Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos piliečių iniciatyvos. Komisija registruoja keturias naujas iniciatyvas ir daro išvadą, kad viena iniciatyva yra teisiškai nepriimtina.

Briuselis, 2019 m. balandžio 30 d.

*

Šiandien Europos Komisija nusprendė užregistruoti 4 naujas Europos piliečių iniciatyvas: „Greitas, sąžiningas ir veiksmingas klimato kaitos problemos sprendimas“, „Atleidimo nuo aviacinio kuro mokesčio Europoje panaikinimas“, „Sanglaudos politika, skirta regionų lygybei ir regionų kultūrai užtikrinti“ ir „PRO-NUTRISCORE“. Kartu Komisija nusprendė negalinti registruoti Europos piliečių iniciatyvos „Nutraukti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis, veikiančiomis Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje“. Ši iniciatyva yra teisiškai nepriimtina, nes ji akivaizdžiai nepatenka į Komisijos įgaliojimų veikti pagal ES sutartis sritį.

Šiuo proceso etapu Komisija analizuoja ne iniciatyvų turinį, o tik jų teisinį priimtinumą. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus surinktas vienas milijonas pritarimo bet kuriai iš 4 užregistruotų iniciatyvų pareiškimų, Komisija per tris mėnesius ją išanalizuos ir imsis veiksmų. Komisija gali nuspręsti patenkinti prašymą arba jo netenkinti, tačiau abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

1. „Greitas, sąžiningas ir veiksmingas klimato kaitos problemos sprendimas“

Šios Europos piliečių iniciatyvos tikslas – nustatyti „nuolat didinamas iškastinio kuro kainas“, kad sumažėtų tarša ir „surinkti pinigai kas mėnesį būtų grąžinami piliečiams kaip dividendai“. Iniciatoriai teigia: „Mokslininkai ir ekonomistai sutaria, kad vis didesnis taršos apmokestinimas ir pajamų sugrąžinimas namų ūkiams – veikia.“

Pagal ES sutartis Europos Komisija gali imtis teisinių veiksmų, siekdama išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, taip pat netiesioginio apmokestinimo ir prekybos politikos derinimo srityje. Todėl Komisija daro išvadą, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją užregistruoti. Iniciatyva bus užregistruota 2019 m. gegužės 6 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus.

2. „Atleidimo nuo aviacinio kuro mokesčio Europoje panaikinimas“

Šios Europos piliečių iniciatyvos rengėjai ragina Komisiją „pasiūlyti valstybėms narėms nustatyti aviacinių degalų (aviacinio žibalo) mokestį“ ir teigia, kad „aviacijos sektorius naudojasi mokestine nauda, nors tai vienas sparčiausiai didėjančių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių“.

Pagal ES sutartis Komisija gali imtis teisinių veiksmų, kuriais siekiama suderinti apyvartos mokesčius, akcizus ir kitas netiesioginio apmokestinimo formas. Todėl Komisija daro išvadą, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją užregistruoti. Iniciatyva bus užregistruota 2019 m. gegužės 10 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus.

3. „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti“

Šios Europos piliečių iniciatyvos rengėjai teigia, kad „ES ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas regionams, kurie dėl jiems būdingų nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių ypatybių skiriasi nuo gretimų regionų“. Todėl rengėjai ragina Komisiją suteikti „[regionams] lygias galimybes naudotis įvairiais ES fondais (…), kad būtų užtikrintas ES vystymasis ir išsaugota jos kultūrų įvairovė“.

Pagal ES sutartis Europos Komisija gali teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais nustatomos ES struktūrinių fondų užduotys, prioritetiniai tikslai ir organizacija. Komisija patikslino, kad pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimai gali būti renkami remiantis tuo, kad jie susiję su teisiniais veiksmais nustatant ES struktūrinių fondų užduotis, prioritetinius tikslus ir organizaciją, ir su sąlyga, kad finansuotinais veiksmais bus stiprinama Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Tuo remdamasi Komisija daro išvadą, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją užregistruoti.

2013 m. liepos 25 d. Komisija buvo priėmusi pradinį sprendimą neregistruoti šios iniciatyvos, tačiau 2019 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismas tą sprendimą panaikino. Po tokio Teismo sprendimo Komisija siūlomą iniciatyvą įvertino dar kartą ir dabar iniciatyva registruojama.

Iniciatyva bus užregistruota 2019 m. gegužės 7 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus.

4. „PRO-NUTRISCORE“

Šia Europos piliečių iniciatyva Europos Komisija raginama „nustatyti supaprastintą maisto produktų maistingumo ženklinimą („Nutriscore“) ir taip užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybišką informaciją apie maistingąsias medžiagas, ir saugoti jų sveikatą“. Iniciatyvos tikslai: „Maistingumo ženklinimą padaryti lengviau perskaitomą ir suprantamą […]; spręsti visuomenės sveikatos problemas skatinant specialistus gerinti maisto produktų sudėtį [ir] sukuriant vieną oficialią ženklinimo sistemą suderinti maistingumo ženklinimą visoje Europoje […]“. 

Pagal ES sutartis Europos Komisija gali imtis teisinių veiksmų, kurių tikslas – sukurti vidaus rinką ir užtikrinti jos veikimą. Todėl Komisija daro išvadą, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją užregistruoti. Iniciatyva bus užregistruota 2019 m. gegužės 8 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus. 

5. „Nutraukti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis, veikiančiomis Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje“

Šiandien Europos Komisija padarė išvadą, kad Europos piliečių iniciatyva, kuria siekiama nutraukti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis, veikiančiomis Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje, yra teisiškai nepriimtina, nes ji akivaizdžiai nepatenka į Komisijos įgaliojimų veikti pagal ES sutartis sritį.

Europos piliečių iniciatyvos rengėjai ragina Komisiją oficialiai pripažinti, kad ir ES, ir visoms valstybėms narėms draudžiama prekiauti su Izraelio gyvenvietėmis, ir užtikrinti, kad būtų vykdomas reglamentas, kuriuo remiantis tų gyvenviečių kilmės (visiškai ar iš dalies) prekės ir paslaugos nebepatektų į Europos rinką“.

Teisės aktas šiuo klausimu gali būti priimtas tik remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsniu (dėl ribojamųjų priemonių). Tačiau, prieš Tarybai priimant tokį teisės aktą, pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką reikia priimti sprendimą, kuriuo remiantis būtų galima nutraukti arba apriboti ekonominius ir finansinius santykius su trečiąja šalimi. Komisija neturi teisinės galios teikti tokio sprendimo pasiūlymą.

Europos Komisija nusprendė negalinti registruoti šios iniciatyvos, nes ji neatitinka teisinių priimtinumo sąlygų. Pagal reglamentą Europos piliečių iniciatyva negali būti užregistruota, jeigu ji akivaizdžiai nepatenka į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl teisės akto.

ES ir toliau laikosi pozicijos, kad pagal tarptautinę teisę gyvenvietės yra neteisėtos, jos trukdo siekti taikos ir kelia grėsmę, kad bus neįmanoma įgyvendinti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo. ES pakartoja visiškai nepritarianti Izraelio gyvenviečių kūrimo politikai bei veiksmams, kurių imtasi šiame kontekste. ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti nuolatinį, visapusišką ir veiksmingą galiojančių ES teisės aktų ir dvišalių susitarimų, taikomų gyvenviečių produktams, įgyvendinimą. Be to, ES pareiškia esanti įsipareigojusi užtikrinti, kad laikantis tarptautinės teisės visuose Izraelio Valstybės ir ES susitarimuose nedviprasmiškai ir aiškiai būtų nurodytas jų netaikomumas teritorijoms, kurias Izraelis okupavo 1967 m.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės formavimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui. 2017 m. kartu su Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimu apie Sąjungos padėtį Europos Komisija pateikė pasiūlymų reformuoti Europos piliečių iniciatyvos tvarką, kad ji būtų dar paprastesnė naudotis. 2018 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl reformos ir persvarstytos taisyklės bus pradėtos taikyti 2020 m. sausio 1 d. Šiuo metu procesas jau supaprastintas ir sukurta bendradarbiavimo platforma, kur teikiama parama iniciatyvų rengėjams. Dėl to užregistruota 14 % daugiau piliečių iniciatyvų (per ankstesnės Komisijos kadenciją buvo užregistruotos 29 iniciatyvos, o per šią – 33) ir 80 % sumažėjo atsisakytų registruoti piliečių iniciatyvų skaičius (per ankstesnės Komisijos kadenciją – 20, o per šią – tik 4).

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji nėra akivaizdžiai nepatenkanti į Komisijos įgaliojimų pateikti teisės akto pasiūlymą sritį, ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta, ji nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms.

Daugiau informacijos

Visi pasiūlytų Europos piliečių iniciatyvų tekstai:

  • „Greitas, sąžiningas ir veiksmingas klimato kaitos problemos sprendimas“ (pateikiamas 2019 m. gegužės 6 d.), http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • „Atleidimo nuo aviacinio kuro mokesčio Europoje panaikinimas“ (pateikiamas 2019 m. gegužės 10 d.)
  • „PRO-NUTRISCORE“ (pateikiamas 2019 m. gegužės 8 d.)
  • „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti“ (pateikiamas 2019 m. gegužės 7 d. ), www.nationalregions.eu
  • „Nutraukti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis, veikiančiomis Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje“

Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Europos piliečių iniciatyvos reglamentas

IP/19/2298

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar