Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Komissio rekisteröi neljä uutta aloitetta ja hylkäsi yhden oikeudellisista syistä

Bryssel 30. huhtikuuta 2019

*

Euroopan komissio on tänään päättänyt rekisteröidä seuraavat kansalaisaloitteet: ”Nopea, oikeudenmukainen ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen”, ”Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa”, ”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi” ja ”PRO-NUTRISCORE”. Komissio on lisäksi päättänyt, ettei se voi rekisteröidä kansalaisaloitetta ”Kaupan lopettaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella toimivien Israelin siirtokuntien kanssa”. Tätä aloitetta ei voida ottaa käsiteltäväksi oikeudellisista syistä, koska se ylittää selvästi EU:n perussopimuksissa määritellyt komission toimivaltuudet.

Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut näiden aloitteiden sisältöä vaan ainoastaan niiden oikeudellista hyväksyttävyyttä. Jos jokin neljästä rekisteröidystä aloitteesta saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komissio analysoi sen ja ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

1. ”Nopea, oikeudenmukainen ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen”

Tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteena on korottaa tasaisesti fossiilisten polttoaineiden hintaa, jotta voidaan vähentää saastumista ja jakaa hintojen korotuksesta saadut tuotot oikeudenmukaisesti kansalaisille osinkoina. Järjestäjien mukaan ”tutkijat ja taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että periaate, jonka mukaan saastuttamiselle olisi asetettava entistä korkeampi hinta ja saadut tuotot olisi ohjattava kotitalouksille, toimii”.

EU:n perussopimusten nojalla Euroopan komissio voi antaa säädöksiä, joiden tavoitteena on ympäristön säilyttäminen, suojeleminen ja parantaminen sekä välillisten verojen ja kauppapolitiikan yhdenmukaistaminen. Näin ollen komissio katsoi aloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen. Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 6. toukokuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta.

2. ”Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa”

Tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjät pyytävät Euroopan komissiota ”ehdottamaan jäsenvaltioille lentopolttoaineen (kerosiinin) verotuksen käyttöönottoa” siksi, että ”ilmailuala hyötyy veroeduista huolimatta siitä, että se on yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä”.

EU:n perussopimusten nojalla Euroopan komissio voi antaa säädöksiä, joilla yhdenmukaistetaan liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja muita välillisiä veroja. Näin ollen komissio katsoi aloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen. Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 10. toukokuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta.

3. ”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi”

Tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien mielestä ”EU:n koheesiopolitiikassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota alueisiin, jotka kansallisten, etnisten, kulttuuristen, uskonnollisten tai kielellisten erityispiirteidensä osalta poikkeavat niitä ympäröivistä alueista”. Siksi järjestäjät pyytävät, että komissio tarjoaa näille alueille ”yhdenvertaiset mahdollisuudet saada käyttöönsä EU:n varoja [...], jotta EU:n kehitystä voidaan pitää yllä ja säilyttää sen kulttuurinen monimuotoisuus”.

EU:n perussopimusten nojalla Euroopan komissio voi esittää säädösehdotuksia, joissa vahvistetaan EU:n rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet ja rakenteet. Komissio arvioi, että tämä kansalaisaloite koskee EU:n rakennerahastojen tehtäviä, tavoitteita ja rakenteita, ja että sen perusteella rahoitettavat toimet voivat johtaa unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistumiseen. Näin ollen komissio katsoi aloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen.

Alun perin komissio teki 25. heinäkuuta 2013 kielteisen päätöksen tämän aloitteen rekisteröinnistä, mutta Euroopan unionin tuomioistuin kumosi päätöksen 7. maaliskuuta 2019. Tuomion jälkeen komissio arvioi aloite-ehdotuksen uudelleen.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 7. toukokuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta.

4. ”PRO-NUTRISCORE”

Tässä kansalaisaloite-ehdotuksessa Euroopan komissiota pyydetään ”tekemään pakollisiksi elintarvikkeisiin liitettävät yksinkertaistetut ”Nutriscore”-pakkausmerkinnät, jotta kuluttajat saavat laadukasta tietoa ravintosisällöistä ja jotta voidaan suojella kuluttajien terveyttä. Aloitteen tavoitteena on ”parantaa elintarvikkeiden ravintosisältömerkintöjen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä; edistää kansanterveyttä kannustamalla elintarvikealan ammattilaisia parantamaan tuotteidensa koostumusta; [ja] yhdenmukaistaa ravintosisältöä koskevat tiedot Euroopan tasolla tekemällä pakolliseksi yhteisen virallisen merkintäjärjestelmän käyttö”

EU:n perussopimusten nojalla Euroopan komissio voi antaa säädöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta. Näin ollen komissio katsoi aloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen. Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 8. toukokuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. 

5. ”Kaupan lopettaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella toimivien Israelin siirtokuntien kanssa”

Euroopan komissio on tänään katsonut, että eurooppalainen kansalaisaloite ”Kaupan lopettaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella toimivien Israelin siirtokuntien kanssa” ei ole oikeudellisesti hyväksyttävä, koska se ylittää selvästi EU:n perussopimuksissa määritellyt komission toimivaltuudet.

Tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjät pyytävät komissiota ”toteamaan virallisesti, että Israelin siirtokuntien kanssa käytävä kauppa on kiellettyä sekä EU:lta että sen kaikilta jäsenvaltioilta” ja säätämään asetuksen, ”jolla varmistetaan, että EU:n markkinoille ei enää tule tavaroita ja palveluja, jotka ovat kokonaisuudessaan tai osittain peräisin tällaisista siirtokunnista”.

Tällaista aihetta käsittelevä säädös voitaisiin hyväksyä ainoastaan vetoamalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklaan, joka koskee nk. rajoittavia toimenpiteitä. Ennen kuin säädös voitaisiin hyväksyä, EU:n neuvostossa olisi kuitenkin tehtävä unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä päätös talous- ja rahoitussuhteiden keskeyttämisestä tai supistamisesta kyseisen kolmannen maan kanssa. Komissiolla ei ole toimivaltaa ehdottaa tällaisen päätöksen tekemistä.

Komissio päätti olla rekisteröimättä tätä aloitetta, koska se ei täytä oikeudellisia edellytyksiä. Eurooppalaista kansalaisaloitetta ei kansalaisaloiteasetuksen nojalla voida rekisteröidä, jos se selvästi ylittää komission toimivallan tehdä säädösehdotus aloitteen aiheesta.

EU:n kanta on edelleen se, että siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, merkitsevät estettä rauhalle ja uhkaavat tehdä kahden valtion ratkaisusta mahdottoman. EU vastustaa jyrkästi Israelin siirtokuntapolitiikkaa ja sen yhteydessä toteutettuja toimia. EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan, että siirtokuntatuotteita koskevia EU:n lakeja ja kahdenvälisiä järjestelyjä sovelletaan edelleen kaikilta osin. EU sitoutuu varmistamaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, että kaikissa Israelin valtion ja EU:n välisissä sopimuksissa todetaan yksiselitteisesti ja nimenomaisesti, ettei niitä sovelleta Israelin vuonna 1967 miehittämiin alueisiin.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet ehdottaa tällä välineellä aiheita EU:n asialistalle. Euroopan komissio esitti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin Unionin tila 2017 -puheen yhteydessä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tekemistä helpottavia uudistuksia. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uudistukset joulukuussa 2018. Uusia sääntöjä aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2020 alkaen. Tällä välin prosessia on yksinkertaistettu, ja järjestäjille tarjotaan tukea yhteistyöalustan kautta. Näiden toimenpiteiden ansiosta kansalaisaloitteita on rekisteröity 14 prosenttia enemmän (33 rekisteröintiä tämän komission toimikaudella, kun edellisen komission aikana rekisteröitiin 29 aloitetta). Vastaavasti hylkäysten määrä on vähentynyt 80 prosenttia (tämä komissio on jättänyt rekisteröimättä vain neljä aloitetta, kun edellisen komission aikana rekisteröimättä jäi 20 aloitetta).

Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään tekemään säädösehdotus sellaisella alalla, jolla se on toimivaltainen. Kun aloite on virallisesti rekisteröity, sille on kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU-maita, jotta komissio ottaa sen käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se ei ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoa

Kansalaisaloite-ehdotusten teksti kokonaisuudessaan:

  • ”Nopea, oikeudenmukainen ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen” (saatavilla 6.5.2019) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • ”Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa” (saatavilla 10.5.2019)
  • PRO-NUTRISCORE (saatavilla 8.5.2019)
  • ”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi” (saatavilla 7.5.2019) www.nationalregions.eu
  • ”Kaupan lopettaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella toimivien Israelin siirtokuntien kanssa”

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

Eurooppalainen kansalaisaloite (Euroopan komission sivusto)

Kansalaisaloiteasetus

IP/19/2298

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar