Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus – en vändpunkt i livet för fem miljoner studenter i EU

Bryssel den 20 maj 2019

Erasmus+ gör studenterna mer framgångsrika både i arbetslivet och privat och lärosätena blir mer innovativa. Det visar två nya oberoende studier av Erasmusprogrammet som EU-kommissionen just har släppt.

De omfattande studierna bygger på svar från över 500 organisationer och nästan 77 000 studenter och anställda inom den högre utbildningen och mäter och analyserar Erasmusprogrammets inverkan på de största deltagargrupperna. Resultaten visar att EU:s utbytesprogram hjälper ungdomarna att förbereda sig för den nya digitala världen och att lyckas i sina framtida yrkesliv. Dessutom stärker Erasmus+ lärosätenas innovationskapacitet, internationella engagemang och förmåga att tillgodose behoven på arbetsmarknaden.

– Det är imponerande att se hur Erasmus+ bidrar till att unga människor kan bli framgångsrika på den moderna arbetsmarknaden och i dagens heterogena samhälle, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Jag är nöjd att se att Erasmusstudenterna känner sig mer redo att ta sig an nya utmaningar, har bättre karriärutsikter och är mer medvetna om vilka fördelar EU ger i vardagen. Dessutom är de lärosäten som deltar i Erasmus+ inte bara mer internationella utan också bättre på att tillgodose behoven i arbetslivet.

Här är de viktigaste slutsatserna från de båda studierna:

  • Erasmus+ hjälper studenterna att snabbare hitta rätt karriär och få jobb

Över 70 procent av de tidigare Erasmusstudenterna säger att de bättre förstod vad de ville jobba med i framtiden när de kom hem från sin utlandsvistelse. Utlandserfarenheten hjälpte dem också att byta studieinriktning så att de kunde nå sina ambitioner. Enligt studien om genomslaget inom den högre utbildningen hade 80 procent hittat ett jobb tre månader efter sin examen och 72 procent säger att deras utlandserfarenhet var ett av skälen till att de fick sitt första jobb. Nio av tio f.d. Erasmusstudenter säger att de använder sina kunskaper och erfarenheter från utlandet dagligen i jobbet. Erasmusprogrammet försöker komma till rätta med kompetensglapp genom sin inriktning på den mjuka och tvärvetenskapliga kompetens som företagen efterfrågar.

  • Erasmus+ främjar en känsla av europeisk tillhörighet

Över 90 procent av Erasmusstudenterna säger sig också ha blivit bättre på att samarbeta med människor från olika kulturer. De känner också att de har en starkare europeisk identitet. Den största förändringen sågs hos studenter som var mindre positiva till EU före utbytet och studenter som vistades i länder som kulturellt skilde sig mest från deras hemländer. Bland alla Erasmusstudenter identifierar sig de från Östeuropa mest med EU. 

  • Erasmus+ bidrar till digitalisering och social inkludering

Samarbetsprojekt inom Erasmus+ gör att majoriteten av de deltagande lärosätena står bättre rustade för digitaliseringen. Att använda ny teknik och innovativa undervisnings- och inlärningsmetoder hjälper universiteten att stärka sitt internationella samarbete och ökar deras innovationskapacitet. De universitetsanställda som har deltagit i Erasmus+ är mer öppna för att involvera personal från företag i sina kurser än sina kollegor som inte deltagit i något utbyte, cirka 60 procent jämfört med 40 procent. Över 80 procent av universitetslärarna säger att deras utlandserfarenhet har lett till mer innovativa kursplaner. Dessutom uppgav två av tre deltagande universitet att EU-projektet också har bidragit till bättre social inkludering och mindre diskriminering inom den högre utbildningen.

Andra rön ger vid handen att f.d. Erasmusstudenter är mer tillfreds med sina jobb jämfört med dem som inte har studerat utomlands. Deras karriärer är mer internationella och de jobbar dubbelt så ofta utomlands. Erasmus+ stöder också entreprenörskap. Ett av fyra samarbetsprojekt bidrog till utbildning i företagande och har stärkt entreprenörskapet. En tredjedel av projekten ledde till nya spin-off-företag och startupföretag.

Bakgrund

Mellan 2014 och 2018 deltog mer än två miljoner studenter och anställda inom den högre utbildningen i utbyten för studier, vidareutbildning eller undervisning utomlands genom Erasmusprogrammet. Under samma period fick nästan 1 000 strategiska partnerskap mellan lärosäten och 93 kunskapsallianser mellan lärosäten och företag finansiering från Erasmus+. I drygt 40 procent av projekten utbildades studenterna och den akademiska personalen inom framtidskompetens som miljö och klimat, energi och resurser, it och digitala färdigheter samt entreprenörskap.

De båda studierna (studien om genomslaget för Erasmus+ inom den högre utbildningen och studien om strategiska partnerskap och kunskapsallianser inom högre utbildning) utvärderar vilken inverkan programmet har haft på de två viktigaste målgrupperna: organisationer och enskilda studenter och anställda.

I den första studien analyserades nästan 77 000 svar från bland annat 47 000 Erasmusstudenter, 12 000 Erasmusstudenter som tagit sin examen och cirka 10 000 universitetsanställda med Erasmuserfarenhet. Den andra studien bygger på svaren från 258 strategiska partnerskap och kunskapsallianser (med deltagande av 504 organisationer) som har fått finansiering från Erasmus+ mellan 2014 och 2016. Studien innehåller också 26 djupanalyser.

Läs mer

Studie om genomslaget för Erasmus+ inom den högre utbildningen 

Studie om strategiska partnerskap och kunskapsallianser inom högre utbildning som fått stöd av Erasmus+

Faktablad

Erasmus+

IP/19/2548

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar