Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Незаконен риболов: ЕС отменя „жълтия картон“ на Тайван след проведените реформи

Брюксел, 27 юни 2019 r.

ЕС отчита реформите, проведени от Тайван през последните три години и половина с цел справяне с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Днес Европейската комисия реши да отмени „жълтия картон“ на Тайван, като признава постигнатия напредък и значителното модернизиране на неговата правна и административна система в областта на рибарството за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Приветствам значителните усилия, предприети от Тайван да реформира своята правна рамка в областта на рибарството, да въведе нови инструменти за контрол, както и да подобри проследимостта на продуктите от морския риболов. Диалогът на ЕС с Тайван показа отново, че международното сътрудничество е ключов фактор за постигане на по-разумно управление на океаните“.

ЕС е поел ангажимент в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и за тази цел работи с държави от целия свят. След издаването на „жълтия картон“ през октомври 2015 г. Европейската комисия, от името на ЕС, и Тайван преминаха през процес на задълбочено сътрудничество и диалог, продължил три години и половина.

В резултат на това сътрудничество тайванските компетентни органи разполагат с широка гама от модерни и ефикасни инструменти за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Това представлява значителен напредък, като се има предвид, че флотът за далечно плаване на Тайван е вторият по големина в света и следователно играе важна роля в международната верига на доставка на продукти от риболов. Тайван също така наложи по-строги задължения на тайванските оператори, които притежават риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави.

С цел да продължи да надгражда тези постижения, Комисията ще предложи създаването на специална работна група по въпросите на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Този форум ще позволи на двете страни да поддържат тясно сътрудничество по въпросите, свързани с борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, включително на многостранно, регионално и подрегионално равнище.

В допълнение към това, в рамките на своите консултации по правата на човека, ЕС и Тайван ще продължат да разглеждат условията на труд в сектора на риболова.

Контекст

Стойността на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в световен мащаб е между 10 и 20 млрд. евро годишно. Незаконният улов на риба възлиза на 11—26 млн. тона годишно, което представлява минимум 15 % от световния улов. Най-големият вносител на продукти от риболов в света е ЕС.

Борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов е част от ангажимента на ЕС за осигуряване на устойчиво стопанисване на моретата и техните ресурси в съответствие с общата политика в областта на рибарството. Тя също така е важен елемент от европейската стратегия за подобряване на международното управление на океаните.

Действията на Комисията се основават на Регламента на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, който влезе в сила през 2010 г.[1] Съгласно неговите разпоредби достъп до европейския пазар получават само продуктите от риболов, които са сертифицирани като законни. В регламента също така са предвидени конкретни механизми за диалог с държавите, които не са в състояние да предоставят подобна гаранция или да изпълняват задълженията си като държава на знамето, крайбрежна държава, пристанищна държава и държава на пазара по силата на международното право. Основната цел на посочените диалози е да се коригират съществуващите недостатъци чрез подходяща подкрепа на съответните трети държави. В резултат на тези диалози ЕС често печели нови и лоялни съюзници в борбата с незаконния риболов.

От ноември 2012 г. насам Комисията води официални диалози с 25 трети държави (предварително определени като несътрудничещи — „жълт картон“), към които отправи официални предупреждения за необходимостта от предприемане на ефективни действия за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. В повечето случаи се констатира съществен напредък и по тази причина Комисията можа задоволително да закрие официалната фаза на диалог и да даде „зелен картон“. До момента само няколко държави не са демонстрирали необходимата ангажираност за реформи, в резултат на което вносът в ЕС на техните продукти от риболов е забранен (определяне като несътрудничещи трети държави — „червен картон“).

За повече информация

Въпроси и отговори относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов като цяло и в Тайван

Преглед на процедурите във връзка с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на трети държави

 

[1] Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

IP/19/3397

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar