Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sauganti Europa. Prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą ES teikia kovos su dezinformacija pažangos ataskaitą

Briuselis, 2019 m. birželio 14 d.

Šiandien Komisija ir vyriausioji įgaliotinė pateikė ataskaitą, kurioje aptariama pažanga, padaryta kovojant su dezinformacija, ir svarbiausios per Europos Parlamento rinkimus išmoktos pamokos. Ši ataskaita – indėlis į kitą savaitę vyksiančias ES vadovų diskusijas.

Mūsų demokratinių procesų ir institucijų apsauga nuo dezinformacijos yra vienas iš svarbiausių visuomenės uždavinių visame pasaulyje. Rodydama pavyzdį ES jam spręsti sukūrė tvirtą veiksmų koordinavimo sistemą, kuria visapusiškai atsižvelgiama į Europos vertybes ir pagrindines teises. Šiandien paskelbtame bendrame komunikate išdėstyta, kaip Kovos su dezinformacija veiksmų planas ir rinkimams skirtų priemonių rinkinys padėjo kovoti su dezinformacija ir užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimai vyktų sąžiningai. 

Vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová, už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime sakė:

„Rekordinis dalyvavusiųjų Europos Parlamento rinkimuose skaičius aiškiai rodo, kad piliečiai labiau domisi demokratiniu Europos gyvenimu. Ėmęsi veiksmų, be kita ko, sukūrę su rinkimais susijusius nacionalinio ir Europos lygmenų tinklus, padėjome ginti demokratiją nuo mėginimų ja manipuliuoti.

Neabejojame, kad mūsų pastangos labiau derinti ES ir valstybių narių veiksmus padėjo sumažinti dezinformacijos, kurią skleidžia ir užsienio subjektai, poveikį. Tačiau reikia dar daug nuveikti. Dezinformacijos per Europos Parlamento rinkimus vis dėlto būta; neturėtume to laikyti nauja norma. Piktavaliai nuolat keičia savo strategijas. Reikia stengtis nuolat juos lenkti. Kova su dezinformacija – bendras ilgalaikis ES institucijų ir valstybių narių uždavinys.

Turime faktų, rodančių, kad prieš rinkimus buvo vykdomi suderinti neautentiški veiksmai, kuriais siekta interneto platformose skleisti nesantaiką kurstantį turinį – tam, be kita ko, naudoti interneto robotai ir netikros paskyros. Todėl interneto platformoms tenka ypatinga atsakomybė už kovą su dezinformacija. Aktyviai mūsų remiamos bendrovės Facebook, Google ir Twitter padarė tam tikrą pažangą įgyvendindamos Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą. Tai patvirtina šiandien mūsų skelbiamos naujausios mėnesinės ataskaitos. Tikimės, kad interneto platformos išlaikys tempą, dės dar daugiau pastangų ir įgyvendins visus pagal Kodeksą prisiimtus įsipareigojimus.“

Nors kol kas dar anksti daryti galutines išvadas apie dezinformacijos mastą ir poveikį per pastaruosius Europos Parlamento rinkimus, akivaizdu, kad veiksmai, kurių kartu su daugybe žurnalistų, faktų tikrintojų, interneto platformų, nacionalinių institucijų, tyrėjų ir pilietinės visuomenės atstovų ėmėsi ES, padėjo atgrasyti nuo išpuolių ir demaskuoti mėginimus kištis į mūsų demokratinius procesus. Padidėjus visuomenės informuotumui, piktavaliams buvo sunkiau manipuliuoti viešais debatais.

ES veiksmai visų pirma buvo sutelkti į keturias tarpusavyje susijusias sritis: 

  1. Europos išorės veiksmų tarnybos ES strateginės komunikacijos darbo grupės ir ES hibridinių grėsmių analizės ir informavimo centras padėjo sustiprinti ES pajėgumą nustatyti dezinformaciją ir su ja kovoti. Kad valstybėms narėms ir ES institucijoms būtų lengviau keistis informacija, ES taip pat sukūrė skubaus perspėjimo sistemą ir taip sudarė sąlygas geriau koordinuoti atsakomuosius veiksmus. 
  1. ES bendradarbiavo su interneto platformomis ir sektoriaus atstovais ir skatino juos laikantis savanoriško Kovos su dezinformacija praktikos kodekso didinti politinės komunikacijos skaidrumą ir užkirsti kelią manipuliavimui jų paslaugomis, kad vartotojai žinotų, kodėl jiems rodomas konkretus politinis turinys ir reklamos skelbimai, koks jų šaltinis ir kieno interesais jie paskelbti.
  1. Bendradarbiaudamos su Europos Parlamentu, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė padėjo didinti visuomenės informuotumą ir atsparumą dezinformacijai – visų pirma buvo platinama daugiau faktais pagrįstų pranešimų ir atnaujintos pastangos ugdyti gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis.
  1. Komisija remia valstybių narių veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti rinkimų sąžiningumą ir stiprinti Sąjungos demokratinių sistemų atsparumą. Sukūrus ES ir nacionalinio lygmenų su skubaus perspėjimo sistema sujungtus rinkimų tinklus, pagerėjo bendradarbiavimas galimų grėsmių klausimais.

Tačiau siekiant užtikrinti ES demokratinių procesų ir institucijų apsaugą reikia dar daug nuveikti. Dezinformacijos grėsmė sparčiai kinta. Vidaus ir išorės subjektų, visų pirma susijusių su Rusijos šaltiniais, taikoma taktika kinta taip pat sparčiai kaip priemonės, kurių imasi valstybės ir interneto platformos. Siekiant kovoti su naujomis tendencijomis ir metodais, geriau nustatyti ir demaskuoti dezinformacijos kampanijas ir stiprinti ES ir nacionalinio lygmenų parengtį, būtina nuolat vykdyti mokslinius tyrimus ir turėti pakankamai žmogiškųjų išteklių. 

Pagal Praktikos kodeksą interneto platformų pateikta naujausia informacija

Interneto platformoms tenka ypatinga atsakomybė už kovą su dezinformacija. Šiandien Komisija taip pat paskelbė naujausias pagal savireguliacinį Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą bendrovių Google, Twitter ir Facebook pateiktas mėnesines ataskaitas. Gegužės mėn. ataskaitos patvirtina tendenciją, kurią Komisija nustatė atlikusi ankstesnius vertinimus. Nuo sausio mėn. visose platformose padaryta pažanga, susijusi su politinės reklamos skaidrumu ir tokios reklamos viešinimu bibliotekose, kuriose pateikiama naudingų priemonių, padedančių analizuoti, kiek reklamai išleidžia įvairūs visos ES politikos veikėjai. Bendrovė Facebook ėmėsi veiksmų ir teminės (tam tikrą nuomonę formuojančios) reklamos skaidrumui užtikrinti, tačiau bendrovės Google ir Twitter šioje srityje atsilieka.

Pastangos užtikrinti paslaugų vientisumą padėjo suvaržyti galimybes mėginti manipuliacijomis paveikti ES rinkimus, tačiau interneto platformos turi geriau paaiškinti, kaip interneto robotų demaskavimas ir netikrų paskyrų uždarymas padėjo apriboti dezinformacijos sklaidą ES. Bendrovės Google, Facebook ir Twitter nurodė, kad, siekdamos apriboti piktavališką masinimo antraštėmis praktiką ir sumažinti iš reklamos gaunamas dezinformacijos skleidėjų pajamas, jos ėmė nuodugniau tikrinti dedamus reklamos skelbimus. Tačiau kuriant priemones, kurios padidintų svetainių, siūlančių reklamos skelbimo paslaugas, skaidrumą ir patikimumą, padaryta nepakankama pažanga.

Nepaisant pasiektų rezultatų, reikia dar daug nuveikti. Visose interneto platformose turi būti pateikiama išsamesnė informacija, padedanti nustatyti piktavališkos veiklos dalyvius arba valstybes nares, prieš kurias ši veikla nukreipta. Interneto platformos taip pat turi intensyviau bendradarbiauti su faktų tikrintojais ir suteikti vartotojams galių geriau atpažinti dezinformaciją. Galiausiai, laikydamosi asmens duomenų apsaugos taisyklių, jos turėtų suteikti mokslinių tyrimų bendruomenei tinkamą prieigą prie duomenų. Šioje srityje bendrovė Twitter neseniai ėmėsi iniciatyvos leisti naudoti aktualius duomenų rinkinius mokslinių tyrimų tikslais – tai sudaro sąlygas nepriklausomai tirti piktavalių vykdomą dezinformacijos veiklą. Be to, Komisija ragina platformas savo nustatytą politinės reklamos skaidrumo politiką taikyti ir per artėjančius nacionalinius rinkimus.

Tolesni veiksmai

Kaip nurodė savo kovo mėn. susitikimo išvadose, Europos Vadovų Taryba rinkimų apsaugos ir kovos su dezinformacija klausimą vėl svarstys birželio mėn. susitikime. Po šių diskusijų, kuriose bus remiamasi šiandien paskelbta ataskaita, ES vadovai nustatys tolesnių politikos veiksmų kryptį.

Komisija ir vyriausioji įgaliotinė pasiryžusios toliau dėti pastangas apsaugoti ES demokratiją nuo dezinformacijos ir manipuliavimo. Iki šių metų pabaigos Komisija paskelbs rinkimams skirtų priemonių rinkinio įgyvendinimo ataskaitą ir įvertins Praktikos kodekso veiksmingumą. Tuo remdamasi Komisija gali apsvarstyti galimybę imtis tolesnių veiksmų, kuriais būtų užtikrinamas ir gerinamas ES atsakas į šias grėsmes.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga su dezinformacija aktyviai kovoja nuo 2015 m. Remiantis 2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtu sprendimu, siekiant duoti atkirtį Rusijos vykdomoms dezinformacijos kampanijoms Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT) sukurta Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė. 2016 m. patvirtinta Bendra kovos su mišriomis grėsmėmis sistema, o 2018 m. priimtas bendras komunikatas „Atsparumo didinimas ir kovos su hibridinėmis grėsmėmis pajėgumų plėtra“.

2018 m. balandžio mėn. Komisija pristatė europinį metodą ir pasiūlė savireguliacinių kovos su dezinformacija internete priemonių. 2018 m. spalio mėn. bendrovės Facebook, Google, Twitter ir Mozilla, taip pat interneto platformoms, reklamos sektoriui ir reklamuotojams atstovaujančios prekybos asociacijos pasirašė Praktikos kodeksą. Be to, bendrovės Facebook, Google ir Twitter įsipareigojo kas mėnesį teikti ataskaitas dėl priemonių, kurių imtasi prieš Europos Parlamento rinkimus. Padedama Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės, Komisija atidžiai stebėjo pažangą ir kartu su pateiktomis ataskaitomis skelbė mėnesinius vertinimus. Gegužės 22 d. prie Praktikos kodekso prisijungė ir visus jame nustatytus įsipareigojimus prisiėmė ir bendrovė Microsoft.

Praktikos kodeksas yra glaudžiai susijęs su rekomendacija, įtraukta į rinkimams skirtų priemonių rinkinį. Apie šį priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti laisvus, sąžiningus ir saugius Europos Parlamento rinkimus, rinkinį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė 2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Be kita ko, rekomenduota užtikrinti didesnį internetinės politinės reklamos skaidrumą ir numatyta galimybė taikyti sankcijas už neteisėtą asmens duomenų naudojimą siekiant paveikti Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Valstybėms narėms taip pat rekomenduota sukurti nacionalinius bendradarbiavimo rinkimų srityje tinklus ir dalyvauti Europos rinkimų tinklo veikloje.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „Kovos su dezinformacija veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaita“

Bendra Kovos su dezinformacija veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

Kovos su dezinformacija veiksmų planas

Laisvų ir sąžiningų Europos Parlamento rinkimų užtikrinimo priemonių rinkinys

Praktikos kodekso įgyvendinimo gegužės mėn. ataskaitos

Praktikos kodeksas. Klausimai ir atsakymai

Europos Parlamento rinkimų puslapis svetainėje EUvsDisinfo

Sekite mūsų naujienas tinkle Twitter: @FedericaMog, @Ansip_EU, @VeraJourova, @JKingEU, @GabrielMariya

@EUvsDisinfo

@EU_MediaLit

 

IP/19/2914

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

VideosPhotos