Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Kvalita vody na více než 85 % koupališť v Evropě hodnocena jako „výborná“

Brusel 6. června 2019

Podle nejnovější výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě byla kvalita vody ve více než 85 % všech lokalit, které byly v loňském roce monitorovány, hodnocena v Evropské unii jako „výborná“, a splnila tak nejpřísnější normy pro čistotu vody. Dnes zveřejněné výsledky ukazují, kde budou v letošním létě pravděpodobně nejlepší vody ke koupání.

Image

Podle letošní zprávy Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) splnila ve 28 členských státech minimální požadavky na kvalitu vody podle evropských předpisů EU naprostá většina – 95,4 % – z 21 831 lokalit ke koupání. Do zprávy bylo zahrnuto také 300 lokalit monitorovaných v Albánii a ve Švýcarsku.

Počet koupališť, kde je kvalita podle nejpřísnější normy hodnocena jako „výborná“, se z 85,0 % v roce 2017 v loňském roce mírně zvýšil na 85,1 %. Počet koupališť, která splňují minimální úroveň, tj. „přijatelná“, se od roku 2017 do roku 2018 snížil z 96 % na 95,4 %. Tento mírný pokles je způsoben hlavně otevřením nových koupališť, pro jejichž klasifikaci dosud nejsou k dispozici údaje za čtyři koupací sezony, jak požaduje směrnice. „Nevyhovující“ kvalita vody byla v roce 2018 v EU, Albánii a Švýcarsku uvedena u 301 ze všech koupališť (tj. 1,3 %). To je o něco méně než 1,4 % v roce 2017.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Jak včera ukázal Světový den životního prostředí, čelíme mnoha výzvám. Je však také třeba oslavit „zelené úspěchy“ Evropské unie. Jedním z těchto úspěchů, který se týká všech, je kvalita evropských vod využívaných ke koupání. Prostřednictvím kvalitních kontrol, podávání zpráv, monitorování a sdílení odborných znalostí budeme bez pochyby kvalitu našich oblíbených koupališť i nadále zlepšovat. Jak této vynikající kvality, které jsme docílili během mého mandátu, nejlépe dosáhnout a jak si ji udržet, se mohou členské státy učit od sebe navzájem díky našemu novému přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Poblahopřál jsem agentuře EEA k tomu, že přispěla ke zlepšení norem, i k tomu, že podává pravidelné a spolehlivé informace. Díky její spolehlivosti se můžete jednoznačně rozhodnout, kde se budete letos v létě koupat.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx doplnil: „Naše zpráva potvrzuje, že se vyplatilo úsilí, které členské státy během uplynulých 40 let vynaložily zejména v oblasti čištění odpadních vod. Dnes má většina Evropanů k dispozici místa ke koupání s vodou té nejvyšší kvality. Jedná se však pouze o jednu z mnoha složek naší práce. Máme-li dosáhnout zdravějších moří, jezer a řek, musíme dále usilovat o řešení řady problémů sahajících od boje proti znečištění plasty až po ochranu mořského života.“

Požadavky na vody ke koupání jsou stanoveny ve směrnici EU o vodách ke koupání. Provádění jejích pravidel přispělo k tomu, že se kvalita vod ke koupání v Evropě za posledních 40 let výrazně zlepšila. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které spolu s investicemi do čištění městských odpadních vod vedlo k výraznému snížení počtu nezpracovaného nebo částečně zpracovaného komunálního a průmyslového odpadu, který původně končil ve vodě. Místní orgány podle těchto pravidel během celé koupací sezony odebírají v oficiálně určených lokalitách vzorky vody. U vzorků se analyzuje přítomnost dvou typů bakterií, které ukazují na znečištění odpadními vodami nebo na znečištění živočišnou výrobou.

 

Další klíčová zjištění

  • Hodnocení „výborná kvalita“ vody získalo minimálně 95 % koupališť ve čtyřech zemích: na Kypru (99,1 % všech lokalit), na Maltě (98,9 % všech lokalit), v Rakousku (97,3 % všech lokalit) a v Řecku (97 % všech lokalit).
  • Všechny vykázané lokality ke koupání na Kypru, v Řecku, v Lotyšsku, v Lucembursku, na Maltě, v Rumunsku a ve Slovinsku dosáhly v roce 2018 alespoň „přijatelné“ kvality.
  • Největší počet lokalit s nevyhovující kvalitou vody ke koupání byl ve třech zemích – v Itálii (89 lokalit, tj. 1,6 %), ve Francii (54 lokalit, tj. 1,6 %) a ve Španělsku (50 lokalit, tj. 2,2 %). Ve srovnání s rokem 2017 se ve Francii počet lokalit s nevyhovující vodou ke koupání snížil (z 80 v roce 2017 na 54 v roce 2018), zatímco v Itálii a ve Španělsku došlo k jeho zvýšení (v Itálii ze 79 na 89 a ve Španělsku z 38 na 50).

 

Souvislosti

Rizikem pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěné vody využívány ke koupání, zůstává znečištění vod fekálními bakteriemi. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou splašky z kanalizace a stékající voda ze zemědělských provozů a obhospodařovaných polí. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří.

Všechny členské státy EU, Albánie a Švýcarsko monitorovaly kvalitu vod ve svých lokalitách ke koupání podle ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání. Podle této směrnice se při posuzování kvality vody ke koupání vyhodnocují dva mikrobiologické parametry: výskyt střevních enterokoků a bakterií Escherichia coli. Kvalita vod ke koupání je v závislosti na úrovni zjištěných fekálních bakterií klasifikována jako „výborná“, „dobrá“, „přijatelná“ nebo „nevyhovující“. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy měly přijmout opatření, jako je např. zákaz koupání nebo doporučení nekoupat se. Měly by o tom informovat veřejnost a učinit vhodná opatření pro nápravu.

 

Další informace

Zprávy o jednotlivých zemích

Interaktivní mapa, jež ukazuje stav vody v jednotlivých lokalitách

Směrnice o vodách ke koupání

EEA: Stav vod ke koupání

Kvalita vody ke koupání

IP/19/2771

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar