Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Preaseisiúint

Comhlíonadh dhlí an Aontais ar leibhéal na mBallstát in 2018: toradh le sonrú ar an saothar, ach ní mór feabhsú go fóill

An Bhruiséil, an 4 Iúil 2019

Sa tuarascáil bhliantúil maidir le monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú dhlí an Aontais a eisíodh inniu, leagadh amach an chaoi a ndearna an Coimisiún monatóireacht ar dhlí an Aontais agus é a fhorfheidhmiú in 2018. I Scórchlár an Mhargaidh Aonair, a foilsíodh inniu freisin, rinneadh meastóireacht ar fheidhmíocht thíortha an Aontais/an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) i margadh aonair an Aontais agus sainaithníodh inti na heasnaimh i gceist, réimsí ar cheart do na tíortha agus don Choimisiún dlús a chur lena gcuid iarrachtaí.

Ní féidir le saoránaigh agus le gnólachtaí tairbhe a bhaint as buntáistí an mhargaidh aonair ach amháin má oibríonn na rialacha i ndáiríre ar an talamh, rialacha a aontaíodh go comhpháirteach. I mí na Samhna 2018, chuir an Coimisiún i láthair measúnú úr de na bacainní atá ann fós sa mhargadh aonair agus d'iarr sé ar na Ballstáit a bheith airdeallach ó thaobh rialacha an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú agus gan bacainní nua a thógáil ach an oiread. Ar na samplaí den mhéid sin, tá astaíochtaí ó charranna agus an ríomhthráchtáil, idir na meáin shóisialta agus an earnáil seirbhísí, agus go leor eile nach iad.

Tá an Coimisiún ag féachaint chuige i gcónaí go gcuirtear rialacha an Aontais i bhfeidhm agus go ndéantar iad a fhorfheidhmiú mar is ceart. Mar shampla, in 2018, ghníomhaigh an Coimisiún go diongbháilte chun rialacha a fhorfheidhmiú i roinnt mhaith réimsí beartais. Thacaigh an Coimisiún le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha chun rialacha maidir le haer agus uisce glan a chur chun feidhme. Rinne sé beart freisin i gcoinne na mBallstát nár chomhlíon a gcuid gealltanas agus chuir sé rialacha an Aontais chun feidhme maidir le Taifid Ainmneacha Paisinéirí, agus maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus bearta i gcoinne sciúradh airgid. Ina theannta sin, d'úsáid an Coimisiún cumhachtaí forfheidhmiúcháin nuair nár ghníomhaigh Balldtáit áirithe tapa go leor chun rochtain ar shuíomhanna gréasáin agus ar fheidhmchláir mhóibíleacha eile a fheabhsú do dhaoine a bhfuil míchumas orthu.

Tuarascáil bhliantúil maidir leis an monatóireacht ar fhorfheidhmiú dhlí an Aontais in 2018

Sa Tuarascáil Bhliantúil le haghaidh 2018 léirítear gur tháinig méadú beag (0.8%) ar líon na gcásanna oscailte maidir le sárú (1571) i gcomparáid le 1559 gcás in 2017. Dá bhrí sin, tar éis gur baineadh buaicphointe cúig bliana amach in 2016, thosaigh líon na gcásanna ag maolú 5% in 2018 ar an bhfigiúir a bhí ann in 2016 (féach Cairt 1). Ar na príomhréimsí beartais, i measc réimsí eile, bhí gnóthaí a bhaineann leis an timpeallacht, soghluaisteacht agus iompar chomh maith leis an margadh inmheánach, tionsclaíocht, fiontraíocht agus FBManna. Gach uair nach gcuirtear dlí an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm mar is ceart, sáraítear cearta na saoránach agus na ngnólachtaí chun tairbhe a bhaint as na buntáistí atá acu faoi dhlí an Aontais Eorpaigh. I réimse na timpeallachta, mar shampla, lean an Coimisiún dá bhearta chun deimhin a dhéanamh de go gcomhlíontar an Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir go hiomlán i dtaca le teorainnluachanna PM10 agus dé-ocsaíd nítrigine (NO2), chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar chórais ar fud an Aontais Eorpaigh.

I gCairt 2 (féach an Iarscríbhinn) tugtar léargas ar an staid reatha sna Ballstáit uile. I dtaca le cásanna a dhéantar a thrasuí go déanach, is ag an gCipir, an Bheilg agus ag an Spáinn a bhí an líon is airde de chásanna oscailte, agus os a choinne sin, is san Eastóin, sa Danmhairg agus san Iodáil a bhí an líon is lú de chásanna oscailte. Is ag an Spáinn, an Iodáil agus ag an nGearmáin a bhí an líon is airde de chásanna ar feitheamh de bharr trasuí mícheart agus/nó de bharr dlí an Aontais a bheith á chur i bhfeidhm go contráilte, agus san am céanna is ag an Eastóin a bhí an líon foriomlán is ísle de chásanna oscailte anuraidh. Ar na réimsí beartais inar osclaíodh an líon is mó cásanna maidir le sárú in 2018 bhí Margadh Inmheánach an Aontais Eorpaigh, tionsclaíocht, fiontraíocht agus FBManna chomh maith le soghluaisteacht agus iompar (féach Cairt 3).

Trasuí déanach ar Threoracha an Aontais Eorpaigh a chomhrac

Le go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe as buntáistí dhlí an Aontais, tá sé ríthábhachtach go ndéanann na Ballstáit Treoracha Eorpacha a thrasuí isteach in ordlathas an dlí náisiúnta faoi na spriocdhátaí.

In 2018, tháinig laghdú géar, an cheathrú cuid, ar líon na nósanna imeachta nua maidir le sárú a bhain le trasuí déanach (ó 558 gcás in 2017 go dtí 419 gcás in 2018). Mar sin féin, ba é in 2016 a bhí an líon is mó de chásanna déanacha trasuí le linn Choimisiún Juncker (847). Sheol an Coimisiún nósanna imeachta nua maidir le sárú i gcoinne thromlach na mBallstát ar an ábhar nach ndearnadh rialacha maidir le cosaint sonraí a thrasuí (Treoir 2016/680/AE) sa dlí náisiúnta in am, de réir mar a d'aontaigh na Ballstáit féin roimh ré. Chun cabhrú leo trasuí a dhéanamh mar is ceart agus go tráthúil, chuidigh an Coimisiún leis na Ballstáit, trí phleananna cur chun feidhme, suíomhanna gréasáin tiomnaithe agus treoirdhoiciméid a ullmhú agus trí dhea-chleachtais a roinnt leo ag cruinnithe grúpaí saineolaithe.

Anuraidh, rinne an Coimisiún 5 Bhallstát a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus d'iarr sé pionóis airgeadais a ghearradh orthu: an tSlóivéin (3 chás: C-628/18, C-69/18 agus C-188/18), an Spáinn (3 chás: C-430/18, C-165/18 agus C-164/18), agus (cás amháin sna tíortha seo a leanas) an Bheilg (C-676/18), Éire (C-550/18) agus an Rómáin (C-549/18).

Scórchlár an Mhargaidh Aonair 2019

Tugann Scórchlár an mhargaidh aonair léargas mionsonraithe ar an gcaoi ar cuireadh rialacha maidir le margadh aonair an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) in 2018; cé chomh hoscailte agus chomh comhtháite atá margaí áirithe; agus an méid a thug Ballstáit áirithe do roinnt uirlisí de chuid an Aontais le go bhfeidhmeoidh an margadh aonair níos fearr.

Bunaithe ar a bhfeidhmíocht in 2018, tugadh 153 chárta glasa, 137 gcárta buí agus 59 gcárta dearga do na Ballstáit, cártaí a thugann le fios gur feidhmíocht den scoth (glas), feidhmíocht mheasartha (buí) nó feidhmíocht faoin meán (dearg) a bhí acu.

Léirítear san fhorléargas (féach Cairt 4 san Iarscríbhinn), in ainneoin na trádála in earraí agus seirbhísí a bheith ag leathnú amach tuilleadh, gur in olcas a chuaigh an cás i réimsí beartais áirithe in 2017. Chuir na Ballstáit feabhas ar fheidhmíocht uirlisí áirithe an Mhargaidh Aonair, amhail an tairseach An Eoraip Agatsa agus Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI). Mar sin féin, fuair tíortha cártaí dearga breise i líon áirithe réimsí beartais anuraidh. Ar na cinn sin, bhí cothroime na gcóras soláthair poiblí agus an t-aitheantas a thugtar do cháilíochtaí gairmiúla. Tharla an rud céanna i dtaca leis an gcomhar i scéimeanna píolóta san Aontas Eorpach.

Tríd agus tríd, ar na tíortha ab fhearr feidhmíocht bhí an Phortaingéil, an tSlóvaic, an Fhionlainn, an tSualainn agus an Liotuáin, agus san am céanna is don Spáinn, don Iodáil, don Ghréig agus do Lucsamburg a tugadh an líon is mó cártaí dearga agus buí.

Freagraí ón gCoimisiún maidir le gearáin na saoránach

Is féidir le saoránaigh, gnólachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus páirtithe leasmhara eile a thuairisciú ar fhoirm ghearáin inrochtana ar líne ar an tairseach “ Do chearta ar Europa má mheasann siad gur tharla aon sárú. In 2018, bhain tromlach na ngearán nua le ceartas agus le cearta tomhaltóirí; Margadh inmheánach an Aontais Eorpaigh, tionsclaíocht, fiontraíocht agus FBManna; chomh maith le fostaíocht agus gnóthaí sóisialta. A bhuí leis an tairseach SOLVIT, líonra neamhfhoirmiúil de chuid an Choimisiúin agus na mBallstát chun fadhbanna a réiteach, is féidir le saoránaigh agus le gnólachtaí réiteach a lorg ar fhadhbanna a bhí acu le húdarás poiblí i mBallstát eile.

Cúlra

Ó 1984 i leith, tar éis iarratas a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, cuireann an Coimisiún Tuarascáil bhliantúil i láthair maidir leis an monatóireacht ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe. Glacann Parlaimint na hEorpa rún ina dhiaidh sin bunaithe ar an Tuarascáil ón gCoimisiún.

Mar ábhar práinne, díríonn an Coimisiún ar fhadhbanna inar féidir le gníomh forfheidhmiúcháin uaidh fíordhifear a dhéanamh, rud a rachaidh chun sochair do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí. I roinnt na bhfreagrachtaí idir na hInstitiúidí Eorpacha, is ar an gCoimisiún Eorpach atá an fhreagracht ghinearálta an próiseas reachtúil a thionscnamh. Is iad an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa a dhéanann cinntí na tograí ón gCoimisiún. Is iad na Ballstáit atá freagrach as an gcur i bhfeidhm agus as an gcur chun feidhme ceart tráthúil agus as forfheidhmiú dhlí an Aontais Eorpaigh sa chóras dlí náisiúnta. Is é an Coimisiún a dhúnann an ciorcal sin: a luaithe a ghlactar tograí agus a dhéantar dlí an Aontais Eorpaigh díobh, déanann sé monatóireacht ar cé acu an bhfuil na Ballstáit ag cur an dlí sin i bhfeidhm mar is ceart nó nach bhfuil agus déanann sé beart dá réir sa chás nach bhfuil. Ba cheart don Choimisiún gníomhú go diongbháilte agus go pras mar sin nuair a chuireann sáruithe bac ar ghnóthú chuspóirí beartais an Aontais Eorpaigh. Ar an mbonn sin, leag an Coimisiún amach le déanaí an cur chuige níos straitéisí atá aige i dtaca le forfheidhmiú ó thaobh sáruithe a láimhseáil, i gcomhréir lena ghealltanas uaidh a bheith ‘níos mó agus níos uaillmhianaí sna gnóthaí móra, agus níos lú agus níos tomhaiste sna gnóthaí beaga'.

Déanann Scórchlár an Mhargaidh Aonair meastóireacht gach bliain ar an gcaoi a ndéanann na Ballstáit:

-   rialacha an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme;

-   margaí oscailte agus comhtháite a chruthú (e.g. soláthar poiblí, trádáil in earraí agus seirbhísí);

-   fadhbanna riaracháin a láimhseáil a bhaineann le hoibrithe ón gcoigríoch (e.g. cáilíochtaí gairmiúla);

-   obair i gcomhar le roinnt uirlisí rialachais ar fud an Aontais Eorpaigh agus cuidiú leo (e.g. an tairseach An Eoraip Agatsa, Solvit, agus EURES)

Déanann Scórchlár an Mhargaidh Aonair meastóireacht ar fheidhmíocht i gceithre réimse beartais, dhá réimse a bhaineann le hoscailteacht an mhargaidh agus comhtháthú, agus 13 huirlis rialachais.

Tuilleadh faisnéise

a) Tuarascáil bhliantúil maidir le Faireachán a dhéanamh ar fhorfheidhmiú dhlí an Aontais in 2018:

- Tuarascáil bhliantúil maidir le cur chun feidhme náisiúnta dhlí an Aontais Eorpaigh

- Bileoga eolais de réir gach tíre

- Bileog eolais faoin AE-28

- I dtaca le nós imeachta ginearálta an Aontais Eorpaigh maidir le sárú, féach MEMO an 17/01/2012.

b) Scórchlár an Mhargaidh Aonair (leagan 2019 bunaithe ar shonraí in 2018):

- Scórchlár

- Bileoga eolais de réir gach tíre

- Forléargas ar fheidhmíocht

 

IARSCRÍBHINN - IP/19/3030

IP/19/3030

Sonraí teagmhála do na meáin

Ceisteanna ón bpobal: Europe Direct ar an bhfón 00 800 67 89 10 11 nó trí ríomhphost


Side Bar