Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Handel: Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdza zgodność systemu sądów ds. inwestycji z traktatami UE

Bruksela, 30 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Jednym z najważniejszych zobowiązań w wytycznych politycznych, które przedstawiłem w imieniu obecnej Komisji w 2014 r., było niedopuszczenie do tego, by jurysdykcja sądów w państwach członkowskich UE była ograniczana specjalnymi systemami rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem. Spełniliśmy to zobowiązanie przy pomocy systemu sądów ds. inwestycji, innowacyjnego podejścia, które stało się wzorem dla wszystkich negocjacji unijnych dotyczących inwestycji i zastąpiło dotychczasowy kontrowersyjny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem ISDS. Mogę tylko z zadowoleniem przyjąć decyzję Trybunału jako ostateczne potwierdzenie podejścia przyjętego przez Komisję. Dzisiejsze stwierdzenia Trybunału Sprawiedliwości są istotne dla utorowania drogi do pełnego stosowania umowy handlowej z Kanadą. Nasze partnerstwo z Kanadą jest nadal silniejsze niż kiedykolwiek – zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: W dzisiejszej opinii Trybunał potwierdził, że obywatele mogą mieć pełne zaufanie do nowego podejścia Komisji do ochrony inwestycji. Międzynarodowe zasady dotyczące inwestycji i rozstrzygania sporów odgrywają ważną rolę w zachęcaniu do inwestycji i utrzymaniu takich inwestycji. System sądów ds. inwestycji zapewnia sprawiedliwe, skuteczne i przejrzyste funkcjonowanie tych zasad. Przedstawiona w dniu dzisiejszym opinia nie tylko pokazuje, że system ten nie budzi zastrzeżeń od strony prawnej, lecz także wzmacnia wiodącą rolę UE w prowadzonych na szerszą skalę dyskusjach na temat reformy wielostronnego systemu rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

Stanowisko Trybunału jest zgodne z opinią rzecznika generalnego przedstawioną w styczniu, że system sądów ds. inwestycji w ramach CETA jest w pełni zgodny z prawem UE, a w szczególności jest zgodny z:

(i) zasadą autonomii prawa UE i jurysdykcji wyłącznej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wykładni prawa UE;

(ii) zasadą równego traktowania i wymogu skuteczności prawa UE; oraz

(iii) Kartą praw podstawowych, a w szczególności prawem dostępu do wymiaru sprawiedliwości i prawem do niezawisłego i bezstronnego sądu zgodnie z Kartą.

Decyzja Trybunału oznacza, że nie będzie konieczności wprowadzania zmian w tekście umowy między UE a Kanadą i że państwa członkowskie mogą przystąpić do procesu jej ratyfikacji. Nie będą również wymagane zmiany w postanowieniach dotyczących systemu sądów ds. inwestycji zawartych w umowach z Singapurem, Meksykiem i Wietnamem. Komisja będzie nadal prowadziła negocjacje na temat systemu sądów ds. inwestycji w ramach umów dwustronnych z innymi partnerami.

Umowa z Kanadą jest stosowana tymczasowo od września 2017 r. i wejdzie w życie w pełni dopiero po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie i po jej zawarciu przez Radę. System sądów ds. inwestycji może zacząć działać dopiero po zakończeniu tego procesu. Do tego czasu umowa CETA będzie nadal stosowana tymczasowo w zakresie przewidzianym w decyzji Rady w sprawie jej tymczasowego stosowania. CETA została zatwierdzona przez Parlament Europejski 15 lutego 2017 r.

Zastąpienie przestarzałego systemu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem ISDS było jednym z zobowiązań podjętych przez przewodniczącego Junckera w przemówieniu wygłoszonym w lipcu 2014 r. przed Parlamentem Europejskim, jak również w wytycznych politycznych obecnej Komisji. Jest to również jeden z kluczowych elementów pisma skierowanego w dniu 1 listopada 2014 r. do unijnej komisarz ds. handlu Cecilii Malmström.

Kontekst

Państwa członkowskie UE są stronami niemal połowy łącznej liczby międzynarodowych umów inwestycyjnych, które istnieją obecnie na całym świecie (około 1400 z łącznej liczby 3000 umów). Prawie wszystkie z tych umów obejmują system rozstrzygania sporów między rządami a inwestorami zagranicznymi, zwany mechanizmem rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS).

W ramach CETA mechanizm ISDS zastąpiono nowym, skutecznym, sprawiedliwym i przejrzystym systemem sądów ds. inwestycji, który:

  • obejmuje środki mające na celu ochronę inwestycji zagranicznych i inwestorów zagranicznych;
  • zapewnia, że rządy zachowują swoje prawo do wprowadzania regulacji i osiągania uzasadnionych celów polityki, takich jak zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, środowisko, moralność publiczna oraz promowanie i ochrona różnorodności kulturowej.

Główne cechy nowego systemu sądów ds. inwestycji:

- stały sąd wzorowany na powszechnych sądach międzynarodowych;

- składający się z sądu pierwszej instancji i sądu apelacyjnego;

- nieopierający się na tymczasowych trybunałach ad hoc;

- zawodowi i niezależni arbitrzy

  • mianowani na długie kadencje przez obie strony przy uwzględnieniu wszystkich interesów;
  • których obowiązują najwyższe normy etyczne według rygorystycznego kodeksu postępowania;

- będzie działał w sposób przejrzysty poprzez publiczne rozprawy, publikowanie dokumentów przedłożonych w trakcie postępowania, umożliwianie zainteresowanym stronom (organizacjom pozarządowym, związkom zawodowym, przedstawicielom obywateli) udziału w postępowaniach i składania wniosków.

Dodatkowe informacje

Więcej na temat systemu sądów ds. inwestycji

Więcej na temat CETA

IP/19/2334

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar