Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zaregistrovala čtyři nové evropské občanské iniciativy a jednu právně nepřípustnou zamítla

Brusel 30. dubna 2019

*

Evropská komise se dnes rozhodla zaregistrovat čtyři nové evropské občanské iniciativy nazvané „The fast, fair and effective solution to climate change“ (Rychlé, spravedlivé a efektivní řešení změny klimatu), „Ending the aviation fuel tax exemption in Europe“ (Ukončení osvobození leteckých pohonných hmot od daně v Evropě), „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures“ (Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur) a „PRO-NUTRISCORE“. Komise zároveň rozhodla, že nemůže zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „Stopping trade with Israeli settlements operating in the Occupied Palestinian Territory“ (Stop obchodu s izraelskými osadami na okupovaném palestinském území). Iniciativa je právně nepřípustná, neboť dle Smluv EU zjevně spadá mimo rámec pravomocí Komise.

V této fázi Komise neanalyzovala obsah iniciativ, ale pouze jejich právní přípustnost. Pokud některá ze čtyř zaregistrovaných iniciativ během jednoho roku získá jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, Komise ji bude analyzovat a do tří měsíců na ni reagovat. Může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

1. Rychlé, spravedlivé a efektivní řešení změny klimatu

Cílem této evropské občanské iniciativy je zavést „stabilně rostoucí ceny fosilních paliv“, což by vedlo ke snížení znečištění. Vybrané prostředky by se „každý měsíc vrátily občanům jako dividenda“. Organizátoři uvádějí: „Vědci a ekonomové se shodují: zvyšovat cenu za znečišťování a zisk vracet domácnostem funguje.“

Podle Smluv EU může Evropská komise předkládat právní akty s cílem zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a rovněž s cílem harmonizovat nepřímé zdanění a obchodní politiku. Komise proto tuto iniciativu považuje za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. K registraci iniciativy dojde 6. května 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu.

2. Ukončení osvobození leteckých pohonných hmot od daně v Evropě

Organizátoři této evropské občanské iniciativy vyzývají Komisi, „aby členským státům navrhla zavedení daně z leteckých pohonných hmot (leteckého petroleje)“, a tvrdí, že „odvětví letecké dopravy využívá daňových výhod, přestože je jedním ze zdrojů, u nichž se nejrychleji zvyšují emise skleníkových plynů“.

Podle Smluv EU může Evropská komise předkládat právní akty s cílem harmonizovat daně z obratu, spotřební daně a jiné nepřímé daně. Komise proto tuto iniciativu považuje za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. K registraci iniciativy dojde 10. května 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu.

3. Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur

Organizátoři této evropské občanské iniciativy uvádějí, že „EU by měla věnovat zvláštní pozornost regionům, které se národnostními, etnickými, kulturními, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami odlišují od okolních regionů“, a proto vyzývají Komisi, aby „[regionům] zajistila rovné příležitosti v přístupu k různým fondům EU (…), aby byl udržen rozvoj EU a zachována její kulturní rozmanitost“.

Podle Smluv EU může Evropská komise předkládat návrhy právních aktů, které vymezí úkoly, prioritní cíle a organizaci evropských strukturálních fondů. Komise vysvětlila, že podpisy na podporu této iniciativy lze shromažďovat za předpokladu, že se týkají právních opatření určených k vymezení úkolů, prioritních cílů a organizace evropských strukturálních fondů, a za předpokladu, že činnosti, které mají být financovány, povedou k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Z tohoto důvodu Komise tuto iniciativu považuje za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat.

Tato registrace následuje po původním rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2013 registraci iniciativy zamítnout, které bylo Soudním dvorem EU 7. března 2019 zrušeno. Po rozhodnutí Soudního dvora EU Komise navrhovanou iniciativu znovu posoudila.

K registraci iniciativy dojde 7. května 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu.

4. PRO-NUTRISCORE

Tato evropská občanská iniciativa žádá Komisi, aby „zavedla zjednodušené označování „Nutriscore“ pro potravinářské výrobky, aby se zaručilo, že spotřebitelé budou mít přístup ke kvalitním výživovým údajům, a bylo chráněno jejich zdraví“. Cílem této iniciativy je „zjednodušit čitelnost a srozumitelnost výživového označování […], přijmout opatření v oblasti veřejného zdraví a vyzvat výrobce, aby zlepšili složení svých produktů, [a] harmonizovat výživové údaje na evropské úrovni zavedením jednotného oficiálního systému označování […]“

Podle Smluv EU může Evropská komise předkládat právní předpisy za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu. Komise proto tuto iniciativu považuje za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. K registraci iniciativy dojde 8. května 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. 

5. Stop obchodu s izraelskými osadami na okupovaném palestinském území

Evropská komise dnes dospěla k závěru, že evropská občanská iniciativa, jejímž cílem je „zastavit obchodování s izraelskými osadami na okupovaném palestinském území“, je právně nepřípustná, jelikož zjevně spadá mimo rámec jejích pravomocí jednat, jak je stanoveno ve Smlouvách EU.

Organizátoři této evropské občanské iniciativy vyzývají Komisi, aby „formálně uznala, že obchod s izraelskými osadami je pro EU jako celek i pro všechny členské státy zakázán, a prosadila právní úpravu, která zajistí, že zboží a služby pocházející zcela nebo zčásti z těchto osad již nebudou vstupovat na evropský trh“.

Právní akt týkající se této věci by mohl být přijat pouze na základě článku 215 (zabývá se tzv. „omezujícími opatřeními“) Smlouvy o fungování Evropské unie. Avšak předtím, než by Rada mohla takový právní akt přijmout, je nezbytné rozhodnutí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, které by umožnilo přerušení nebo omezení hospodářských a finančních vztahů s dotčenou třetí zemí. Komise nemá pravomoc návrh takového rozhodnutí předložit.

Jelikož tato iniciativa nesplňuje podmínky právní přípustnosti, rozhodla Evropská komise, že ji nemůže zaregistrovat. Podle příslušného nařízení nemůže být evropská občanská iniciativa zaregistrována, pokud zjevně spadá mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu.

EU i nadále zastává názor, že osidlování je podle mezinárodního práva nezákonné, představuje překážku na cestě k dosažení míru a ohrožuje možnost dvoustátního řešení. EU opětovně zdůrazňuje, že zásadně odmítá izraelskou politiku osidlování a související přijímaná opatření. EU a její členské státy jsou odhodlány zajistit pokračující, plné a účinné provádění stávajících právních předpisů EU a dvoustranných ujednání, jež se týkají produktů pocházejících z osad. EU se zavazuje, že zajistí, aby – v souladu s mezinárodním právem – bylo ve všech dohodách mezi Státem Izrael a EU jednoznačně a výslovně uvedeno, že se nevztahují na území, která Izrael obsadil v roce 1967.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohli začít využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou občané ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie návrhy na reformu evropské občanské iniciativy, aby bylo ještě snazší ji využívat. Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020. Mezitím byl celý proces zjednodušen a organizátorům nabízí podporu platforma pro spolupráci. To vše přispělo ke zvýšení počtu zaregistrovaných občanských iniciativ o 14 % (33 registrací během mandátu této Komise ve srovnání s 29 registracemi Komise předchozí) a ke snížení počtu zamítnutí o 80 % (během mandátu této Komise nebyly zaregistrovány pouze čtyři iniciativy, zatímco předchozí Komise jich odmítla dvacet).

Jakmile je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby v oblasti, která je v její působnosti, navrhla odpovídající právní předpis.

Podle podmínek právní přípustnosti nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhovaných evropských občanských iniciativ:

  • The fast, fair and effective solution to climate change (k dispozici od 6. května 2019) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • Ending the aviation fuel tax exemption in Europe (k dispozici od 10. května 2019)
  • PRO-NUTRISCORE (k dispozici od 8. května 2019)
  • Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures (k dispozici od 7. května 2019) www.nationalregions.eu
  • Stopping trade with Israeli settlements operating in the Occupied Palestinian Territory

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

IP/19/2298

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar