Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL on pühapäeval valmis alla kirjutama kaubandus- ja investeerimislepingutele Vietnamiga

Brüssel, 25. juuni 2019

Euroopa Liidu Nõukogu kiitis täna heaks ELi-Vietnami kaubandus- ja investeerimislepingud, sillutades teed nende allakirjutamisele ja sõlmimisele. ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström ja Rumeenia ärikeskkonna, kaubandus- ja ettevõtlusminister Ștefan-Radu Oprea kirjutavad lepingutele ELi nimel alla pühapäeval, 30. juunil Hanois. Lepingute eesmärk on pakkuda Euroopa ja Vietnami ettevõtjatele, tarbijatele ja töötajatele varasemast rohkem hüvesid, edendades samal ajal töötajate õiguste järgimist, keskkonnakaitset ja võitlust kliimamuutuste vastu Pariisi kokkuleppe raames.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas: „Mul on hea meel ELi liikmesriikide tänase otsuse üle. Vietnam on Singapuri järel teine Kagu-Aasia riik, kellega EL on sõlminud kaubandus- ja investeerimislepingud, mis kujutavad endast esimesi samme veelgi tihedamate sidemete loomiseks Euroopa ja Kagu-Aasia vahel. See on ka kahe partneri ja sõbra poliitiline avaldus, kes seisavad ühiselt õiglase ja eeskirjadel põhineva kaubanduse eest.“

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Mul on rõõm tõdeda, et liikmesriigid on andnud nõusoleku kaubandus- ja investeerimislepingute sõlmimiseks Vietnamiga. Vietnam on rohkem kui 95 miljoni tarbijaga elujõuline ja paljutõotav turg ning tihedamaks muutuvatest kaubandussidemetest on mõlemal lepinguosalisel palju võita. Lisaks selgele majanduslikule kasule on kõnealuste lepingute eesmärk suurendada austust inimõiguste vastu ning kaitsta keskkonda ja töötajate õigusi. Vietnam on selles protsessis siiani edukalt osalenud – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon kollektiivläbirääkimiste kohta, mille Vietnam hiljuti ratifitseeris, on suurepärane näide sellest, kuidas kaubanduslepingud aitavad kehtestada kõrgemaid standardeid.“

Kaubanduslepinguga kaotatakse järk-järgult peaaegu kõik tollimaksud kaupadelt, millega kaks lepinguosalist omavahel kauplevad, võttes igakülgselt arvesse Vietnami arenguvajadusi. Leping sisaldab ka erisätteid, mille eesmärk on kõrvaldada tehnilised takistused, mis esinevad näiteks autotööstuses, ning tagab, et Vietnamis kaitstakse 169 traditsioonilist Euroopa toitu ja jooki, mis kannavad geograafilist tähist. Tänu kaubanduslepingule saavad ELi ettevõtjad osaleda ka Vietnamis korraldatud riigihangetes võrdsetel alustel kodumaiste ettevõtetega.

Lisaks märkimisväärsetele majanduslikele võimalustele on EL ja Vietnam kokku leppinud kohaldada rangeid kestliku arengu meetmeid. See hõlmab kohustust rakendada tõhusalt Pariisi kliimakokkulepet. Mõlemad lepinguosalised on võtnud kohustuse järgida ja tõhusalt rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhimõtteid seoses põhiõigustega töökohal. Sellega seoses ratifitseeris Vietnam hiljuti ILO kollektiivläbirääkimiste konventsiooni ning on teatanud ELile oma kavatsusest ratifitseerida hiljemalt 2023. aastaks kaks ILO põhikonventsiooni. Lisaks teeb Vietnam jõupingutusi, et tõhustada oma tööõigust. Lepinguga luuakse ELi ja Vietnami jaoks eriotstarbelised platvormid kodanikuühiskonna kaasamiseks kõnealuste kohustuste rakendamisse.

Kaubandusleping on institutsiooniliselt ja õiguslikult seotud ka ELi-Vietnami partnerlus- ja koostöölepinguga, mis võimaldab inimõiguste rikkumise korral võtta asjakohaseid meetmeid.

Investeeringute kaitse leping hõlmab investeeringute kaitsega seotud asjakohaseid eeskirju, mida saab jõustada uue investeerimiskohtu süsteemi kaudu ja millega tagatakse kummagi lepinguosalise valitsuse õigus reguleerida küsimusi oma kodanike huvides. Investeeringute kaitse lepinguga asendatakse 21 ELi liikmesriigiga sõlmitud kahepoolsed investeerimislepingud ja kehtestatakse uued õiguslikud tagatised, mis aitavad vältida huvide konflikti ja suurendavad läbipaistvust.

Edasised sammud

Pärast nõukogult kinnituse saamist kirjutavad EL ja Vietnam kõnealustele lepingutele alla ning seejärel esitatakse need nõusoleku saamiseks Euroopa Parlamendile. Pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist võib nõukogu kaubanduslepingu ametlikult sõlmida ja see jõustub, investeeringute kaitse lepingu aga peavad esmalt ratifitseerima liikmesriigid vastavalt oma siseriiklikele menetlustele.

Taustteave

Vietnam on Singapuri järel ELi suuruselt teine kaubanduspartner ASEANi piirkonnas. Vietnami ja ELi kaubavahetuse kogumaht on 49,3 miljardit eurot ja teenusekaubanduse maht üle kolme miljardi euro. Ehkki ELi investeeringud Vietnamis on endiselt tagasihoidlikud, ulatudes 2017. aastal vaid ligikaudu kuue miljardi euroni, asutavad Euroopa ettevõtjaid Vietnamis üha uusi äriühinguid, et luua Mekongi piirkonda teenindav sõlmpunkt. EL impordib Vietnamist peamiselt telekommunikatsiooniseadmeid, jalatseid ja tekstiilitooteid, mööblit ning põllumajandustooteid. EL ekspordib Vietnamisse eelkõige masinaid ja transpordiseadmeid, kemikaale, toitu ning jooke.

Vietnamiga sõlmitavad lepingud koos hiljuti Singapuriga allakirjutatud lepingutega aitavad sillutada teed kavandatavale piirkondadevahelisele lepingule, mis hõlmaks kogu Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN).

Lisateave

ELi-Vietnami kaubandus- ja investeerimislepinguid käsitlev veebileht

Teabeleht

Lepingut käsitlev juhend

ELi–Vietnami partnerlus- ja koostööleping

IP/19/3388

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos