Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Retfærdighed i fødevareforsyningskæden: Kommissionen foreslår øget prisgennemsigtighed

Bruxelles, den 22. maj 2019

Efter forbuddet mod urimelig handelspraksis og forbedringen af producentsamarbejdet fremlægger Kommissionen i dag det tredje element af forbedringen af retfærdigheden i fødevareforsyningskæden ved at indføre større gennemsigtighed i den måde, hvorpå priserne indberettes gennem kæden.

Kommissionen har i dag fremlagt et forslag, der vil forbedre adgangen til afgørende oplysninger om, hvordan priserne fastsættes, efterhånden som landbrugsprodukterne bevæger sig i fødevareforsyningskæden.

Forskelle i købs- og salgspris kan give oplysninger om formidlingsudgifter (f.eks. transport, forsikring, lagring, osv.) mellem sælger og køber. Større gennemsigtighed kan bidrage til bedre virksomhedsbeslutninger og forbedre tillid til, at en redelig handlemåde følges mellem niveauerne i fødevareforsyningskæden. Adgang til rettidige og lettilgængelige oplysninger om markedsudviklingen er også afgørende for at kunne konkurrere effektivt på de globale markeder.

EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, udtaler: "Det har været en prioritet for Kommissionen at styrke landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden. Øget markedsgennemsigtighed vil give lige adgang til og større gennemskuelighed for prisoplysninger og dermed bidrage til en mere rimelig og bedre afbalanceret fødevarekæde. Disse nye bestemmelser vil supplere det senest vedtagne direktiv om forbud mod urimelig handelspraksis ved at styrke svagere og mindre aktører i fødevareforsyningskæden, og indførelsen afspejler den meget vigtige offentlige støtte, som der er i hele EU med hensyn til at styrke landbrugernes position i fødevareforsyningskæden."

Der findes en stor mængde tilgængelige oplysninger om udviklingen på landbrugsmarkederne (priser, produktionsmængde, lagre, osv.), men næsten ingen oplysninger om andre vigtige markeder i landbrugsfødevareforsyningskæden, nemlig dem der vedrører landbrugerne og forbrugerne på produktions- og detailniveau. Den skævhed, der er mellem landbrugerne og de andre aktører i fødevareforsyningskæden, når det gælder adgangen til oplysninger, stiller landbrugerne væsentligt ringere på markedet og undergraver tilliden til, at en redelig handlemåde følges. Disse manglende oplysninger om markedsudvikling fra forarbejdningsvirksomheder og detailhandlere er blevet kaldt landbrugsfødevareforsyningskædens "sorte boks", og forslaget fra i dag åbner denne boks.

De foreslåede foranstaltninger vil omfatte sektorerne for kød, æg, mejeriprodukter, frugt og grønt, markafgrøder, sukker og olivenolie. De bygger på eksisterende dataindsamlingssystemer og procedurer, der allerede er indført og anvendes af aktører og medlemsstater til at indberette markedsoplysninger til Kommissionen, hvorved deres anvendelsesområde nu udvides. Hver medlemsstat vil være ansvarlig for indsamling af pris- og markedsoplysninger. Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne vælger den mest omkostningseffektive tilgang og ikke målretter den mod små og mellemstore virksomheder for at mindske den administrative byrde. Medlemsstaterne vil indberette oplysninger til Kommissionen, der til gengæld vil gøre overvågningsoplysningerne tilgængelige på sin portal for landbrugsoplysninger og EU's markedsobservatorier. Det er afgørende, at oplysningerne fra medlemsstaterne er nøjagtige og rettidige.

I overensstemmelse med Kommissionens procedurer for bedre regulering bliver forslaget nu offentliggjort i en periode på 4 uger til offentlig høring. Det vil derefter blive vedtaget af Europa-Kommissionen og skal efter planen træde i kraft seks måneder efter vedtagelsen.

Baggrund

Kommissionen har siden sin tiltrædelse arbejdet på at skabe en mere retfærdig og afbalanceret fødevareforsyningskæde.

I 2016 blev taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne (AMTF) oprettet med det formål at vurdere landbrugernes rolle i fødevareforsyningskæden i bred forstand og udarbejde anbefalinger om, hvordan den kan styrkes og forbedres.

På grundlag af disse anbefalinger iværksatte Kommissionen i 2017 en indledende konsekvens­analyse og en offentlig høring om forbedringen af fødevareforsyningskæden, som begge omfattede: urimelig handelspraksis, producentsamarbejde og markedsgennemsigtighed.

En EU-dækkende opinionsundersøgelse, der blev offentliggjort i februar 2018, viser, at et stort flertal af respondenterne (88 %) er af den opfattelse, at det er vigtigt at styrke landbrugernes position i fødevareforsyningskæden. Denne tendens blev bekræftet, da 96 % af respondenterne i den offentlige høring i 2017 om modernisering af landbrugspolitikken støttede forslaget om, at forbedring af landbrugernes position i værdikæden bør være et mål for EU's fælles landbrugspolitik.

Kommissionen fremlagde sidste år sit forslag om at forbyde urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i april 2019. Disse nye bestemmelser vil sikre beskyttelsen af alle europæiske landbrugere såvel som små og mellemstore leverandører mod urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden.

Yderligere oplysninger

Forslag om mere markedsgennemsigtighed i EU's fødevareforsyningskæde

Kommissionen hilser Parlamentets støtte til forbud mod urimelig handelspraksis velkommen

IP/19/2629

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar