Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Obchod: Európsky súdny dvor potvrdil zlučiteľnosť systému investičných súdov so zmluvami EÚ

Brusel 30. apríl 2019

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Jedným z kľúčových záväzkov politických usmernení pre túto Komisiu, ktoré som predstavil v roku 2014, bolo, že nebudeme súhlasiť s tým, aby osobitné režimy pri sporoch týkajúcich sa investorov obmedzovali právomoci súdov v členských štátoch EÚ. Tento záväzok sme splnili vďaka systému investičných súdov, inovatívnemu prístupu, ktorý sa stal vzorom pre všetky rokovania EÚ v oblasti investícií a nahradil starý systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom, neslávne známy ISDS. Rozhodnutie Súdneho dvora môžem len uvítať ako konečné potvrdenie prístupu, ktorý zvolila Komisia. Dnešné zistenia Súdneho dvora sú dôležitým krokom na ceste k plnému vykonávaniu obchodnej dohody s Kanadou. Naše partnerstvo s Kanadou je a zostáva silnejšie než kedykoľvek predtým – po politickej aj hospodárskej stránke.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová doplnila: „Toto stanovisko potvrdzuje, že občania môžu plne dôverovať novému prístupu Komisie k ochrane investícií. Medzinárodné investičné pravidlá a riešenie sporov zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore a udržaní investícií. Systém investičných súdov zaručuje férovosť, efektívnosť a transparentnosť. Dnešné stanovisko nedokazuje len to, že ide o z právneho hľadiska bezproblémové riešenie, ale zároveň posilňuje vedúcu pozíciu EÚ v pretrvávajúcich širších diskusiách o reforme multilaterálneho systému riešenia investičných sporov.

Výsledok je v súlade so stanoviskom generálneho advokáta z januára tohto roku, podľa ktorého je systém investičných súdov v rámci dohody CETA plne zlučiteľný s právom EÚ a konkrétne je v súlade so:

i) zásadou autonómie práva EÚ a výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie pri výklade práva Únie;

ii) zásadou rovnakého zaobchádzania a požiadavkou účinnosti práva EÚ a

iii) Chartou základných práv, najmä s právom na prístup k súdu a právom na nezávislý a nestranný súd v rámci Charty.

Rozhodnutie Súdneho dvora znamená, že v texte dohody medzi EÚ a Kanadou nemusia byť vykonané žiadne zmeny a členské štáty môžu pristúpiť k ratifikácii. Rovnako nebudú potrebné žiadne zmeny v ustanoveniach o systéme investičných súdov, ktoré sú zahrnuté v dohodách so Singapurom, Mexikom a Vietnamom. Komisia bude pokračovať v rokovaniach o systéme investičných súdov v bilaterálnych dohodách s ďalšími partnermi.

Dohoda s Kanadou sa predbežne vykonáva od septembra 2017 a plnú platnosť môže nadobudnúť, až keď ju ratifikujú všetky členské štáty a uzavrie Rada. Systém investičných súdov môže začať fungovať až po ukončení tohto procesu. Dovtedy sa bude CETA ďalej vykonávať predbežne, v rozsahu stanovenom v rozhodnutí Rady o predbežnom vykonávaní uvedenej dohody. Európsky parlament schválil dohodu CETA 15. februára 2017.

Cieľ nahradiť zastaraný systém ISDS figuroval v záväzkoch, ktoré prijal predseda Juncker vo svojom prejave pred Európskym parlamentom v júli roku 2014, a tiež v politických usmerneniach komisie. Rovnako je to aj jeden z kľúčových prvkov poverovacieho listu z 1. novembra 2014 určeného komisárke EÚ pre obchod Cecilii Malmströmovej.

Súvislosti

Členské štáty EÚ sú zmluvnou stranou takmer polovice všetkých medzinárodných investičných dohôd, ktoré sú v súčasnosti v platnosti po celom svete (asi 1400 z 3000). Súčasťou skoro každej z nich je aj mechanizmus riešenia sporov medzi vládami a zahraničnými investormi známy ako ISDS (investor-state dispute settlement).

V rámci dohody CETA sa mechanizmus ISDS nahrádza novým, účinným, spravodlivým a transparentným systémom investičných súdov (ICS), ktorý:

  • zahŕňa opatrenia na ochranu zahraničných investícií a investorov,
  • jasne uvádza, že vláda si zachováva právo na reguláciu a dosahovanie legitímnych politických cieľov, napríklad v oblasti verejného zdravotníctva, bezpečnosti, životného prostredia, verejnej morálky či podpory a ochrany kultúrnej rozmanitosti.

Kľúčové prvky nového systému investičných súdov:

– stály súd podľa vzoru verejných medzinárodných súdov,

– pozostáva zo súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu,

– nezakladá sa na dočasných ad hoc súdoch,

– profesionálni a nezávislí sudcovia

  • vymenovaní oboma stranami na dlhé funkčné obdobie pri zohľadnení všetkých existujúcich záujmov,
  • podliehajúci najvyšším etickým normám prostredníctvom prísneho kódexu správania,

– bude fungovať transparentne, keďže sprístupní pojednávania verejnosti, zverejní dokumenty predložené v jednotlivých prípadoch a zainteresovaným stranám (mimovládnym organizáciám, odborovým zväzom, zástupcom občanov) umožní zasahovať do konaní a predkladať návrhy.

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac o systéme investičných súdov

Prečítajte si viac o dohode CETA

IP/19/2334

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar