Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Handel: EU-Domstolen bekræfter investeringsdomstolssystemets forenelighed med EU-traktaterne

Bruxelles, den 30. april 2019

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Et af de centrale tilsagn i de politiske retningslinjer, som jeg fremlagde for denne Kommission i 2014, var , at vi ikke ville acceptere, at særlige ordninger for tvistbilæggelse mellem investorer begrænser domstolenes kompetence i EU-medlemsstaterne. Vi har levet op til dette tilsagn i kraft af investeringsdomstolssystemet, som er en innovativ tilgang, der er blevet en model for alle EU's investeringsforhandlinger, og som erstatter den gamle tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater, den berygtede ISDS-mekanisme. Jeg kan kun bifalde Domstolens afgørelse som en endelig blåstempling af Kommissionens tilgang. Domstolens konklusioner i dag er vigtige for at bane vejen for en fuld anvendelse af handelsaftalen med Canada. Vores partnerskab med Canada er således fortsat stærkere end nogensinde — både politisk og økonomisk".

EU's handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Denne udtalelse bekræfter, at borgerne kan have fuld tillid til Kommissionens nye tilgang til investeringsbeskyttelse. Internationale investeringsregler og tvistbilæggelse spiller en vigtig rolle med hensyn til at tilskynde til og fastholde investeringer. Investeringsdomstolssystemet garanterer, at dette foregår på en fair, effektiv og gennemsigtig måde. Dagens udtalelse viser ikke blot, at det er juridisk sundt, men også at det styrker EU's førende rolle i de igangværende bredere drøftelser om en reform af det multilaterale tvistbilæggelsessystem for investeringer."

Resultatet er i overensstemmelse med generaladvokatens forslag til afgørelse fra januar om, at investeringsdomstolssystemet under CETA er fuldt foreneligt med EU-retten og navnlig er i overensstemmelse med:

i) princippet om EU-rettens autonomi og Den Europæiske Unions Domstols enekompetence til at fortolke EU-retten

ii) princippet om ligebehandling og om EU-rettens effektivitet

iii) chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig søgsmålsadgang og retten til en uafhængig og upartisk domstol i henhold til chartret.

Domstolens afgørelse betyder, at der ikke skal foretages nogen ændringer af teksten til aftalen mellem EU og Canada, og at medlemsstaternes ratifikation kan fortsætte. Tilsvarende vil det heller ikke være nødvendigt at ændre de bestemmelser om investeringsdomstolssystemet, som indgår i aftalerne med Singapore, Mexico og Vietnam. Kommissionen vil fortsat forhandle om investeringsdomstolssystemet i bilaterale aftaler med andre partnere.

Aftalen med Canada har fundet midlertidig anvendelse siden september 2017 og kan kun træde fuldt ud i kraft, når den er blevet ratificeret af alle medlemsstater og indgået af Rådet. Det er først ved afslutningen af denne proces, at investeringsdomstolssystemet kan træde i kraft. Indtil da vil CETA fortsat finde midlertidig anvendelse i det omfang, det er fastsat i Rådets afgørelse om aftalens midlertidige anvendelse. CETA blev godkendt af Europa-Parlamentet 15. februar 2017.

At erstatte den forældede ISDS-mekanisme var et af de tilsagn, som kommissionsformand Juncker gav i sin tale i juli 2014 for Europa-Parlamentet samt i Kommissions politiske retningslinjer. Det er ligeledes et af de centrale elementer i den opgavebeskrivelse, som den 1. november 2014 blev rettet til EU's handelskommissær Cecilia Malmström.

Baggrund

EU's medlemsstater er parter i næsten halvdelen af alle nuværende internationale investeringsaftaler i verden (ca. 1 400 ud af 3 000). Næsten alle disse aftaler omfatter en mekanisme til bilæggelse af tvister mellem stater og udenlandske investorer, også kaldet tvistbilæggelse mellem investorer og stater ("investor-state dispute settlement" - ISDS).

I henhold til CETA erstattes ISDS-mekanismen med et nyt, effektivt, retfærdigt og gennemsigtigt investeringsdomstolssystem ("Investment Court System" - ICS), som:

  • indeholder foranstaltninger til at beskytte udenlandske investeringer og investorer
  • utvetydigt stadfæster staternes ret til at regulere og forfølge legitime politiske mål, såsom folkesundhed, sikkerhed, miljø, den offentlige moral samt fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed.

Vigtigste principper i det nye investeringsdomstolssystem:

— permanent domstol, som er inspireret af internationale offentlige domstole

— består af en ret i første instans og en appelret

— er ikke baseret på midlertidige ad hoc-domstole

— består af professionelle og uafhængige dommere,

  • som udpeges for en lang mandatperiode af begge parter under hensyntagen til alle de interesser, der er på spil, og
  • som opfylder de højeste etiske standarder på grundlag af en streng adfærdskodeks, og

— vil arbejde på en gennemsigtig måde ved at åbne høringer for offentligheden, offentliggøre dokumenter, der fremlægges i forbindelse med sager, og give interesserede parter (ngo'er, fagforeninger og borgerrepræsentanter) mulighed for at intervenere i sager og fremsætte bemærkninger.

Yderligere oplysninger

Læs mere om investeringsdomstolssystemet

Læs mere om CETA

IP/19/2334

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar