Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Preaseisiúint

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí: aon bhliain níos déanaí

An Bhruiséil, an 22 Bealtaine 2019

An 25 Bealtaine 2019 beidh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí bliain ar an bhfód ó tugadh i bhfeidhm é. Mar cheiliúradh ar an ócáid, d'eisigh Andrus Ansip, an Leas-Uachtarán um an Margadh Aonair Digiteach agus Věra Jourová, an Coimisinéir um Cheartas, Tomhaltóirí agus Comhionannas Inscne, an ráiteas a leanas:

“An 25 Bealtaine beidh comóradh cothrom bliana ann ar thabhairt isteach rialacha nua na hEorpa maidir le cosaint sonraí, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, RGCS mar is fearr aithne air. Ní amháin gur chuir na rialacha ceannródaíocha nua seo an Eoraip in oiriúint don ré dhigiteach ach socraíodh leo freisin pointe tagartha domhanda.

Is é príomhaidhm na rialacha daoine a chumhachtú agus cuidiú leo cumas rialaithe níos fearr a fháil ar a gcuid sonraí pearsanta. Tá sé sin ag tarlú cheana féin de réir mar a thosaíonn daoine ag baint tairbhe as a gcuid ceart nua agus tá eolas faoin rialachán ag breis agus dhá thrian d'Eorpaigh.

Ina theannta sin, is chun tairbhe cuideachtaí é nach bhfuil ach aon tacar rialacha amháin i bhfeidhm ar fud an Aontais. Tá caoi cheart curtha ar ghnóthaí acu chomh fada agus a bhaineann siad le sonraí agus, dá réir sin, tá feabhas tagtha ar shlándáil sonraí agus tá caidreamh iontaoibh-bhunaithe cothaithe acu lena gcuid cliant.

Thug RGCS cumhacht do na húdaráis dul i ngleic le sáruithe. Mar shampla, bliain ar aghaidh, tá breis agus 400 cás trasteorann ar fud na hEorpa cláraithe ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí. Is fianaise é sin ar an tairbhe bhreise a bhaintear as RGCS, ós rud é nach mbíonn deireadh le cosaint sonraí ag teorainneacha náisiúnta.

Bíonn daoine ag teacht ar thuilleadh eolais i gcónaí – agus is ábhar mór misnigh é sin. Léirítear i bhfigiúirí nua gurb eol do bheagnach seisear as deichniúr duine go bhfuil údarás maidir le cosaint sonraí ann ina dtír féin. Is méadú suntasach é sin ón gceathrar as deichniúr siar in 2015. Tá ról ríthábhachtach ag na húdaráis maidir le cosaint sonraí chun RGCS a chur i bhfeidhm i measc an phobail.

Tá an dlí nua tagtha chun cinn mar bhunchaighdeán rialála don Eoraip lena múnlaítear ár bhfreagairt in iliomad réimsí eile. Ón intleacht shaorga, forbairt ar líonraí 5G go sláine ár gcuid toghchán, is cúnamh iad rialacha láidre cosanta sonraí chun ár mbeartais agus ár dteicneolaíochtaí a fhorbairt bunaithe ar iontaoibh daoine.

Tá prionsabail RGCS á leathnú amach níos faide amach ná an Eoraip. Ón tSile go dtí an tSeapáin, ón mBrasaíl go dtí an Chóiré Theas, ón Airgintín go dtí an Chéinia, feicimid dlíthe nua príobháideachais ag teacht chun cinn,

bunaithe ar choimircí láidre, ar chearta aonair in-fhorfheidhmithe, agus ar údaráis mhaoirseachta neamhspleácha. Le coinbhéirseacht dá leithéid sin, cruthaítear deiseanna nua chun sreafaí sonraí bunaithe ar iontaoibh agus ar shlándáil a chur chun cinn.

Tá cúrsaí athraithe de dhroim RGCS san Eoraip agus níos faide i gcéin. Is próiseas dinimiciúil é an chomhlíontacht agus ní tharlaíonn sé sin thar oíche. Is é an phríomhthosaíocht atá againn sna míonna atá amach romhainn cur chun feidhme cuí agus cothrom a áirithiú sna Ballstáit. Impímid ar na Ballstáit urraim a thabhairt do reacht agus do spiorad RGCS d'fhonn timpeallacht intuartha a chruthú agus ualach neamhriachtanach a sheachaint do pháirtithe leasmhara, go háirithe i gcás FBManna. Leanfaimid ar aghaidh freisin lenár ndlúthchomhar leis an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí agus leis na húdaráis náisiúnta um chosaint sonraí, agus le gnólachtaí agus leis an tsochaí shibhialta chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna is mó a bhíonn ag dó na geirbe agus chun cur chun feidhme na rialacha nua a éascú.”

An Cúlra

Is tacar aonair rialacha é an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí lena mbaineann cur chuige comhchoiteann AE maidir le cosaint sonraí pearsanta, atá infheidhme go díreach sna Ballstáit. Cuireann sé le hiontaoibh na ndaoine nuair atá siad in ann a gcuid sonaí pearsanta a rialú agus, san am céanna, ráthaíonn sé sreabhadh saor sonraí pearsanta idir Bhallstáit an Aontais. Is buncheart é cosaint sonraí pearsanta san Aontas Eorpach.

Tá RGCS infheidhme ón 25 Bealtaine 2018. Ó shin i leith, rinne gach Ballstát beagnach a gcuid dlíthe náisiúnta a oiriúnú i bhfianaise RGCS. Tá na húdaráis náisiúnta maidir le cosaint sonraí i gceannas ar fhorfheidhmiú na rialacha nua agus feabhas curtha acu ar chomhordú a gcuid gníomhaíochtaí a bhuí leis na sásraí comhair nua agus leis an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí. Tá treoirlínte á n-eisiúint acu maidir le príomhghnéithe RGCS chun tacú le cur chun feidhme na rialacha nua.

Déanfaidh an Coimisiún breithniú ar bhliain chur i bhfeidhm RGCS ag imeacht a reáchtálfar an 13 Meitheamh. De réir mar atá réamhbheartaithe in RGCS, tuairisceoidh an Coimisiún ar chur i bhfeidhm na rialacha nua in 2020.

Inniu, eiseofar na torthaí tosaigh ó Eorabharaiméadar speisialta maidir le cosaint sonraí, inar bailíodh tuairimí ó bhreis agus 27,000 duine ar fud an Aontais. Eiseoidh an Coimisiún Eorpach na torthaí iomlána ó Eorabharaiméadar ag imeacht an chomórtha cothrom bliana an 13 Meitheamh.

Tuilleadh eolais

IP/19/2610

Sonraí teagmhála do na meáin

Ceisteanna ón bpobal: Europe Direct ar an bhfón 00 800 67 89 10 11 nó trí ríomhphost


Side Bar