Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Naprostá většina Evropanů má obavy ze ztráty biologické rozmanitosti a podporuje důraznější opatření EU na ochranu přírody

Brusel 6. května 2019

Podle nového průzkumu jsou Evropané stále více znepokojeni stavem přírody. Naprostá většina (96 %) z více než 27 000 dotazovaných občanů shodně uvedla, že máme odpovědnost za ochranu přírody a že tato činnost má také zásadní význam v boji proti změně klimatu.

Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že povědomí o biologické rozmanitosti, jejím významu, možných hrozbách a opatřeních na její ochranu se všeobecně zvyšuje. Stanoviska občanů jsou v souladu s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, která má zastavit úbytek biodiverzity a ekosystémových služeb, a s cíli směrnic EU o ochraně ptáků a přírodních stanovišť, které tvoří páteř politiky EU na ochranu přírody. Průzkum byl zveřejněn před prvním globálním posouzením stavu přírody a role člověka v ní, které dnes představí Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES).

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Nejnovější průzkum Eurobarometr týkající se biologické rozmanitosti jasně ukazuje tři skutečnosti: Evropané mají o přírodu a biodiverzitu skutečný zájem, považují změnu klimatu a úbytek biologické rozmanitosti za dvě strany téže mince a očekávají, že EU bude přírodu chránit. Tyto výsledky spolu s fundovanými vědeckými důkazy, které nám dnes má předložit IPBES, svěřují Komisi odpovědnost a zároveň mandát k tomu, aby usilovala o dosažení silné celosvětové dohody přínosné pro přírodu i lidstvo v roce 2020.“

Hlavní zjištění nového průzkumu Eurobarometr o biologické rozmanitosti:

Zvýšila se obeznámenost s pojmem „biologická rozmanitost“, s nímž se již setkalo více než 70 % Evropanů.

Za největší hrozby pro biodiverzitu lidé považují znečištění ovzduší, půdy a vody, katastrofy způsobené člověkem a změnu klimatu. Intenzivní zemědělství, intenzivní lesnictví a nadměrný rybolov, které představují zdaleka nejvýznamnější faktory způsobující úbytek biologické rozmanitosti, také začínají být vnímány jako zásadní hrozba pro biodiverzitu, ale jejich role zatím není plně doceněna.

Od posledního průzkumu Eurobarometr týkajícího se biologické rozmanitosti v roce 2015 občané více chápou význam biologické rozmanitosti pro člověka. Převážná většina Evropanů zastává názor, že máme odpovědnost pečovat o přírodu (96 %) a že tato péče je nezbytná pro zvládání změny klimatu (95 %). Kromě toho se také výrazně zvýšil počet osob, které zcela souhlasí s tím, že biodiverzita je nezbytná pro produkci potravin, pohonných hmot a léčiv (91 %), a osob, které biologickou rozmanitost a zdravou přírodu považují za důležité pro dlouhodobý hospodářský rozvoj (92 %).

Většina Evropanů nechce, aby se kvůli hospodářskému rozvoji poškozovala nebo ničila příroda v chráněných oblastech. Nejméně dvě třetiny respondentů se domnívají, že chráněné přírodní oblasti, jako je Natura 2000, mají velký význam pro ochranu ohrožených živočichů a rostlin (71 %), brání ničení cenných přírodních oblastí na pevnině i na moři (68 %) a zaručují, že příroda může plnit svou roli při zajišťování potravin, čistého ovzduší a vody (67 %).

Většina občanů vnímá EU jako legitimní úroveň, na níž lze přijímat opatření v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Respondenti uvádějí, že nejdůležitější opatření, která by měla EU za účelem ochrany biodiverzity přijmout, představuje obnova přírody a biodiverzity s cílem kompenzovat jejich poškození a dále lepší informování občanů o významu biologické rozmanitosti.

Souvislosti

Průzkum se uskutečnil ve 28 členských státech EU od 4. do 20. prosince 2018, a to formou osobního dotazování 27 643 respondentů z různých sociálních a demografických skupin, které probíhalo doma a v mateřském jazyce.

Smyslem tohoto posledního průzkumu nazvaného „Postoje Evropanů k biologické rozmanitosti“ bylo zjistit míru informovanosti evropských občanů, pokud jde o biodiverzitu a přírodu, a jejich názory na toto téma. Předchozí průzkum dané problematiky byl zveřejněn v říjnu 2015 (zvláštní průzkum Eurobarometr 436), a v dnešní zprávě tak bylo možné porovnat nové výsledky se situací v roce 2015. Průzkum se zaměřil na tyto otázky: povědomí o termínu „biologická rozmanitost“, největší hrozby pro biologickou rozmanitost, důvody pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti, co by proti ztrátě biologické rozmanitosti měla dělat EU, a dále povědomí o síti Natura 2000, význam chráněných přírodních oblastí a názory na změny, které mohou tyto oblasti poškodit.

Výsledky průzkumu Eurobarometr přichází v rozhodujícím okamžiku, kdy se úbytku biologické rozmanitosti celosvětově věnuje mediální pozornost a stoupá jeho význam v rámci mezinárodní politické agendy. První globální posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které brzy představí Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), přináší spolehlivé vědecké důkazy o stavu biologické rozmanitosti na celém světě a o možnostech lidstva, jak zabránit ekologické krizi. Na zasedání ministrů pro životní prostředí skupiny G7 v Metách dnes bude rovněž přijata Metská charta o biologické rozmanitosti, která podpoří politický závazek zastavit úbytek biodiverzity a zajistit v roce 2020 na příští mezinárodní konferenci v rámci Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti dosažení silné celosvětové dohody přínosné pro přírodu i lidstvo.

Další informace

Průzkum Eurobarometr

Tisková zpráva IPBES o globálním posouzení biologické rozmanitosti

IP/19/2360

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar