Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Εμπόριο: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη συμβατότητα του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων με τις Συνθήκες της ΕΕ

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2019

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Μία από τις βασικές δεσμεύσεις στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασα για την παρούσα Επιτροπή το 2014 ήταν ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό η δικαιοδοσία των δικαστηρίων στα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίζεται από ειδικά καθεστώτα για την επίλυση των διαφορών των επενδυτών. Η δέσμευση αυτή υλοποιήθηκε με το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, μια καινοτόμο προσέγγιση που έγινε το πρότυπο για όλες τις επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), το διαβόητο ISDS. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απόφαση του Δικαστηρίου ως την τελική επιβεβαίωση της προσέγγισης που ακολουθεί η Επιτροπή. Τα σημερινά πορίσματα του Δικαστηρίου είναι σημαντικά για την προετοιμασία του εδάφους για την πλήρη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά. Η εταιρική μας σχέση με τον Καναδά εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από ποτέ — τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής πλευράς.»

Η επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κα Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η εν λόγω γνωμοδότηση επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη νέα προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Οι διεθνείς επενδυτικοί κανόνες και η επίλυση των διαφορών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και τη διατήρηση των επενδύσεων. Το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων εγγυάται ότι αυτό γίνεται με δίκαιο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Η σημερινή γνωμοδότηση όχι μόνο καταδεικνύει εν προκειμένω τη νομική ορθότητά του, αλλά και ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των εν εξελίξει ευρύτερων συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση του πολυμερούς συστήματος επίλυσης των επενδυτικών διαφορών.»

Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την οποία το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων στο πλαίσιο της CETA είναι πλήρως συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ και, ειδικότερα, συνάδει με:

i) την αρχή της αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ·

ii) την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την απαίτηση αποτελεσματικότητας του δικαίου της ΕΕ· και

iii) τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και το δικαίωμα σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο βάσει του Χάρτη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στο κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν εν προκειμένω στην κύρωσή της. Ομοίως, δεν θα απαιτηθεί καμία αλλαγή στις διατάξεις ως προς το ICS που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, το Μεξικό και το Βιετνάμ. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων σε διμερείς συμφωνίες με άλλους εταίρους.

Η συμφωνία με τον Καναδά εφαρμόζεται προσωρινά από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017 και μπορεί να τεθεί σε πλήρη ισχύ μόλις κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και συναφθεί από το Συμβούλιο. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας μπορεί το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων να τεθεί σε λειτουργία. Μέχρι τότε, η CETA θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά στον βαθμό που προβλέπεται στην απόφαση του Συμβουλίου για την προσωρινή εφαρμογή της. Η CETA εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Η αντικατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος ISDS ήταν μία από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στον λόγο του τον Ιούλιο του 2014 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις πολιτικές κατευθύνσεις της παρούσας Επιτροπής. Είναι επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία της επιστολής αποστολής που απηύθυνε την 1η Νοεμβρίου 2014 στην επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, κα Σεσίλια Μάλμστρομ.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη σχεδόν στις μισές διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες που ισχύουν σήμερα παγκοσμίως (σε περίπου 1400 από τις 3000). Σχεδόν όλες αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ κυβερνήσεων και ξένων επενδυτών, που είναι γνωστός ως μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS).

Στο πλαίσιο της CETA, ο μηχανισμός ISDS αντικαθίσταται από ένα νέο, αποτελεσματικό, δίκαιο και διαφανές Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS), το οποίο:

  • περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των ξένων επενδύσεων και επενδυτών·
  • καθιστά σαφές ότι οι κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμά τους να ρυθμίζουν και να επιτυγχάνουν θεμιτούς στόχους πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική και η προώθηση και προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων:

— ένα μόνιμο δικαστήριο εμπνευσμένο από τα δικαστήρια δημοσίου διεθνούς δικαίου, το οποίο:

— θα απαρτίζεται από Πρωτοδικείο και Εφετείο·

— δεν θα βασίζεται σε προσωρινά ad hoc δικαστήρια·

— θα διαθέτει επαγγελματίες και ανεξάρτητους δικαστές

  • διορισμένους για μακροχρόνια θητεία και από τα δύο μέρη, λαμβανομένων υπόψη όλων των διακυβευόμενων συμφερόντων
  • οι οποίοι θα συμμορφώνονται με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα μέσω ενός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας

— θα λειτουργεί με διαφάνεια, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί τις ακροαματικές διαδικασίες· δημοσιεύοντας τα έγγραφα που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της δίκης· επιτρέποντας στα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους των πολιτών) να παρεμβαίνουν στις ακροαματικές διαδικασίες και να υποβάλουν παρατηρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα για τη CETA

IP/19/2334

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar