Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský soudní dvůr: systém soudů pro investice je slučitelný se Smlouvami EU

Brusel 30. dubna 2019

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „V politických směrech pro tuto Komisi, které jsem představil v roce 2014, jsem mezi klíčovými závazky uvedl, že nepřijmu omezení pravomoci soudů v členských státech EU zvláštními režimy při sporech investorů. Výsledkem je systém soudů pro investice, který se stal inovativním vzorem pro všechna jednání EU o investicích, a nahradil tak starý systém urovnávání sporů mezi investorem a státem. Velmi vítám rozhodnutí Soudního dvora, které přístup Komise s konečnou platností potvrzuje. Dnešní nálezy Soudního dvora mají velký význam pro přípravu na plné provádění obchodní dohody s Kanadou. Naše partnerství s Kanadou je silnější než kdy dříve – jak z politického, tak z hospodářského hlediska.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová dodává: „Tento posudek potvrzuje, že občané mohou novému přístupu Komise k ochraně investic plně důvěřovat. Mezinárodní pravidla pro investice a urovnávání sporů mají velký význam při podpoře a udržování investic. Systém soudů pro investice zaručuje v tomto ohledu spravedlivé, účinné a transparentní řízení. Dnešní posudek nejenže dokládá právní podloženost systému, ale také posiluje vedoucí postavení EU v probíhajících širších diskusích o reformě multilaterálního systému pro řešení investičních sporů.“

Posudek se shoduje s lednovým stanoviskem generálního advokáta, podle něhož je systém soudů pro investice podle dohody CETA plně slučitelný s právem EU. Konkrétně je v souladu:

i) se zásadou autonomie práva EU a výlučnou pravomocí Soudního dvora Evropské unie pro výklad unijního práva;

ii) se zásadou rovného zacházení a požadavkem efektivity unijního práva a

iii) s Listinou základních práv, zejména pokud jde o právo na přístup k soudu a právo na nezávislý a nestranný soud podle Listiny.

Uvedené rozhodnutí Soudního dvora znamená, že text dohody mezi EU a Kanadou není třeba nijak měnit a ratifikace v členských státech může pokračovat. Stejně tak nebudou nutné úpravy ustanovení o systému soudů pro investice v dohodách se Singapurem, Mexikem a Vietnamem. Komise bude nadále jednat o systému soudů pro investice v dvoustranných dohodách s dalšími partnery.

Dohoda s Kanadou je prozatímně prováděna od září 2017. V platnost může v plném rozsahu vstoupit až poté, co ji ratifikují všechny členské státy a uzavře ji Rada. Systém soudů pro investice může začít fungovat až po dokončení tohoto procesu. Do té doby bude dohoda CETA nadále prováděna prozatímně v rozsahu stanoveném v rozhodnutí Rady o prozatímním provádění dohody. Evropský parlament schválil dohodu dne 15. února 2017.

Nahrazení zastaralého systému urovnávání sporů mezi investorem a státem patří k závazkům, které předseda Juncker představil ve svém projevu v Evropském parlamentu v červenci 2014 a v politických směrech nynější Komise. Jde také o jeden z klíčových prvků pověřovacího dopisu adresovaného dne 1. listopadu 2014 komisařce EU pro obchod Cecilii Malmströmové.

Souvislosti

Členské státy EU jsou stranami téměř poloviny mezinárodních dohod o investicích, které jsou v současné době v platnosti (přibližně 1 400 z 3 000). Skoro všechny tyto dohody obsahují mechanismus řešení sporů mezi vládami a zahraničními investory, který je znám jako urovnávání sporů mezi investorem a státem.

V dohodě CETA je mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem nahrazen novým účinným, spravedlivým a transparentním systémem soudů pro investice, který:

  • zahrnuje opatření na ochranu zahraničních investic a investorů,
  • jasně stanoví, že si vlády zachovávají právo na regulaci a plnění legitimních politických cílů, jako je veřejné zdraví, bezpečnost, životní prostředí, veřejná mravnost či podpora a ochrana kulturní rozmanitosti.

Hlavní prvky nového systému soudů pro investice:

– stálý soud inspirovaný veřejnými mezinárodními soudy,

– skládá se z tribunálu prvního stupně a odvolacího tribunálu,

– nespočívá v dočasných tribunálech ad hoc,

– kvalifikovaní pracovníci a nezávislí rozhodci

  • jmenovaní na dlouhé funkční období oběma stranami při zohlednění všech příslušných zájmů,
  • dodržující nejvyšší etické normy na základě přísného kodexu chování,

– transparentnost: slyšení budou veřejná, budou se zveřejňovat dokumenty předložené v průběhu projednávání případů a zainteresované subjekty (nevládní organizace, odbory, zástupci občanů) budou moci zasahovat do řízení a činit podání.

Další informace

Systém soudů pro investice

Dohoda CETA

IP/19/2334

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar