförvaltning, som syftar till att förbättra den internationella förvaltningen av världshaven.

Kommissionens beslut grundar sig på EU-förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som trädde i kraft 2010[1]. Enligt dess bestämmelser får endast fiskeriprodukter som certifierats som lagliga tillträde till EU-marknaden. I förordningen föreskrivs också särskilda mekanismer för dialog med de länder som inte är i stånd att lämna en sådan försäkran eller att fullgöra sina skyldigheter som flagg-, kust-, hamn- och marknadsstater enligt internationell rätt. Det främsta målet med dessa dialoger är att genom lämpligt stöd till berörda tredjeländer rätta till de befintliga bristerna. Dessa dialoger leder ofta till nya och engagerade partner i kampen mot IUU-fiske.

I november 2012 inledde kommissionen formella dialoger med 25 tredjeländer, vilket innebär en officiell varning att de måste vidta effektiva åtgärder för att bekämpa IUU-fiske (genom förhandsidentifiering eller gult kort). I de flesta fall konstaterades betydande framsteg och kommissionen kunde därför framgångsrikt avsluta den formella dialogen och ge dem ett grönt kort. Det är endast ett fåtal länder som hittills inte har åtagits sig att genomföra nödvändiga reformer. Därför får fiskeriprodukter som fångats av fartyg från dessa länder inte importeras till EU (identifiering eller rött kort).

Läs mer

Frågor och svar om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i allmänhet och i Thailand

Översikt över olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i länder utanför EU

 

[1]Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

IP/19/3397

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar