Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva – Komisija reģistrē četras jaunas iniciatīvas un secina, ka viena iniciatīva ir juridiski nepieņemama

Briselē, 2019. gada 30. aprīlī

*

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt četras jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, proti, “Ātrs, taisnīgs un efektīvs risinājums klimata pārmaiņām”, “Aviācijas degvielas nodokļa atbrīvojuma izbeigšana Eiropā”, “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” un “PRO-NUTRISCORE”. Tajā pašā laikā Komisija nolēma, ka tā nevar reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Apturēt tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm, kas darbojas okupētajās palestīniešu teritorijās”. Šī iniciatīva ir juridiski nepieņemama, jo tā acīmredzami neietilpst Komisijas pilnvarās rīkoties saskaņā ar ES līgumiem.

Šajā procesa posmā Komisija vēl nav analizējusi šo iniciatīvu saturu, bet gan tikai to juridisko pieņemamību. Ja gada laikā kāda no šīm četrām reģistrētajām iniciatīvām saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisija to analizēs un reaģēs trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

1. “Ātrs, taisnīgs un efektīvs risinājums klimata pārmaiņām”

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir ieviest “fosilā kurināmā aizvien pieaugošu cenu”, kas samazinātu piesārņojumu un kuras rezultātā iegūtie līdzekļi “ik mēnesi tiktu taisnīgi atmaksāti iedzīvotājiem kā dividendes”. Organizatori norāda, ka “zinātnieku un ekonomistu domas sakrīt: piesārņojuma izmaksu paaugstināšana un iegūto ienākumu nodošana mājsaimniecībām ir efektīva”.

Saskaņā ar ES līgumiem Eiropas Komisija var veikt tiesiskus pasākumus, lai saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, kā arī netiešo nodokļu saskaņošanas un tirdzniecības politikas jomā. Tāpēc Komisija uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 6. maijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus.

2. “Aviācijas degvielas nodokļa atbrīvojuma izbeigšana Eiropā”

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatori aicina Komisiju “ierosināt dalībvalstīm ieviest nodokli aviācijas degvielai (petrolejai)”, apgalvojot, ka “aviācijas nozarei ir nodokļu priekšrocības, neraugoties uz to, ka tā ir viens no visstraujāk augošajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas avotiem”.

Saskaņā ar ES līgumiem Eiropas Komisija var veikt tiesiskus pasākumus, lai saskaņotu apgrozījuma nodokļus, akcīzes nodokļus un citus netiešos nodokļus. Tāpēc Komisija uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 10. maijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus.

3. “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai”

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatori norāda, ka “ES būtu jāpievērš īpaša vērība reģioniem, kuru nacionālās, etniskās, kultūras, reliģijas vai lingvistiskās īpatnības atšķiras no apkārtējo reģionu īpatnībām.” Tāpēc organizatori aicina Komisiju nodrošināt “vienādas iespējas [reģioniem] piekļūt dažādiem ES fondiem (…), lai panāktu ES attīstības ilgtspēju un saglabātu tās kultūras daudzveidību”.

Saskaņā ar ES līgumiem Eiropas Komisija var iesniegt priekšlikumus tiesību aktiem, kuros noteikti ES struktūrfondu uzdevumi, prioritārie mērķi un organizācija. Komisija precizēja, ka paziņojumus par atbalstu šai iniciatīvai var vākt, pamatojoties uz izpratni, ka tie attiecas uz tiesiskiem pasākumiem saistībā ar ES struktūrfondu uzdevumiem, prioritārajiem mērķiem un organizāciju, un ar nosacījumu, ka finansējamās darbības stiprina Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Pamatojoties uz minēto, Komisija uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt.

Šī reģistrācija tiks veikta pēc sākotnējā Komisijas 2013. gada 25. jūlija lēmuma atteikt iniciatīvas reģistrēšanu; Tiesa 2019. gada 7. martā atcēla šo lēmumu. Pēc sprieduma pasludināšanas Komisija atkārtoti izvērtēja ierosināto iniciatīvu.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 7. maijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus.

4. 'PRO-NUTRISCORE'

Šī Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina Eiropas Komisiju “uzlikt par pienākumu izvietot uz pārtikas produktiem vienkāršoto uzturvērtības marķējumu “Nutriscore”, lai nodrošinātu, ka patērētājiem tiek sniegta kvalitatīva informācija par uzturvērtību, un lai aizsargātu viņu veselību.” Iniciatīvas mērķi ir: “padarīt uzturvērtības marķējumu vieglāk lasāmu un saprotamāku […], īstenot pasākumus sabiedrības veselības problēmu risināšanai, mudinot nozares speciālistus uzlabot savu produktu sastāvu, [un,] ieviešot vienotu, oficiālu marķēšanas sistēmu, Eiropas līmenī saskaņot informāciju par uzturvērtību […]''

Saskaņā ar ES līgumiem Eiropas Komisija var veikt tiesiskus pasākumus, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi vai darbību. Tāpēc Komisija uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 8. maijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. 

5. “Apturēt tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm, kas darbojas okupētajās palestīniešu teritorijās”

Eiropas Komisija šodien secināja, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras mērķis ir “apturēt tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm, kas darbojas okupētajās palestīniešu teritorijās,” ir juridiski nepieņemama, jo tā acīmredzami neietilpst Komisijas pilnvarās rīkoties, kas noteiktas ES līgumos.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatori aicina Komisiju “oficiāli atzīt, ka tirdzniecība ar Izraēlas apmetnēm ir aizliegta gan attiecībā uz ES kopumā, gan uz visām dalībvalstīm, un īstenot regulējumu, kas nodrošina, ka preces un pakalpojumi, kuru izcelsme pilnībā vai daļēji ir šādās apmetnēs, vairs nenonāk Eiropas tirgū.”

Tiesību aktu par šo jautājumu varētu pieņemt tikai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 215. pantu (t. s. “ierobežojoši pasākumi”). Tomēr pirms šāda tiesību akta pieņemšanas Padomē ir jāpieņem lēmums saskaņā ar ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, lai varētu pārtraukt vai samazināt ekonomiskās un finansiālās attiecības ar attiecīgo trešo valsti. Komisijai nav juridisku pilnvaru iesniegt priekšlikumu šādam lēmumam.

Tā kā šī iniciatīva neatbilst pieņemamības juridiskajiem nosacījumiem, Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka tā nevar reģistrēt so iniciatīvu. Saskaņā ar regulu Eiropas pilsoņu iniciatīvu nevar reģistrēt, ja tā ir acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu.

ES nostāja joprojām ir, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apmetnes ir nelikumīgas, rada šķērsli mieram un draud padarīt divu valstu risinājumu neiespējamu. ES atkārtoti pauž stingru nostāju pret Izraēlas apmetņu politiku un šajā kontekstā veiktām darbībām. ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās nodrošināt nepārtrauktu, pilnīgu un efektīvu to spēkā esošo ES tiesību aktu un divpusējo vienošanos īstenošanu, ko piemēro apmetņu teritorijā tapušiem ražojumiem. Turklāt ES pauž apņēmību nodrošināt, ka, ievērojot starptautiskās tiesības, visos nolīgumos starp Izraēlas valsti un ES ir nepārprotami un skaidri jānorāda, ka tos nepiemēro teritorijām, ko Izraēla okupēja 1967. gadā.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā priekšsēdētāja Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama. 2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās par reformu. Pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī. Tikmēr process ir vienkāršots un sadarbības platforma piedāvā atbalstu organizatoriem. Šo visu pasākumu rezultātā reģistrēto pilsoņu iniciatīvu skaits ir pieaudzis par 14 % (33 reģistrācijas gadījumi šīs Komisijas pilnvaru laikā salīdzinājumā ar 29 gadījumiem iepriekšējās Komisijas pilnvaru laikā) un atteikumu skaits ir samazinājies par 80 % (šīs Komisijas pilnvaru laikā nav reģistrētas tikai 4 pilsoņu iniciatīvas salīdzinājumā ar 20 iniciatīvām iepriekšējās Komisijas pilnvaru laikā).

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildu informācija

Pilns ierosināto Eiropas pilsoņu iniciatīvu teksts:

  • “Ātrs, taisnīgs un efektīvs risinājums klimata pārmaiņām” (pieejams no 2019. gada 6. maija) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • “Aviācijas degvielas nodokļa atbrīvojuma izbeigšana Eiropā” (pieejams no 2019. gada 10. maija)
  • “PRO-NUTRISCORE” (pieejams no 2019. gada 8. maija)
  • “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai” (pieejams no 2019. gada 7. maija) www.nationalregions.eu
  • “Apturēt tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm, kas darbojas okupētajās palestīniešu teritorijās”

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

IP/19/2298

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar