Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ebaseaduslik kalapüük: EL tühistab reformide järel Taiwanile tehtud hoiatuse

Brüssel, 27. juuni 2019

EL tunnustab Taiwani poolt viimase kolme ja poole aasta jooksul läbiviidud reforme ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) vastu võitlemiseks. Euroopa Komisjon otsustas täna tühistada Taiwanile tehtud hoiatuse, tunnustades tema edusamme kalanduse õigus- ja haldussüsteemide olulisel parandamisel, et võidelda ETR-kalapüügi vastu.

Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Mul on hea meel, et Taiwan on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et reformida oma kalanduse õigusraamistikku, rakendada uusi kontrollivahendeid ja parandada kalandustoodete jälgitavust. ELi dialoog Taiwaniga on järjekordne näide sellest, et rahvusvahelise koostööga on võimalik edendada ookeanide majandamist.”

EL on võtnud endale kohustuse võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning teeb sel eesmärgil koostööd riikidega kõikjal maailmas. Pärast hoiatuse tegemist 2015. aasta oktoobris on Euroopa Komisjon (ELi nimel) ja Taiwan osalenud kolm ja pool aastat kestnud pingelises koostöö- ja dialoogiprotsessis.

Selle koostöö tulemusena on Taiwani ametiasutustel nüüd palju tänapäevaseid ja tõhusaid vahendeid ETR-kalapüügi vastu võitlemiseks. See on suur samm edasi, võttes arvesse, et Taiwani kaugpüügilaevastik on maailma suuruselt teine laevastik ning etendab seetõttu kalandustoodete rahvusvahelises tarneahelas keskset rolli. Samuti on Taiwan muutnud rangemaks nendele Taiwani ettevõtjatele kehtestatud kohustused, kellele kuuluvad kolmandate riikide lipu all sõitvad kalalaevad.

Nende saavutuste edasiarendamiseks teeb komisjon ettepaneku luua spetsiaalne ETR-kalapüügi töörühm. Selles töörühmas saavad mõlemad pooled jätkata tihedat koostööd ETR-kalapüügi vastase võitluse küsimustes nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka allpiirkondlikul tasandil.

Lisaks sellele jätkavad EL ja Taiwan kalapüügisektori töötingimuste käsitlemist oma inimõigustealaste konsultatsioonide raames.

Taust

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) koguväärtus on hinnanguliselt 10–20 miljardit eurot aastas. Igal aastal püütakse ebaseaduslikult 11–26 miljonit tonni kala, mis on vähemalt 15 % maailma püügikogusest. EL on maailma suurim kalandustoodete importija.

Võitlus ETR-kalapüügi vastu on osa ELi kohustusest tagada ühise kalanduspoliitika raames mere ja selle ressursside säästev kasutamine. See on ka ELi ookeanide majandamise strateegia oluline tugisammas, mille eesmärk on parandada ookeanide rahvusvahelist majandamist.

Komisjoni otsus põhineb ETR-kalapüügi määrusel, mis jõustus 2010. aastal[1]. Kõnealuse õigusaktiga tagatakse, et ELi turule pääsevad üksnes legaalsed kalandustooted. Määrusega on ette nähtud ka konkreetne dialoog riikidega, kes ei saa anda sellist tagatist või täita oma kohustusi lipu-, ranniku-, sadama- ja tururiigina rahvusvahelise õiguse alusel. Selliste dialoogide peamine eesmärk on kõrvaldada olemasolevad puudused asjaomaste kolmandate riikide asjakohase toetamise abil. Seega viivad need sageli uute ja pühendunud partnerite leidmiseni ETR-kalapüügi vastases võitluses.

Alates 2012. aasta novembrist on komisjon pidanud ametlikke dialooge 25 kolmanda riigiga, st hoiatanud neid ametlikult vajadusest võtta tõhusaid meetmeid ETR-kalapüügi vastu võitlemiseks (hoiatus). Enamikul juhtudel täheldati märkimisväärset edu ja seetõttu sai komisjon ametliku dialoogi rahuldavalt lõpetada ja hoiatuse tühistada. Vaid üksikud riigid ei ole seni üles näidanud vajalikku pühendumist reformide elluviimisele. Sellest tulenevalt ei saa nende laevade püütud kalandustooteid ELi importida (kindlaksmääramine).

Lisateave

Küsimused ja vastused ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta üldiselt ja Taiwanis

Ülevaade menetlustest kolmandate riikidega seoses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga

 

[1] Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

IP/19/3397

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar