Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Търговия: Съдът на Европейския съюз потвърждава съвместимостта на инвестиционната съдебна система с Договорите за ЕС

Брюксел, 30 април 2019 r.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Един от ключовите ангажименти в политическите насоки, които представих за настоящата Комисия през 2014 г., беше да не се приема, че компетентността на съдилищата в държавите — членки на ЕС, може да бъде ограничена от специалните режими за решаване на спорове между инвеститори. Ние го изпълнихме чрез инвестиционната съдебна система — новаторски подход, който се превърна в образец за всички преговори на ЕС в областта на инвестициите, като тя заменя старата система за уреждане на спорове между инвеститор и държава. Мога само да приветствам решението на Съда като едно окончателно потвърждение на подхода, възприет от Комисията. Днешните констатации на Съда са важни за проправянето на пътя към пълното прилагане на търговското споразумение с Канада. Нашето партньорство с Канада продължава да бъде по-силно от всякога — както в политически, така и в икономически план.

Комисарят по въпросите на търговията на ЕС Сесилия Малмстрьом заяви: „Това становище потвърждава, че гражданите могат да имат пълно доверие в новия подход на Комисията за защита на инвестициите. Международните инвестиционни правила и уреждането на спорове играят важна роля за насърчаване и задържане на инвестициите. Инвестиционната съдебна система гарантира, че това се извършва по справедлив, ефективен и прозрачен начин. Днешното становище не само показва, че тя е правно издържана, но също засилва водещата роля на ЕС в продължаващите по-широки дискусии за реформиране на многостранната система за уреждане на инвестиционни спорове.

Резултатът съответства на становището, представено от генералния адвокат през януари, че инвестиционната съдебна система в рамките на ВИТС е напълно съвместима със законодателството на ЕС и по-специално, че е в съответствие с:

i) принципа на автономност на правото на ЕС и изключителната компетентност на Съда на Европейския съюз да тълкува правото на ЕС;

ii) принципа на равно третиране и на изискването за ефективност на правото на ЕС; както и

iii) Хартата на основните права и по-специално правото на достъп до съд и правото на независим и безпристрастен съд съгласно Хартата.

Решението на Съда означава, че не е необходимо да се правят промени в текста на споразумението между ЕС и Канада и държавите членки могат да го ратифицират. Също така няма да се изисква промяна в разпоредбите за ИСС, включени в споразуменията със Сингапур, Мексико и Виетнам. Комисията ще продължи да договаря инвестиционната съдебна система в двустранните споразумения с други партньори.

Споразумението с Канада се прилага временно от септември 2017 г. и може да влезе изцяло в сила само след като бъде ратифицирано от всички държави членки и сключено от Съвета. Инвестиционната съдебна система може да започне да функционира едва след приключването на този процес. Дотогава ВИТС ще продължи да се прилага временно в степента, предвидена в решението на Съвета относно временното му прилагане. ВИТС беше одобрено от Европейския парламент на 15 февруари 2017 г.

Да замени остарялата система за уреждане на спорове между инвеститор и държава беше един от ангажиментите, поети от председателя Юнкер в речта му през юли 2014 г. пред Европейския парламент, както и в политическите насоки на настоящата Комисия. Това бе също така един от ключовите елементи в писмото за определяне на ресора, адресирано на 1 ноември 2014 г. до комисаря по въпросите на търговията на ЕС Сесилия Малмстрьом.

Контекст

Държавите — членки на ЕС, са страни по почти половината от общия брой международни инвестиционни споразумения, които понастоящем са в сила в целия свят (приблизително по 1400 от 3000). Почти всички тези споразумения включват механизъм за уреждане на спорове между правителства и чуждестранни инвеститори, известен като уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД).

Съгласно ВИТС механизмът за УСИД се заменя с нова, ефективна, справедлива и прозрачна инвестиционна съдебна система (ИСС), която:

  • съдържа мерки за защита на чуждестранните инвестиции и инвеститори;
  • ясно посочва, че правителствата запазват правото си да регулират и да постигат легитимните цели на политиката, като например общественото здраве, безопасността, околната среда, обществения морал, както и насърчаването и защитата на културното многообразие.

Основни характеристики на новата инвестиционна съдебна система:

— постоянен съд, вдъхновен от публичните международни съдилища;

— съставена от първоинстанционен съд и апелативен съд;

— не се основава на временни ad hoc трибунали;

— състои се от професионални и независими съдии

  • назначени за дълъг мандат от двете страни, като се вземат предвид всички интереси
  • придържащи се към най-високи етични стандарти чрез строг кодекс на поведение;

— ще работи по прозрачен начин чрез открити за обществеността изслушвания, като публикува документите, предоставени във връзка с делата и дава възможност на заинтересованите страни (неправителствени организации, синдикати, представители на гражданите) да участват в съдебните производства и да представят становища.

За повече информация

Прочетете повече за инвестиционната съдебна система

Прочетете повече за ВИТС

IP/19/2334

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar