Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира 4 нови инициативи и заключава, че една е правно недопустима

Брюксел, 30 април 2019 r.

*

Днес Европейската комисия взе решение да регистрира четири нови европейски граждански инициативи: „Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата“, „Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в Европа“, „Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури“ и PRO-NUTRISCORE. Същевременно Комисията реши, че не може да регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „Спиране на търговията с израелските селища в окупираните палестински територии“. Инициативата е правно недопустима, тъй като попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията за действие съгласно Договорите на ЕС.

На този етап от процеса Комисията не е анализирала съдържанието на инициативите, а само тяхната правна допустимост. Ако за 1 година някоя от четирите инициативи получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави от ЕС, Комисията ще я анализира и ще реагира в срок от 3 месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

1. Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата

Целта на тази европейска гражданска инициатива е въвеждане на постоянно повишаване на цената на изкопаемите горива, което ще намали замърсяването, а всички събрани средства да се връщат справедливо на гражданите всеки месец като дивидент. Организаторите посочват, че учените и икономистите са единодушни:налагането на по-висока цена за замърсяването и предоставянето на възвърнатите средства на домакинствата дава резултати.

Съгласно Договорите на ЕС Комисията може да предприема правни действия с цел опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, както и в областта на хармонизирането на косвеното данъчно облагане и търговската политика. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 6 май 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

2. Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в Европа

Организаторите на тази европейска гражданска инициатива призовават Комисията да предложи на държавите членки въвеждането на данък върху авиационното гориво (керосин), катотвърдят, че секторът на въздухоплаването се ползва с данъчни предимства, въпреки че е сред най-бързо развиващите се източници на емисии на парникови газове.

Съгласно Договорите на ЕС Комисията може да предприема правни действия, насочени към хармонизиране на данъците върху оборота, акцизите и други форми на косвено данъчно облагане. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 10 май 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

3. Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури

Според организаторите на тази европейска гражданска инициатива ЕС следва да обръща особено внимание на регионите с национални, етнически, културни, религиозни или езикови особености, които се различават от тези в заобикалящите ги региони. Затова организаторите призовават Комисията да предостави на тези региони равни възможности за достъп до различните фондове на ЕС (…), като запазването на особеностите им и правилното им икономическо развитие трябва да бъдат гарантирани, така че да може да бъде поддържано развитието на ЕС и да бъде запазено неговото културно многообразие.

Съгласно Договорите на ЕС Европейската комисия може да прави предложения за правни актове, които определят задачите, приоритетните цели и организацията на структурните фондове на ЕС. Комисията поясни, че за тази инициатива могат да се събират изявления за подкрепа въз основа на разбирането, че те се отнасят до правно действие относно задачите, приоритетните цели и организацията на структурните фондове на ЕС, и при условие че действията, които ще бъдат финансирани, водят до засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Въз основа на това Комисията счита, че инициативата е правно допустима и реши да я регистрира.

Регистрацията последва първоначално решение на Комисията от 25 юли 2013 г. за отказ за регистрация на инициативата, което бе отменено от Съда на ЕС на 7 март 2019 г. След съдебното решение Комисията подложи на повторна оценка предложената инициатива.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 7 май 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

4. PRO-NUTRISCORE

Организаторите на тази европейска гражданска инициатива призовават Европейската комисия да наложи опростено етикетиране „Nutriscore“ на хранителните продукти, за да се гарантира, че на потребителите се предоставя качествена информация за хранителната стойност и се опазва тяхното здраве. Целите на инициативата са: да направи етикетите с хранителна информация по-лесни за четене и разбиране […]; да предприеме действие по отношение на общественото здраве, като насърчава работещите в бранша да подобрят състава на своите продукти; [и] да хармонизира информацията за хранителната стойност на европейско равнище чрез налагане на единна официална система за етикетиране […]. 

Съгласно Договорите на ЕС Европейската комисия може да предприема правни действия във връзка със създаването или функционирането на вътрешния пазар. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 8 май 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. 

5. Спиране на търговията с израелските селища в окупираните палестински територии

Днес Европейската комисия заключи, че европейската гражданска инициатива, която цели спиране на търговията с израелските селища в окупираните палестински територии еправно недопустима, тъй като по очевиден начин попада извън нейните правомощия за действие във вида, в който са определени в Договорите на ЕС.

Организаторите на европейската гражданска инициатива призовават Комисията официално да признае, че търговията с израелските селища е забранена както за ЕС като цяло, така и за всички държави членки,и да приеме и изпълни регламент, с който да гарантира, че стоките и услугите с произход изцяло или частично от тези селища вече няма да влизат на европейския пазар.

Правен акт по този въпрос може да бъде приет само въз основа на член 215 (в който става въпрос за т. нар. ограничителни мерки) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Преди обаче Съветът да може да приеме такъв правен акт, е необходимо решение в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, с което да се позволи прекъсването или намаляването на икономическите и финансови отношения с въпросната трета държава. Комисията няма правомощия да прави предложение за подобно решение.

Тъй като инициативата не отговаря на правните изисквания за допустимост, Европейската комисия реши да не я регистрира. Съгласно Регламента една европейска гражданска инициатива не може да бъде регистрирана, ако попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт.

Позицията на ЕС продължава да бъде, че селищата са незаконни съгласно международното право, представляват пречка пред мира и могат да направят невъзможно решението, основано на съществуването на две държави. ЕС изтъква отново категоричното си несъгласие с израелската заселническа политика и с действията, предприемани в този контекст. ЕС и неговите държави членки се ангажират да гарантират постоянното, пълно и ефективно прилагане на съществуващото законодателство на ЕС и на двустранните договорености, приложими по отношение на продуктите с произход от израелските селища. ЕС също така заявява ангажимента си да гарантира, че във всички споразумения между Държавата Израел и ЕС — в съответствие с международното право — недвусмислено и изрично трябва да се посочва тяхната неприложимост по отношение на териториите, окупирани от Израел през 1967 г.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г. Междувременно процесът бе опростен, а на организаторите се предлага помощ чрез платформа за сътрудничество. Всичко това допринесе за увеличаването с 14 % на броя на регистрираните граждански инициативи (33 регистрации през мандата на настоящата Комисия в сравнение с 29 при предишната) и за намаляването с 80 % на отказите (едва 4 граждански инициативи не са регистрирани през мандата на настоящата Комисия спрямо 20 при предишната).

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя разполага с правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложените европейски граждански инициативи:

  • Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата (достъпно от 6 май 2019 г.) http://www.citizensclimateinitiative.eu
  • Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в Европа (достъпно от 10 май 2019 г.)
  • PRO-NUTRISCORE (достъпно от 8 май 2019 г.)
  • Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури (достъпно от 7 май 2019 г.) www.nationalregions.eu
  • Спиране на търговията с израелските селища в окупираните палестински територии

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Уебсайт на европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

IP/19/2298

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar