Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει 4 νέες πρωτοβουλίες και κρίνει νομικά απαράδεκτη 1 πρωτοβουλία

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2019

*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει τις εξής 4 νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών: «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή», «Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη», «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» και «PRO-NUTRISCORE». Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε νομικά απαράδεκτη καθώς βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν εξέτασε την ουσία των πρωτοβουλιών, παρά μόνο το αν αυτές είναι νομικά παραδεκτές. Εάν οποιαδήποτε από τις 4 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα την αναλύσει και θα αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

1. «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή»

Στόχος αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι να θεσπιστεί «η διαρκής αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων», η οποία θα μείωνε τη ρύπανση και «θα επέστρεφε δίκαια κάθε μήνα στους πολίτες ως μέρισμα». Σύμφωνα με τους διοργανωτές «οι επιστήμονες και οι οικονομολόγοι συμφωνούν: η επιβολή αυξανόμενης τιμής στη ρύπανση και η χορήγηση των εσόδων στα νοικοκυριά λειτουργεί».

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει νομική δράση με σκοπό τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στον τομέα της εναρμόνισης των έμμεσων φόρων και της εμπορικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω πρωτοβουλία νομικά παραδεκτή και αποφάσισε να την καταχωρίσει. Η πρωτοβουλία αυτή θα καταχωριστεί στις 6 Μαΐου 2019, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει διαδικασία διάρκειας ενός έτους κατά την οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης.

2. «Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη»

Οι διοργανωτές αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών καλούν την Επιτροπή «να προτείνει στα κράτη μέλη την επιβολή φόρου στα αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη)» υποστηρίζοντας ότι «μολονότι ο κλάδος των αερομεταφορών αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, παρέχονται φορολογικά πλεονεκτήματα στον κλάδο αυτό.»

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει νομική δράση με στόχο την εναρμόνιση των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των λοιπών εμμέσων φόρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω πρωτοβουλία νομικά παραδεκτή και αποφάσισε να την καταχωρίσει. Η πρωτοβουλία αυτή θα καταχωριστεί στις 10 Μαΐου 2019, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει διαδικασία διάρκειας ενός έτους κατά την οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης.

3. «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους»

Οι διοργανωτές αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών δηλώνουν ότι «η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες με εθνικά, εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά των γύρω περιοχών». Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να εξασφαλίσει «ίσες ευκαιρίες πρόσβασης [των περιφερειών] σε διάφορα κονδύλια της ΕΕ» (…) ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της ΕΕ και να διατηρηθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία της».

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για την έκδοση νομικών πράξεων που ορίζουν τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι δηλώσεις υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών μπορούν να συγκεντρώνονται, με βάση την παραδοχή ότι αυτές αφορούν την έκδοση νομικών πράξεων που ορίζουν τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω πρωτοβουλία νομικά παραδεκτή και αποφάσισε να την καταχωρίσει.

Η συγκεκριμένη καταχώριση αποτελεί συνέχεια της αρχικής απόφασης της Επιτροπής να αρνηθεί την καταχώριση της πρωτοβουλίας στις 25 Ιουλίου 2013, η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο στις 7 Μαρτίου 2019. Μετά την έκδοση της απόφασης, η Επιτροπή επανεξέτασε την προτεινόμενη πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία αυτή θα καταχωριστεί στις 7 Μαΐου 2019, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει διαδικασία διάρκειας ενός έτους κατά την οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης.

4. «PRO-NUTRISCORE»

Στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να επιβάλει απλουστευμένη επισήμανση «Nutriscore» στα τρόφιμα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών διατροφικών πληροφοριών στους καταναλωτές και να προστατεύεται η υγεία τους». Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι: «η διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης της επισήμανσης στα τρόφιμα[…], η ανάληψη δράσης σε θέματα δημόσιας υγείας με ενθάρρυνση των επαγγελματιών να βελτιώνουν τη σύνθεση των προϊόντων τους [και] η εναρμόνιση των διατροφικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιβολή ενιαίου συστήματος επίσημης επισήμανσης […]»

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει νομική δράση η οποία έχει ως στόχο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω πρωτοβουλία νομικά παραδεκτή και αποφάσισε να την καταχωρίσει. Η πρωτοβουλία αυτή θα καταχωριστεί στις 8 Μαΐου 2019, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει διαδικασία διάρκειας ενός έτους κατά την οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης. 

5. «Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που αποσκοπεί στην «παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» είναι νομικά απαράδεκτη καθώς βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών καλούν την Επιτροπή «να αναγνωρίσει επίσημα την απαγόρευση του εμπορίου με ισραηλινούς οικισμούς τόσο για την ΕΕ ως σύνολο όσο και για όλα τα επιμέρους κράτη μέλη και να θεσπίσει ρύθμιση που θα διασφαλίζει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προέρχονται πλήρως ή εν μέρει από τους οικισμούς αυτούς δεν θα εισέρχονται πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά».

Μια νομική πράξη επί του θέματος θα μπορούσε να εκδοθεί μόνο βάσει του άρθρου 215 (σχετικά με τα γνωστά ως «περιοριστικά μέτρα») της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, προτού εγκριθεί μια τέτοια νομική πράξη από το Συμβούλιο, απαιτείται απόφαση στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η διακοπή ή ο περιορισμός των οικονομικών και χρηματοδοτικών σχέσεων με τη σχετική τρίτη χώρα. Η Επιτροπή δεν έχει τη νόμιμη εξουσία να υποβάλει πρόταση για μια τέτοια απόφαση.

Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει παραδεκτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να την καταχωρίσει. Σύμφωνα με τον κανονισμό, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν μπορεί να καταχωριστεί εάν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης.

Η θέση της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ότι οι οικισμοί που προκύπτουν από εποικισμό είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη και απειλούν να καταστήσουν αδύνατη την επίτευξη λύσης δύο κρατών. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή της στην πολιτική εποικισμού που εφαρμόζει το Ισραήλ και στα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι προσηλωμένα στη διασφάλιση της συνεχούς, πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ και των διμερών ρυθμίσεων που ισχύουν για τα προϊόντα που προέρχονται από τέτοιους οικισμούς. Η ΕΕ εκφράζει επίσης τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλες οι συμφωνίες μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν εφαρμόζονται στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο για να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης. Το 2017, στο πλαίσιο της ομιλίας του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με σκοπό να απλουστεύσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σ' αυτήν. Τον Δεκέμβριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για τη μεταρρύθμιση και οι αναθεωρημένοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Εν τω μεταξύ, η διαδικασία έχει απλουστευθεί και μια συνεργατική πλατφόρμα παρέχει υποστήριξη στους διοργανωτές. Όλα αυτά συνέβαλαν στην αύξηση κατά 14% των πρωτοβουλιών πολιτών που καταχωρίστηκαν (33 καταχωρίσεις κατά τη θητεία αυτής της Επιτροπής έναντι 29 καταχωρίσεων κατά την προηγούμενη) και 80% λιγότερες απορρίψεις (μόνο 4 πρωτοβουλίες πολιτών δεν καταχωρίστηκαν κατά τη θητεία αυτής της Επιτροπής έναντι 20 κατά την προηγούμενη).

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι προϋποθέσεις για το παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας είναι ότι η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και ότι δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

  • Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή (διαθέσιμη από τις 6 Μαΐου 2019) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη (διαθέσιμη από τις 10 Μαΐου 2019)
  • PRO-NUTRISCORE (διαθέσιμη από τις 8 Μαΐου 2019)
  • «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» (διαθέσιμη από τις 7 Μαΐου 2019) www.nationalregions.eu
  • Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Ιστότοπος ΕΠΠ

Κανονισμός ΕΠΠ

IP/19/2298

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar