Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Topmødet mellem EU og Kina: Vi skal genskabe balancen i det strategiske partnerskab

Bruxelles, den 9. april 2019

Det 21. topmøde mellem EU og Kina fandt sted den 9. april i Bruxelles. Her fik de to parter mulighed for at tale sammen på højeste niveau og komme videre med både den bilaterale og den multilaterale dagsorden.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, repræsenterede EU, og premierminister Li Keqiang repræsenterede Kina. EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Europa-Kommissionens næstformand, Federica Mogherini, og Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, deltog også i topmødet.

"Sådan som verden ser ud i dag, er vores partnerskabsaftale vigtigere end nogensinde. Vi deler overbevisningen om, at samarbejde gør denne verden både stærkere, sikrere og mere velstående", sagde Jean-Claude Juncker. "Som gode venner bør vi også være ærlige og sige, at der ikke er gjort nok for at opnå et mere afbalanceret økonomisk forhold imellem os eller for at leve op til de tilsagn, der blev givet på sidste års topmøde i Beijing, navnlig om handel og investeringer. Europa ønsker at investere mere i Kina og handle mere med Kina. Men hvis det skal blive til noget, skal vi have regler, der gør, at handelen og investeringerne kan udvikle sig. Vi ønsker at samarbejde med Kina, fordi vi tror på potentialet i vores partnerskab."

Du kan læse hele Jean-Claude Junckers udtalelse på pressekonferencen efter topmødet online. EU og Kina har udsendt en fælles erklæring fra topmødet.

EU's tilgang er realistisk, målrettet og mangesidet

Kinas økonomiske og politiske indflydelse er i de seneste årtier vokset i et omfang og med en fart, vi ikke har set før, og derfor er landet en vigtig partner for EU og omvendt. Men der er i Europa en voksende erkendelse af, at der i forbindelserne med Kina er sket en forskydning i balancen mellem udfordringer og muligheder. I marts udsendte EU-Parlamentet og Rådet en fælles meddelelse om forbindelserne til Kina, og EU's ledere drøftede emnet på et topmøde. I tråd med de holdninger, der i disse fora blev givet udtryk for, har EU besluttet at have en realistisk og mangesidet tilgang til samarbejdet med Kina for sikre retfærdige, afbalancerede og gensidigt fordelagtige relationer. EU vil arbejde for et mere afbalanceret økonomisk forhold til Kina og samtidig engagere sig mere i globale og multilaterale spørgsmål, bl.a. en reform af Verdenshandelsorganisationen (WTO).https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/03/21-22/

Ud over fælleserklæringen, der viser bredden og dyben i EU-Kina-samarbejdet, blev der bl.a. vedtaget følgende:

  • Et aftalememorandum om en dialog om statsstøttereglerne og konkurrencekontrolsystemet "Fair Competition Review System"
  • En aftale om kommissoriet for den konkurrencepolitiske dialog mellem EU og Kina
  • En fælles erklæring om gennemførelsen af energisamarbejdet mellem EU og Kina
  • Kommissoriet for en fælles undersøgelse for at finde de mest bæredygtige jernbanetransportkorridorer mellem Europa og Kina

 

Vi skal bevare det internationale regelbaserede handelssystem og styrke samhandelen og de bilaterale investeringer

På topmødet bekræftede EU og Kina deres stærke støtte til det regelbaserede, gennemsigtige, ikke-diskriminerende, åbne og inkluderende multilaterale handelssystem, der er centreret om WTO. På grundlag af arbejdet i den fælles arbejdsgruppe om en reform af WTO, der blev nedsat ved sidste års topmøde, vil parterne intensivere drøftelserne om at styrke de internationale regler om industrisubsidier.

Et af hovedemnerne på topmødet i går var det fælles mål om at samarbejde om bilateral handel og bilaterale investeringer ud fra fælles principper om bl.a. at sikre lige konkurrencevilkår. EU og Kina bekræftede begge deres vilje til at give hinanden bredere, ikke-diskriminerende adgang til deres markeder. Med dette for øje vil parterne arbejde hurtigt på at udrydde en række vigtige hindringer inden det næste EU-Kina-topmøde.

Der blev også gjort fremskridt i forhandlingerne om investeringsaftaler, som har topprioritet, hvis vi skal bevare et åbent, forudsigeligt, fair og gennemsigtigt erhvervsklima for europæiske og kinesiske investorer. Lederne forpligtede sig til at tage afgørende skridt for at afslutte forhandlingerne i 2020. For at fremme denne proces vedtog de en politisk mekanisme til løbende at overvåge fremskridtene i forhandlingerne.

Lederne nåede også til foreløbig enighed om teksten til aftalen om geografiske betegnelser og om beskyttelse af de fleste geografiske betegnelser og forpligtede sig til at samarbejde om at afklare de udestående spørgsmål, så forhandlingerne kan afsluttes i 2019. EU og Kina var enige om, at overkapaciteten af stål fortsat er en global udfordring, der kræver en kollektiv indsats. For at fremme denne indsats vil EU og Kina opretholde dialogen i det globale forum for overkapacitet på stålområdet, som arbejder på en omfattende rapport, der bliver offentliggjort i juni 2019.

EU og Kina har underskrevet et  aftalememorandum om en dialog om kontrollen med statsstøtte og gennemgangen af fair konkurrence, som bekræfter aftalememorandummet fra 2017. Statsstøttedialogen er  en  mekanisme, der skal sikre høring, samarbejde og gennemsigtighed mellem Kina og EU inden for statsstøttekontrol. Denne dialog vil fremme EU's og Kinas fælles interesser og fælles indsats for at fremme fair global konkurrence. Den er også en del af Kommissionens bredere strategi for at modarbejde, at de nationale tilskud forvrider konkurrencen på globalt plan og forhindrer virksomhederne i at konkurrere på lige vilkår ud fra deres egne evner. Den aftale om kommissoriet for den konkurrencepolitiske dialog mellem EU og Kina, der også blev vedtaget i dag, erstatter to tidligere dokumenter, som EU og Kina tidligere har underskrevet, og som skal gøre det lettere at anmode om at undersøge påstået konkurrencebegrænsende adfærd. I aftalen anerkendes det, at EU og Kina har en fælles interesse i at minimere negative konsekvenser for hinandens interesser af den anden parts håndhævelsesaktiviteter.

 

Vi skal løse de globale og regionale udfordringer sammen

Ud over handel og investeringer har Kina et ansvar for at bidrage til en regelbaseret verdensorden, for den kan være afgørende for at få multilaterale løsninger på globale udfordringer til at fungere. Samarbejdet mellem EU og Kina har allerede vist sig at være af stor betydning i globale spørgsmål – lige fra kampen mod klimaforandringerne til opretholdelsen atomaftalen med Iran.

Den 18. marts blev der både afholdt en strategisk dialog på højt plan under ledelse af den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini, og den kinesiske statsrådgiver, Wang Yi, og drøftelser mellem EU's udenrigsministre og statsrådgiver Wang Yi om forbindelserne mellem EU og Kina. Derefter havde lederne en konstruktiv debat om udenrigs- og sikkerhedssamarbejdet og situationen i deres respektive områder. Her blev der talt om, hvordan man kan understøtte en fredelig løsning på Den Koreanske Halvø, hvordan man fremover implementerer atomaftalen med Iran fuldstændigt og med det ønskede resultat, hvordan man i fællesskab arbejder på en koordineret fredsproces i Afghanistan, hvordan man ser på situationen i Ukraine. Lederne drøftede også andre udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, f.eks. i Venezuela og Afrika.

EU mindede om betydningen af at gøre brug af folkeretten og samarbejde om bekæmpelse af ondsindet cyberaktivitet, herunder IKT-baseret tyveri af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at sikre et åbent, stabilt og sikkert cyberspace. På topmødet blev det også anerkendt, at 5G-nettet vil blive fundamentet for den fremtidige økonomiske og sociale udvikling. Den 26. marts henstillede Kommissionen til, at EU-landene
gennemfører en grundig risikovurdering og indfører sikkerhedsforanstaltninger, når de udruller 5G-nettet. Kommissionens henstilling har desuden til formål at tilskynde til en koordineret EU-tilgang til både risikovurdering og -styring. Den er ikke rettet mod specifikke virksomheder eller lande.

Overholdelse og forbedring af menneskerettighederne er en af kerneværdierne i EU og dets globale partnerskaber, og derfor drøftede lederne også disse spørgsmål en uge efter, at EU og Kina havde holdt deres seneste menneskerettighedsdialog.

Lederne talte endvidere om det enorme potentiale, der er for i endnu højere grad fysisk at forbinde Europa og Asien på en måde, der både er bæredygtig og baseret på markedsprincipper. Det fjerde møde i forbindelsesplatformen mellem EU og Kina blev afholdt i tilknytning til topmødet. Med udgangspunkt i resultaterne fra dette møde så EU og Kina på, hvordan der kan skabes synergi mellem EU's konnektivitetsaktiviteter, bl.a. det transeuropæiske transportnet og Kinas "ét bælte, én vej" -initiativ. Lederne forpligtede sig til at sikre åbenhed, gennemsigtighed og lige vilkår inden for konnektivitet og til at gennemføre forbindelsesplatformens projekter til gavn for begge parter. Lederne glædede sig desuden over den aftale, forbindelsesplatformen indgik om kommissoriet for en fælles undersøgelse for at finde frem til de mest bæredygtige jernbanetransportkorridorer mellem Europa og Kina.https://ec.europa.eu/transport/media/news/2019-04-09-eu-china-summit-advancing-strategic-global-cooperation-connecting-europe_en

EU og Kina fører an i overgangen til ren energi med det formål at opfylde målene i Parisaftalen. Kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, og Kinas repræsentant Zhang Jianhua, der er chef for det det nationale kinesiske energiagentur, underskrev i forbindelse med topmødet en fælles erklæring om realiseringen af samarbejdet mellem EU og Kina om energi, som skal danne ramme for en uddybning og intensivering af energisamarbejdet mellem EU og Kina. Samarbejdet vil dreje sig om udvidet brug af vedvarende energi, større energieffektivitet, udvikling af energimarkederne og -systemerne samt større inddragelse af virksomheder i energisektoren baseret på ligeværdig udveksling og gensidige forretningsmuligheder.

Der blev desuden afholdt en række andre møder på højt plan i tilknytning til topmødet, bl.a. den 4 dialog om. innovationssamarbejde under ledelse af Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, og Wang Zhigang, den kinesiske minister for videnskab og teknologi. EU og Kina vil udarbejde en fælles køreplan for at forbedre og afbalancere samarbejdet inden for forskning og innovation. Dialogen fokuserede også på rammebetingelserne for samarbejdet, herunder gensidig åbenhed om parternes forsknings- og innovationsprogrammer.

Den regionalpolitiske dialog, som ledes af kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Crețu, og næstformanden for kommissionen for national udvikling og reform, Luo Wen, vil finde sted i morgen. Her vil de drøfte, hvordan man kan udvide det igangværende samarbejde til også at omfatte innovation, støtte til nystartede virksomheder og SMV'er og industriel omstilling. I forbindelse med det vil EU og Kina snart iværksætte en fælles undersøgelse, der sammenligner EU's tilgang til regional innovation ("intelligent specialisering") og forskellige kinesiske innovationsstrategier, for at identificere områder, hvor parterne kan samarbejde fremover.

 

Læs mere

Fælles erklæring efter det 21. topmøde mellem EU og Kina

Bemærkninger fra formand Jean-Claude Juncker på pressekonferencen efter det 21. topmøde mellem EU og Kina

Websitet for topmødet mellem EU og Kina

Forbindelserne mellem EU og Kina (faktablad)

Websitet for EU's delegation i Kina

IP/19/2055

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar