Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handel: EU-domstolen bekräftar att investeringsdomstolssystemet är förenligt med EU-fördragen

Bryssel den 30 april 2019

– Ett av de viktigaste löftena i de politiska riktlinjer för den nuvarande kommissionen som jag presenterade 2014 var att särskilda tvistlösningssystem för investerare inte skulle få begränsa behörigheten för domstolarna i EU, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi har hållit löftet genom att inrätta ett investeringsdomstolssystem – en innovativ lösning som sedan dess har stått modell för alla förhandlingar om investeringsavtal som EU har fört och som ersätter det gamla systemet för tvistlösning mellan investerare och staten, det kontroversiella tvistlösningsverktyget ISDS. Jag kan bara välkomna domstolens beslut som en slutlig bekräftelse på att kommissionen har valt rätt väg. Domstolens slutsatser är viktiga, eftersom de gör att handelsavtalet med Kanada kan tillämpas fullt ut. Vårt partnerskap med Kanada fortsätter att vara starkare än tidigare – både politiskt och ekonomiskt.

Domstolens yttrande bekräftar att allmänheten kan ha fullt förtroende för kommissionens nya strategi för investeringsskydd, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Internationella investeringsregler och lösningar för att lösa investeringstvister spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra och upprätthålla investeringar. Investeringsdomstolssystemet ser till att tvistlösningen sker på ett rättvist, effektivt och öppet sätt. Domstolens yttrande visar inte bara att systemet är lagligt utan bekräftar också EU:s ledarskap i den pågående allmänna debatten om hur systemet för lösning av multilaterala investeringstvister kan reformeras.

Domstolens slutsatser ligger i linje med generaladvokatens yttrande från januari om att investeringsdomstolssystemet i Ceta är fullt ut förenligt med EU-rätten, närmare bestämt med

i) principen om autonomin hos unionens rättsordning och EU-domstolens exklusiva behörighet att tolka EU:s lagstiftning

ii) principen om likabehandling och kravet på att EU-rätten ska ges full verkan

iii) stadgan om de grundläggande rättigheterna, framför allt rätten att få sin sak prövad i domstol och rätten till en oavhängig och opartisk domstol.

Domstolens beslut innebär att avtalet mellan EU och Kanada inte behöver ändras och att det nu kan ratificeras av EU-länderna. Det betyder också att det inte heller krävs några ändringar av bestämmelserna om investeringsdomstolssystemet i avtalen med Singapore, Mexiko och Vietnam. Investeringsdomstolssystemet kommer även att ingå i kommissionens framtida förhandlingar om bilaterala avtal med andra partner.

Kanadaavtalet har tillämpats provisoriskt sedan september 2017 och kan inte träda i kraft fullt ut förrän det har ratificerats av alla EU-länder och undertecknats av rådet. Först då blir investeringsdomstolssystemet operativt. Fram till dess kommer Ceta bara att tillämpas i den omfattning som fastställs i rådets beslut om avtalets provisoriska tillämpning. Ceta godkändes av Europaparlamentet den 15 februari 2017.

Att ersätta det föråldrade ISDS-systemet var en av de åtgärder som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lovade i sitt anförande i Europaparlamentet i juli 2014 och i den nuvarande kommissionens politiska riktlinjer. ISDS-frågan var också en av huvudpunkterna i uppdragsbeskrivningen för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström av den 1 november 2014.

Bakgrund

EU-länderna är parter i nästan hälften av alla internationella investeringsavtal som för närvarande gäller i världen (cirka 1 400 av 3 000). I nästan alla dessa avtal ingår en mekanism för tvistlösning mellan utländska investerare och staten (ISDS).

I Ceta ersätts ISDS-systemet med ett nytt, effektivt, rättvist och öppet investeringsdomstolssystem som

  • skyddar utländska investeringar och investerare
  • klargör att staterna behåller rätten att lagstifta för att uppnå sina legitima politiska mål inom exempelvis folkhälsa, säkerhet, miljö, allmän moral samt främjande och skydd av den kulturella mångfalden.

Huvuddragen i det nya investeringsdomstolssystemet:

– Domstolen kommer att vara permanent och bygga på samma principer som andra internationella domstolar.

– Det kommer att finnas en tribunal i första instans och en överprövningstribunal.

– Det kommer inte att finnas några tillfälliga domstolsinstanser som inrättas från fall till fall.

– Domarna kommer att vara oberoende yrkesutövare som

  • utses för långa mandatperioder av båda parter med hänsyn till alla berörda intressen
  • är skyldiga att följa strängast tänkbara etiska normer enligt en strikt uppförandekod.

– Förfarandena kommer att vara öppna för insyn genom att förhandlingarna blir offentliga, målets handlingar publiceras och berörda parter får delta och yttra sig i förfarandena (icke-statliga organisationer, fackföreningar och företrädare för allmänheten).

Läs mer

Investeringsdomstolssystemet

Ceta

IP/19/2334

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar