Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Summit EU-Čína: Vyvážení strategického partnerství

Brusel 9. dubna 2019

Již 21. summit EU-Čína, který se uskutečnil 9. dubna v Bruselu, poskytl oběma stranám příležitost pro komunikaci na nejvyšší úrovni a pro pokrok v dvoustranné i mnohostranné agendě.

Evropskou unii na summitu zastupovali předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Čínskou lidovou republiku zastupoval premiér Li Kche-čchiang. Vrcholné schůzky se rovněž zúčastnili vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová a místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

„V dnešním světě je naše partnerství důležitější než kdy předtím. Sdílíme přesvědčení, že díky spolupráci je svět silnější, bezpečnější a bohatší,“ řekl předseda Komise Jean-Claude Juncker. „Jako dobří přátelé bychom měli být také upřímní a říci, že se neudělalo dost pro to, abychom pokročili na cestě k vyváženějšímu a vzájemnějšímu ekonomickému vztahu či splnili závazky přijaté na loňské vrcholné schůzce v Pekingu, zejména pokud jde o obchod a investice. Evropa chce v Číně více investovat a více s ní obchodovat. K tomu však potřebujeme pravidla, která umožňují rozvoj obchodu a investic. Chceme s Čínou spolupracovat, protože věříme v potenciál našeho partnerství.“

Celé vyjádření předsedy Junckera na tiskové konferenci po summitu je k dispozici online. Evropská unie a Čína vydaly společné prohlášení ze summitu.

Realistický, asertivní a mnohotvárný přístup EU

Třebaže je Čína v důsledku svého hospodářského a politického vlivu pro Evropskou unii důležitým partnerem a obráceně, v Evropě roste chápání toho, že se jazýček vah, pokud jde o problémy a příležitosti představované Čínou, posunul. V souladu se společným sdělením o Číně a s diskusí mezi vedoucími představiteli EU na březnovém zasedání Evropské rady zaujímá EU realistický a mnohotvárný přístup s cílem zajistit spravedlivé, vyvážené a vzájemně prospěšné vztahy. EU bude usilovat o vyváženější ekonomický vztah s Čínou a současně bude usilovat o hlubší spolupráci v globálních a mnohostranných záležitostech, včetně reformy Světové obchodní organizace.

Kromě společného prohlášení ze summitu, které svědčí o šíři a hloubce spolupráce mezi EU a Čínou, byla na vrcholné schůzce dohodnuta řada dalších konkrétních výstupů, mezi něž patří:

  • memorandum o porozumění týkající se dialogu v oblasti režimu kontroly státní podpory a systému pro kontrolu spravedlivé hospodářské soutěže,
  • dohoda o mandátu pro dialog mezi EU a Čínou o politice hospodářské soutěže,
  • společné prohlášení o provádění spolupráce mezi EU a Čínou v energetice,
  • podmínky zadání společné studie, která určí nejudržitelnější dopravní koridory založené na železnici mezi Evropou a Čínou. 

 

Zachování mezinárodního obchodního systému založeného na pravidlech a posílení dvoustranného obchodu a investic

EU a Čína na summitu potvrdily svou pevnou podporu pro transparentní, nediskriminační, otevřený a inkluzivní mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, jehož jádrem je Světová obchodní organizace (WTO). Na základě práce společné pracovní skupiny pro reformu WTO, která byla zřízena na loňské vrcholné schůzce, zintenzivní obě strany své diskuse s cílem posílit mezinárodní pravidla pro průmyslové subvence.

Jedním z hlavních projednávaných témat byl společný cíl spolupráce v dvoustranném obchodu a investicích založené na společných zásadách, včetně zajištění rovných podmínek. EU a Čína zopakovaly, že jsou ochotny si vzájemně poskytovat širší a nediskriminační přístup na trh. V této souvislosti strany před příštím summitem EU a Číny zintenzivní své úsilí o odstranění řady hlavních překážek v přístupu na trh.

Rovněž bylo dosaženo pokroku v pokračujících jednáních o investiční dohodě, která je nejvyšší prioritou pro zachování otevřeného, předvídatelného, spravedlivého a transparentního podnikatelského prostředí pro evropské a čínské investory. Vedoucí představitelé se zavázali dosáhnout rozhodného pokroku a ukončit jednání v roce 2020. V této souvislosti rovněž vytvořili politický mechanismus pro průběžné sledování pokroku v jednáních.

S ohledem na předběžnou shodu o znění dohody o zeměpisných označeních a o ochraně většiny názvů zeměpisných označení se vedoucí představitelé zavázali spolupracovat při řešení zbývajících otázek a ukončit jednání v roce 2019. EU a Čína se shodly na tom, že nadměrná kapacita v ocelářství zůstává celosvětovým problémem, který vyžaduje kolektivní reakce. EU a Čína budou za tímto účelem nadále vést rozhovory na Globálním fóru pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství, a to před předložením zásadní zprávy do června 2019.

EU a Čína podepsaly memorandum o porozumění týkající se dialogu v oblasti kontroly státní podpory a přezkumu spravedlivé hospodářské soutěže, a potvrdily tak memorandum o porozumění podepsané v roce 2017. Dialog o státní podpoře je mechanismus konzultací, spolupráce a zajištění transparentnosti mezi Čínou a EU v oblasti kontroly státní podpory. Tento dialog podpoří společný zájem EU a Číny a společné úsilí o prosazování spravedlivé celosvětové hospodářské soutěže. Je rovněž součástí širší strategie Komise, jejímž cílem je řešit narušení způsobované vnitrostátními subvenčními politikami v globálních rovných podmínkách, v nichž podniky mohou soutěžit na základě svých předností. Dohoda o mandátu pro dialog mezi EU a Čínou o politice hospodářské soutěže, která byla dnes rovněž schválena, nahradí dva předchozí dokumenty podepsané EU a Čínou s cílem usnadnit žádosti o prošetření údajného protisoutěžního chování. Dohoda uznává, že EU a Čína mají společný zájem na tom, aby byly minimalizovány veškeré potenciálně nepříznivé účinky donucovacích opatření na zájmy druhé strany.

 

Společné řešení globálních a regionálních problémů

Kromě obchodu a investic má Čína povinnost přispívat k celosvětovému pořádku založenému na pravidlech, což může být rozhodující pro zajištění účinných mnohostranných reakcí na globální problémy. Spolupráce mezi EU a Čínou již prokázala svůj význam – od boje proti změně klimatu až po prosazování společného komplexního akčního plánu ohledně íránského jaderného programu.

V návaznosti na strategický dialog na vysoké úrovni, jemuž spolupředsedali vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a člen čínské Státní rady Wang I, jakož i na diskusi mezi ministry zahraničních věcí EU a členem Státní rady Wang Iem o vztazích mezi EU a Čínou 18. března vedli vedoucí představitelé plodné rozhovory o zahraničněpolitické a bezpečnostní spolupráci a o situaci ve svých regionech. Zabývali se způsoby, jak podpořit mírové řešení na Korejském poloostrově, pokračujícími úplným a účinným provedením dohody o íránském jaderném programu, společným koordinovaným úsilím ohledně mírového procesu v Afghánistánu a situací na Ukrajině. Vedoucí představitelé rovněž jednali o dalších zahraničněpolitických a bezpečnostních problémech, např. ve Venezuele a Africe.

EU připomněla význam uplatňování mezinárodního práva a spolupráce při potírání nepřátelské činnosti v kyberprostoru, včetně krádeží duševního vlastnictví za využití informačních a komunikačních technologií, pro otevřený, stabilní a bezpečný kyberprostor. Summit rovněž konstatoval, že sítě 5G budou páteří budoucího hospodářského a sociálního rozvoje. Dne 26. března Komise doporučila, aby všechny členské státy při zavádění sítí 5G provedly
důkladné posouzení rizik a přijaly náležitá bezpečnostní opatření. Cílem doporučení je rovněž vytvořit koordinovaný přístup EU k posuzování a řízení rizik. Nezaměřuje se na konkrétní společnosti ani země.

Týden poté, co EU a Čína uspořádaly svůj zatím poslední dialog o lidských právech, řešili vedoucí představitelé rovněž tyto otázky, neboť ochrana a zlepšení situace v lidských právech patří k základům Evropské unie a jejích globálních partnerství.

Vedoucí představitelé jednali o obrovském potenciálu dalšího udržitelného propojení Evropy a Asie založeného na tržních zásadách. V návaznosti na čtvrté zasedání platformy pro propojení mezi EU a Čínou, uspořádané na okraji summitu, se EU a Čína zabývaly způsoby, jak dosáhnout synergií mezi přístupem EU k propojení, včetně transevropské dopravní sítě, a čínskou iniciativou „Jeden pás, jedna cesta“. Vedoucí představitelé vyjádřili odhodlání prosazovat otevřenost, transparentnost a rovné podmínky v oblasti propojení infrastruktury a vzájemně prospěšné provádění projektů platformy pro propojení mezi EU a Čínou. Vedoucí představitelé také uvítali dohodu dosaženou v rámci platformy pro propojení o podmínkách zadání společné studie, která má určit nejudržitelnější dopravní koridory založené na železnici mezi Evropou a Čínou.

EU a Čína jsou v popředí přechodu na čistou energii a postupu k dosažení cílů Pařížské dohody. Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete a jeho čínský protějšek Čang Ťien-chua, ředitel Čínské národní energetické agentury, podepsali na okraji summitu společné prohlášení o provádění spolupráce mezi EU a Čínou v energetice, které poskytne rámec pro prohloubení a posílení energetické spolupráce mezi EU a Čínou. Spolupráce se bude týkat rozšíření obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, rozvoje trhů s energií a energetických systémů, jakož i většího zapojení podniků v odvětví energetiky na základě rovné výměny a vzájemných podnikatelských příležitostí.

Na okraji summitu se uskutečnila řada dalších setkání na vysoké úrovni, včetně čtvrtého dialogu o spolupráci v oblasti inovací, kterému spolupředsedali komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas a čínský ministr pro vědu a technologii Wang Č'-kang. EU a Čína vypracují společný plán, jak obohatit a sladit spolupráci ve výzkumu a inovacích, přičemž dialog se rovněž zaměřil na rámcové podmínky pro spolupráci, včetně vzájemné otevřenosti příslušných výzkumných a inovačních programů.

Zítra se uskuteční dialog o regionální a městské politice, jemuž budou spolupředsedat komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová a místopředseda Národní komise pro rozvoj a reformy Luo Wen. Budou jednat o tom, jak rozšířit probíhající spolupráci na inovace, podporu pro začínající podniky a malé a střední podniky, jakož i průmyslovou transformaci. Za tímto účelem EU a Čína již brzy zahájí společnou studii, která porovná přístup EU k regionálním inovacím („inteligentní specializace“) a příslušné inovační strategie z Číny a určí oblasti budoucí spolupráce na tomto poli.

 

Další informace

Společné prohlášení po 21. summitu EU-Čína

Vyjádření předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera na tiskové konferenci po 21. summitu EU-Čína

Internetové stránky summitu EU-Čína

Informační přehled o vztazích mezi EU a Čínou

Internetové stránky delegace Evropské unie v Číně

IP/19/2055

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar