Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pomladanska gospodarska napoved 2019: rast se v zmernejšem tempu nadaljuje

Bruselj, 7. maja 2019

Evropsko gospodarstvo naj bi leta 2019 že sedmič zapored raslo in po pričakovanjih se bo realni BDP v vseh državah članicah EU povečal. V času pritiskov zaradi svetovne negotovosti naj bi evropsko gospodarstvo podpirala domača dinamika. Rast naj bi se v naslednjem letu ponovno okrepila.

Nedavna upočasnitev svetovne rasti in svetovne trgovine skupaj z veliko negotovostjo glede trgovinskih politik negativno vpliva na obete glede rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v letih 2019 in 2020. Pomembno vlogo igra tudi še vedno trajajoča oslabljenost proizvodnega sektorja, zlasti v državah, ki se spopadajo s posebnimi težavami v avtomobilski industriji.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Evropsko gospodarstvo kaže odpornost pri soočanju z manj ugodnim zunanjim okoljem, vključno s trgovinskimi napetostmi.. Rast naj bi se v vseh državah članicah EU nadaljevala in se naslednje leto okrepila, podprta z močnim domačim povpraševanjem, stalnim naraščanjem zaposlenosti in nizkimi stroški financiranja. Vendar so tveganja za obete še vedno izrazita. Na zunanjem področju vključujejo nadaljnje stopnjevanje trgovinskih konfliktov in oslabljenost na trgih v vzponu, zlasti na Kitajskem. V Evropi bi morali ostati pozorni na morebitni izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora, politično negotovost in morebitno nevarnost, da se ponovno pojavijo negativni povratni učinki med bankami in državo.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je izjavil: „Evropsko gospodarstvo bo v letih 2019 in 2020 še naprej raslo. Rast ostaja pozitivna v vseh naših državah članicah in še vedno smo priča dobrim novicam o zaposlenosti, vključno z rastjo plač. To pomeni, da evropsko gospodarstvo kljub manj ugodnim svetovnim razmeram in trajni negotovosti ostaja trdno. Kljub temu pa bi morali biti pripravljeni, da gospodarstvu zagotovimo večjo podporo, če bi bilo to potrebno, skupaj z nadaljnjimi reformami za spodbujanje rasti. Predvsem moramo preprečiti, da bi prišlo do ponovnega zdrsa v protekcionizem, ki bi samo povečal obstoječe socialne in gospodarske napetosti v naših družbah.“

Upočasnjevanje rasti BDP naj bi leta 2019 doseglo najnižjo točko

Svetovna trgovina in svetovna rast naj bi v primerjavi z živahno dinamiko leta 2017 letos in naslednje leto ostali šibki, zato bo gospodarska rast v Evropi v celoti temeljila na domači gospodarski aktivnosti. V Evropi je zdaj število zaposlenih najvišje doslej in rast zaposlovanja naj bi se, čeprav počasneje, nadaljevala. To naj bi skupaj z rastjo plač, omejeno inflacijo, ugodnimi pogoji financiranja in podpornimi fiskalnimi ukrepi v nekaterih državah članicah
povečalo domače povpraševanje. Gledano v celoti naj bi se BDP v EU letos povečal za 1,4 %, v evrskem območju pa za 1,2 %.

V letu 2020 naj bi se negativni domači dejavniki umirili, gospodarska aktivnost zunaj EU pa naj bi se spet povečala, podprta s sprostitvijo svetovnih finančnih pogojev in spodbujevalnimi ukrepi politike v nekaterih gospodarstvih v vzponu. Rast BDP naj bi se naslednje leto nekoliko povečala, in sicer na 1,6 % v EU in 1,5 % v evrskem območju. Na številke za leto 2020 pozitivno vpliva tudi to, da je v tem letu več delovnih dni.

Brezposelnost se še naprej zmanjšuje

Razmere na trgu dela so se še naprej izboljševale kljub temu, da se je rast proti koncu leta 2018 upočasnila. Brezposelnost v EU, ki je marca 2019 znašala 6,4 %, se je zmanjšala na najnižjo raven, zabeleženo od uvedbe mesečnih časovnih vrst januarja 2000, a je v nekaterih državah članicah še vedno previsoka. Stopnja brezposelnosti v evrskem območju je trenutno najnižja od leta 2008.

V naslednjih dveh letih naj bi se zaradi zmernejše rasti in postopnega izteka začasnih fiskalnih ukrepov v nekaterih državah članicah stopnja rasti zaposlovanja upočasnila. Stopnja brezposelnosti naj bi se v EU leta 2019 še naprej zmanjševala in leta 2020 dosegla 6,2 %. Stopnja brezposelnosti v evrskem območju naj bi se leta 2019 znižala na 7,7 %, leta 2020 pa na 7,3 %, kar je nižje kot pred začetkom krize leta 2007.

Inflacija naj bi ostala nizka

Inflacija v EU naj bi se letos znižala na 1,6 %, leta 2020 pa naj bi se povečala na 1,7 %. Skupna inflacija v evrskem območju se je zaradi manjšega povišanja cen energije zmanjšala z 1,9 % v zadnjem četrtletju leta 2018 na 1,4 % v prvem četrtletju tega leta. Glede na to, da naj bi se inflacija cen energije v naslednjih četrtletjih še bolj umirila in da obstaja malo znakov, ki bi kazali, da je višja rast plač okrepila osnovne pritiske na cene, bo inflacija v evrskem območju (harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin) v letih 2019 in 2020 predvidoma dosegla 1,4 %.

Javni dolg se kljub nižji rasti še naprej zmanjšuje

Deleži javnega dolga v BDP naj bi se v večini držav članic v letih 2019 in 2020 zmanjšali, saj primanjkljaji ostajajo nizki, nominalna rast BDP pa naj bi ostala višja od povprečne obrestne mere za neporavnane dolgove. Ob predpostavki nespremenjenih politik naj bi se delež javnega dolga v BDP v EU zmanjšal z 81,5 % BDP v letu 2018 na 80,2 % v letu 2019 in 78,8 % v letu 2020. Skupni delež javnega dolga v BDP v evrskem območju naj bi se zmanjšal s 87,1 % BDP v letu 2018 na 85,8 % v letu 2019 in na 84,3 % v letu 2020.

Skupni javnofinančni primanjkljaj v EU naj bi se povečal z 0,6 % BDP v letu 2018 na 1 % v letih 2019 in 2020. Prav tako naj bi se povečal v evrskem območju, in sicer z 0,5 % BDP v letu 2018 na 0,9 % v letu 2019, medtem ko naj bi leta 2020 ob predpostavki nespremenjenih politik ostal nespremenjen. Povečanje v tem letu je predvsem posledica počasnejše rasti BDP in ekspanzivne fiskalne politike v nekaterih državah članicah.

Tveganja za obete ostajajo pomembna

Negativna tveganja za obete ostajajo pomembna. Tveganje protekcionističnih ukrepov po vsem svetu in sedanja upočasnitev rasti svetovnega BDP in svetovne trgovine bi se lahko izkazala za bolj dolgotrajna, kot je bilo pričakovano, zlasti če bo razočarala rast na Kitajskem. V Evropi med tveganja spadata tudi izstop Združenega kraljestva iz EU „brez dogovora“ in možnost, da se začasne prekinitve, ki trenutno negativno vplivajo na proizvodnjo, izkažejo za trajnejše. Obstaja tudi tveganje, da bi lahko povečanje politične negotovosti in politike, ki so manj ugodne za rast, privedli do umika zasebnih naložb.

Pozitivno pa je to, da bi se lahko zasebna potrošnja in naložbe v EU izkazale za odpornejše od pričakovanih, zlasti če bi bilo zaupanje med podjetji in potrošniki manj občutljivo na negotovost in domače ovire ter bi ga spremljali ukrepi fiskalne politike v državah s fiskalnim manevrskim prostorom in reforme za spodbujanje rasti, ki bi bili večji od pričakovanih.

Za Združeno kraljestvo velja za leto 2019 izključno tehnična predpostavka

Glede na izstop Združenega kraljestva iz EU projekcije za leti 2019 in 2020 temeljijo na izključno tehnični predpostavki nespremenjenega stanja v vzorcih trgovanja med EU-27 in Združenim kraljestvom. Ta predpostavka se uporablja zgolj za namene napovedi in ne vpliva na potek postopka iz člena 50.

Ozadje

Ta napoved temelji na vrsti tehničnih predpostavk glede deviznih tečajev, obrestnih mer in cen surovin s presečnim datumom 24. aprila 2019. Za vse druge vhodne podatke, vključno s predpostavkami o vladnih politikah, ta napoved upošteva podatke do vključno 23. aprila.

Če politike niso bile verodostojno napovedane in dovolj podrobno opredeljene, projekcije temeljijo na predpostavki nespremenjenih politik.

Naslednja napoved Evropske komisije bo posodobitev napovedi BDP in inflacije v poletni gospodarski napovedi za leto 2019.

Več informacij

Celoten dokument: Pomladanska gospodarska napoved 2019

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

Spremljajte komisarja Pierra Moscovicija na Twitterju: @pierremoscovici

Spremljajte GD ECFIN na Twitterju: @ecfin

Informativni pregled: Napredek pri gospodarskih razmerah

Prejšnje sporočilo za javnost: Zimska gospodarska napoved 2019: rast se pod vplivom globalnih negotovosti umirja

 

IP/19/2388

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar