Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer 4 nye initiativer og konkluderer, at 1 er juridisk ugyldigt

Bruxelles, den 30. april 2019

*

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at registrere 4 nye europæiske borgerinitiativer: "En hurtig, retfærdig og effektiv løsning på klimaændringerne", "Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa", "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer" og "PRO-NUTRISCORE". Kommissionen har samtidig afgjort, at den ikke kan registrere det europæiske borgerinitiativ med titlen "Stop handelen med israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område". Initiativet er juridisk ugyldigt, da det falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at handle i overensstemmelse med traktaterne.

På dette trin i processen har Kommissionen ikke analyseret indholdet af initiativerne, men derimod udelukkende deres juridiske gyldighed. Såfremt nogen af de 4 registrerede initiativer inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, vil Kommissionen gennemgå det nøje og reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen og skal i begge tilfælde begrunde sit valg.

1. "En hurtig, retfærdig og effektiv løsning på klimaændringerne"

Formålet med dette europæiske borgerinitiativ er at indføre "en støt stigende pris på fossile brændstoffer", hvilket vil nedbringe forureningen og derefter på en retfærdig måde kan "tilbagebetales til borgerne som dividende hver måned". Initiativtagerne anfører, at "videnskabsfolk og økonomer er enige: At gøre det dyrere at forurene, og give indtægterne til husholdningerne — det virker".

I henhold til EU-traktaterne kan Europa-Kommissionen tage retlige skridt med henblik på at bevare, beskytte og forbedre kvaliteten af miljøet samt med hensyn til harmonisering af indirekte skatter og handelspolitik. Kommissionen anser derfor initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det. Dette initiativ vil blive registreret den 6. maj 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet.

2. "Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa"

Initiativtagerne til dette europæiske borgerforslag opfordrer Kommissionen "til at foreslå medlemsstaterne at indføre en afgift på flybrændstof (jetpetroleum)" og hævder, at "luftfartssektoren nyder skattefordele på trods af, at den er en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgasemissioner."

I henhold til EU-traktaterne kan Europa-Kommissionen tage retlige skridt med henblik på at harmonisere omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter. Kommissionen anser derfor initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det. Dette initiativ vil blive registreret den 10. maj 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet.

3. "Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer"

Initiativtagerne til dette europæiske borgerforslag anfører, at "EU bør være særlig opmærksom på regioner med nationale, etniske, kulturelle, religiøse eller sproglige karakteristika, som er forskellige fra de omgivende regioners". Initiativtagerne opfordrer derfor Kommissionen til at sørge for "lige muligheder [for regionerne] med hensyn til adgang til forskellige EU-fonde (…), således at EU's udvikling kan opretholdes og den kulturelle mangfoldighed bevares".

I henhold til EU-traktaterne kan Europa-Kommissionen foreslå retsakter, der fastlægger EU-strukturfondenes opgaver, prioritetsmål og organisation. Kommissionen præciserede, at der kan indsamles støttetilkendegivelser til dette initiativ på grundlag af en forståelse af, at de vedrører retlige skridt angående EU-strukturfondenes opgaver, prioritetsmål og organisation, og under forudsætning af, at de aktioner, der skal finansieres, fører til en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen. Kommissionen anser på dette grundlag initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det.

Denne registrering følger Kommissionens oprindelige afgørelse om at afslå initiativet den 25. juli 2013, som blev omstødt af Domstolen den 7. marts 2019. Kommissionen har efter dommen genvurderet det foreslåede initiativ.

Dette initiativ vil blive registreret den 7. maj 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet.

4. "PRO-NUTRISCORE"

Initiativtagerne til dette europæiske borgerinitiativ opfordrer Europa-Kommissionen at "indføre forenklede næringsdeklarationer ("Nutriscore") på fødevarer for at sikre forbrugerne fyldestgørende oplysninger om næringsindholdet og beskytte deres helbred". Formålet med initiativet er at: "gøre næringsdeklarationen lettere at læse og forstå […], fremme folkesundheden ved at tilskynde branchen til at forbedre sammensætningen af produkterne, [og] harmonisere oplysningerne om næringsindholdet på EU-niveau ved at indføre ét enkelt officielt mærkningssystem […]

I henhold til EU-traktaterne kan Europa-Kommissionen tage retlige skridt med henblik på at gøre det indre marked mere velfungerende. Kommissionen anser derfor initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det. Dette initiativ vil blive registreret den 8. maj 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. 

5. "Stop handelen med israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område"

Europa-Kommissionen har i dag konkluderet, at det europæiske borgerinitiativ, som har som mål at "stoppe handelen med israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område" er juridisk ugyldigt, fordi det åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelser til at handle som fastsat i EU-traktaterne.

Initiativtagerne til det europæiske borgerforslag opfordrer Kommissionen til "formelt at anerkende, at handel med israelske bosættelser er forbudt for både EU samlet set og alle medlemsstater, og via lovgivning at sikre, at varer og tjenesteydelser, der helt eller delvis hidrører fra sådanne bosættelser, ikke længere får adgang til det europæiske marked".

En retsakt vedrørende dette spørgsmål kan kun vedtages på grundlag af artikel 215 (vedrørende såkaldt "restriktive foranstaltninger") i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Men inden Rådet kan vedtage en sådan retsakt, skal der vedtages en afgørelse inden for rammerne af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om at muliggøre afbrydelse eller begrænsning af de økonomiske og finansielle forbindelser med det berørte tredjeland. Kommissionen har ikke retlige beføjelser til at fremsætte forslag til en sådan afgørelse.

Da dette initiativ ikke opfylder de juridiske betingelser for gyldighed, har Europa-Kommissionen besluttet ikke at registrere det. I henhold til forordningen kan et europæisk borgerinitiativ ikke registreres, hvis det falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt.

Det er fortsat EU's holdning, at bosættelserne er ulovlige i henhold til international ret og udgør en hindring for fred samt en trussel mod en tostatsløsning. EU gentager sin stærke modstand mod Israels bosættelsespolitik og de handlinger, landet gennemfører i denne sammenhæng. EU og medlemsstaterne er fast besluttet på at sikre fortsat, fuld og effektiv gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning og bilaterale ordninger, som finder anvendelse på produkter fra bosættelser. EU forpligter sig også til at sikre, at alle aftaler mellem staten Israel og EU — i overensstemmelse med international ret — utvetydigt og eksplicit skal indeholde angivelse af, at de ikke gælder for de områder, som Israel besatte i 1967.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden. Som en del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen et reformforslag til det europæiske borgerinitiativ for at gøre det endnu mere brugervenligt. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om reformen, og de reviderede regler træder i kraft den 1. januar 2020. Processen er i mellemtiden blevet forenklet, og en samarbejdsplatform tilbyder støtte til initiativtagere. Alt dette har bidraget til, at der er registreret 14 % flere borgerinitiativer (33 i denne Kommissions mandatperiode sammenlignet med 29 i den foregående Kommissions mandatperiode) og 80 % færre afslag (kun 4 borgerforslag er ikke blevet registreret i denne Kommissions mandatperiode sammenlignet med 20 i den foregående Kommissions mandatperiode).

Når et borgerinitiativ er blevet registreret formelt, giver det mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

Betingelserne for forslagets gyldighed er, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er åbenbart utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af de foreslåede europæiske borgerinitiativer:

  • En hurtig, retfærdig og effektiv løsning på klimaændringerne (tilgængeligt fra den 6. maj 2019), http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa (tilgængeligt fra den 10. May 2019)
  • PRO-NUTRISCORE (tilgængeligt fra den 8. May 2019)
  • Samhørighedspolitik for ligestilling af regionerne og bevarelse af de regionale kulturer (tilgængeligt fra den 7. May 2019), www.nationalregions.eu
  • Stop handelen med israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område

Europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Borgerinitiativets websted

Forordningen om borgerinitiativer

IP/19/2298

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar