Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pripravljenost na brexit brez dogovora: Evropska komisija povzela priprave in izdala praktične usmeritve za zagotovitev usklajenega pristopa EU

Bruselj, 10. aprila 2019

Evropska komisija je pred današnjim zasedanjem Evropskega sveta (člen 50) povzela intenzivne priprave Evropske unije na scenarij brez dogovora in državam članicam izdala praktične usmeritve za pet področij.

Ta področja so pravice državljanov do prebivanja in socialne varnosti, varstvo podatkov, zdravila in medicinski pripomočki, policijsko in pravosodno sodelovanje ter ribištvo. Namen današnjih usmeritev je zagotoviti nemoteno praktično izvajanje ukrepov EU in nacionalnih ukrepov za nepredvidljive razmere, če bi Združeno kraljestvo 12. aprila ali pozneje izstopilo iz EU brez dogovora, ­ter ohraniti usklajen pristop v vsaki fazi takega izstopa. Izstop brez dogovora bo povzročil motnje in ni zaželen, vendar je EU nanj popolnoma pripravljena.

Kot je poudaril predsednik Juncker 3. aprila 2019 v Evropskem parlamentu, se bo v primeru scenarija brez dogovora od Združenega kraljestva pričakovalo, da kot pogoj za začetek razprav o prihodnjih odnosih z EU obravnava tri glavna vprašanja v zvezi z izstopom, in sicer: (1) varstvo in ohranitev pravic državljanov, ki so uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja pred brexitom, (2) spoštovanje finančnih obveznosti, ki jih je Združeno kraljestvo sprejelo kot država članica, ter (3) ohranitev besedila in duha Velikonočnega sporazuma in miru na irskem otoku ter celovitosti notranjega trga.

Usmeritve za pet področij

1. Pravice državljanov do prebivanja in socialne varnosti

Evropska komisija dosledno poudarja, da je varstvo pravic državljanov Združenega kraljestva v EU v primeru scenarija brez dogovora prednostna naloga in da bi morale države članice pravice teh državljanov obravnavati velikodušno. Pričakuje se, da bo Združeno kraljestvo sprejelo vzajemen pristop. Države članice EU-27 so pripravile nacionalne ukrepe za nepredvidljive razmere, da bi nemudoma po scenariju brez dogovora zagotovile nadaljnje zakonito prebivanje državljanov Združenega kraljestva, ki zakonito prebivajo v EU-27. Današnje usmeritve zagotavljajo pregled nad ukrepi EU za nepredvidljive razmere, kot je zlasti uredba o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Komisija je predlagala, da države članice sprejmejo usklajen enostranski pristop k obravnavi nekaterih vprašanj, ki niso zajeta s to uredbo, in v dopolnitev tega pristopa izpostavila področja, na katerih bi lahko posamezne države članice z nacionalnimi in enostranskimi ukrepi zagotovile dodatno zaščito.

2. Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

V primeru scenarija brez dogovora se bo pravni okvir EU za policijsko in pravosodno sodelovanje za Združeno kraljestvo prenehal uporabljati. Sodelovanje z Združenim kraljestvom bo zato moralo temeljiti na alternativnih pravnih okvirih in mehanizmih sodelovanja, ki temeljijo na mednarodnem in nacionalnem pravu. V današnjih usmeritvah so opisani ustrezni nadomestni instrumenti, na katere se lahko EU in njene države članice oprejo za zagotovitev nadaljnjega sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodja ter nadaljnje visoke ravni varnosti državljanov. Usmeritve vsebujejo tudi smernice za države članice o izključitvi Združenega kraljestva iz različnih podatkovnih zbirk, omrežij in informacijskih sistemov EU.

3. Zdravila in medicinski pripomočki

Zdravstveni sektor je že od samega začetka prednostna naloga dela Komisije v zvezi s pripravljenostjo, saj so bile smernice izdane že julija 2017. Na podlagi ukrepov za nepredvidljive razmere naj bi bila večina zdravil, ki jih zadeva izstop Združenega kraljestva, na datum izstopa skladna z zakonodajo EU. Vendar je mogoče, da kljub znatnim prizadevanjem nekatera zdravila in medicinski pripomočki ne bodo pravočasno skladni, zato obstaja tveganje njihovega pomanjkanja, če gospodarski subjekti ne bodo hitro ukrepali. V današnjih usmeritvah je izpostavljeno, kako bo Komisija sodelovala z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in nacionalnimi regulatorji za zdravila, da bi se pozorno spremljale razmere in obravnavale morebitne težave. Poleg tega so opisane tudi možnosti za uporabo izjem in odstopanj, ki so na voljo na podlagi obstoječih pravil, da bi se ublažilo tveganje pomanjkanja zdravil in nujnih medicinskih pripomočkov v primeru scenarija brez dogovora.

4. Varstvo podatkov

Kot je navedeno v sporočilu Komisije o pripravljenosti z dne 13. novembra 2018, Komisija meni, da obstoječa orodja za izmenjavo podatkov s tretjimi državami na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov zadostujejo za zadovoljitev takojšnjih potreb prenosa podatkov v Združeno kraljestvo v primeru scenarija brez dogovora. Današnje usmeritve vsebujejo podrobnosti o teh orodjih, natančno opredeljenih pogojih za uporabo odstopanj in praktičnih ukrepih, ki jih bodo morali podjetja in organi EU sprejeti, da bi zagotovili nadaljnjo skladnost s pravili EU o varstvu podatkov.

5. Ribištvo

EU je na področju ribištva sprejela dva ukrepa za nepredvidljive razmere, da bi zajela vse scenarije v primeru izstopa brez dogovora. Po eni strani je vzpostavila ustrezen pravni okvir, ki plovilom Združenega kraljestva v letu 2019 omogoča vzajemen dostop do voda EU, če bo Združeno kraljestvo odobrilo tak dostop do svojih voda za plovila EU, po drugi strani pa je tudi prilagodila merila za upravičenost do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, da bi zagotovila nadomestila za ribiče, ki bodo v primeru, da Združeno kraljestvo ne bo odobrilo nadaljnjega dostopa do svojih voda, morali prenehati s svojimi dejavnostmi. V takem primeru bo nujno, da države članice sprejmejo usklajen pristop za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ribiče iz različnih držav članic EU in zaščito morskih virov. Današnje usmeritve vsebujejo podrobnosti o takem usklajenem pristopu. Komisija sodeluje z državami članicami, ki jih to najbolj zadeva, da bi se oblikoval okvir za spremljanje sprememb ribolovnih dejavnosti v vodah EU in preprečila morebitna izkrivljanja.

Scenarij brez dogovora

V primeru scenarija brez dogovora bo Združeno kraljestvo brez kakršne koli prehodne ureditve postalo tretja država. Od takrat bo zanj prenehalo veljati celotno primarno in sekundarno pravo EU. Ne bo prehodnega obdobja, kot je določeno v sporazumu o izstopu. To bo seveda povzročilo znatne motnje za državljanke in državljane ter podjetja.

V takem primeru bi odnose Združenega kraljestva z EU urejalo mednarodno javno pravo, vključno s pravili Svetovne trgovinske organizacije. EU bo morala na svojih mejah z Združenim kraljestvom takoj začeti uporabljati svoja pravila in tarife. To vključuje preglede in kontrole v zvezi s carinskimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter preverjanje skladnosti z merili EU. Kljub obsežnim pripravam carinskih organov držav članic bi lahko te kontrole povzročile velike zamude na mejah. Poleg tega subjekti iz Združenega kraljestva pod veljavnimi pogoji ne bi bili več upravičeni do nepovratnih sredstev EU in ne bi smeli več sodelovati v postopkih EU za oddajo javnih naročil.

Državljani Združenega kraljestva ne bodo več državljani Evropske unije in se bodo zanje pri prehodu meje v Evropsko unijo izvajali dodatni pregledi. Države članice so v pristaniščih in na letališčih izvedle obsežne priprave, da bi zagotovile čim učinkovitejše preglede, vendar lahko še vedno pride do zamud. 

Delo EU v zvezi s pripravljenostjo na scenarij brez dogovora in nepredvidljivimi razmerami

Evropska komisija se že od decembra 2017 pripravlja na scenarij brez dogovora. Komisija je doslej predložila 19 zakonodajnih predlogov, pri čemer jih je bilo 18 že sprejetih ali dogovorjenih s strani Evropskega parlamenta in Sveta (glej PRILOGO 1). Sozakonodajalca bosta pravočasno zaključila tudi zadnji predlog, ki se nanaša na proračun EU za leto 2019 in se bo, ko bo dokončno sprejet, uporabljal retroaktivno od datuma izstopa. Evropska komisija je objavila tudi 92 sektorskih obvestil o pripravljenosti, ki zagotavljajo podrobne smernice za različne sektorje, na katere vpliva brexit.

Kot je navedeno v sporočilih Komisije o pripravljenosti na brexit, ukrepi EU za nepredvidljive razmere ne bodo ublažili in tudi ne morejo ublažiti celotnega učinka scenarija brez dogovora ter na noben način ne nadomeščajo pomanjkanja pripravljenosti niti ne zagotavljajo enakih prednosti kot članstvo v EU ali ugodnih pogojev prehodnega obdobja, kot je določeno v sporazumu o izstopu. Ti predlogi so začasni in imajo omejeno področje uporabe, EU pa jih bo sprejela enostransko. Predlogi niso „mini dogovori“ in niso bili dogovorjeni z Združenim kraljestvom. 

Komisija je tudi organizirala obsežne tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih dela v zvezi s pripravljenostjo in nepredvidljivimi razmerami ter o posebnih sektorskih, pravnih in upravnih vprašanjih pripravljenosti. Poleg tega je zaključila obiske glavnih mest 27 držav članic EU. Namen teh obiskov je bil zagotoviti vsa potrebna pojasnila o njenih ukrepih za pripravljenost in nepredvidljive razmere ter razpravljati o nacionalnih pripravah in načrtih ukrepov za nepredvidljive razmere. Med obiski je bila ugotovljena visoka stopnja pripravljenosti držav članic na vse scenarije.

Države članice so sodelovale tudi v intenzivnih pripravah. Pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27 je na voljo tukaj, vključno z neposrednimi povezavami do nacionalnih spletnih strani o pripravljenosti.

Finančna podpora

Posledice scenarija brez dogovora bodo vidne po vsej Evropski uniji, vendar je jasno, da bodo nekatere regije in gospodarski sektorji bolj neposredno prizadeti. Komisija je proučila, kako bi se lahko v primeru scenarija brez dogovora uporabili sedanji skladi in programi EU, če Združeno kraljestvo ne bo izvedlo plačil, predvidenih v uredbi o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije. Z reprogramiranjem nekaterih strukturnih skladov, aktiviranjem ukrepov proti motnjam na kmetijskih trgih in uporabo posebnih instrumentov, kot so Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), Solidarnostni sklad in Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), bi lahko bila na voljo dodatna namenska finančna sredstva.

Tehnična in finančna pomoč EU je lahko na voljo tudi na področjih, kot je usposabljanje carinskih uradnikov v okviru programa Carina 2020. Drugi programi lahko pomagajo podobnim projektom usposabljanja na področju sanitarnega in fitosanitarnega nadzora. Kar zadeva kmetijstvo, pravo EU ponuja vrsto instrumentov za obvladovanje najbolj neposrednih učinkov izstopa Združenega kraljestva, zlasti v primeru scenarija brez dogovora.

Za hitrejšo podporo prizadetim deležnikom, na primer malim in srednjim podjetjem z znatno izpostavljenostjo Združenemu kraljestvu, pravila EU o državni pomoči ponujajo prožne rešitve za nacionalne podporne ukrepe.

Več informacij: kaj storiti v primeru scenarija brez dogovora?

Državljanke in državljani EU se lahko za več informacij in vprašanja o tem, kako se pripraviti na scenarij brez dogovora, obrnejo na službo Europe Direct, in sicer prek brezplačne telefonske številke 00 800 6 7 8 9 10 11 kjer koli v EU v katerem koli uradnem jeziku EU. 

Druge uporabne povezave:

Državljanke in državljani EU

Današnje sporočilo in priloge

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti

Pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27

Nacionalna spletišča držav članic o scenariju brez dogovora

Obvestilo o potovanju

Informativni pregledi o potovanju, pravicah državljank in državljanov, študiju in pravicah potrošnikov

Vprašanja in odgovori o programu Erasmus

Vprašanja in odgovori o scenariju brez dogovora

Informacije za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu

Podjetja EU

Gradivo o carinah in posredni obdavčitvi (vključno s preprostim kontrolnim seznamom v petih korakih) za podjetja

Informacije o kmetijstvu

Sedem stvari, ki jih morajo vedeti podjetja v EU-27, da bodo pripravljena na brexit

 

PRILOGA 1: Ukrepi za nepredvidljive razmere v primeru scenarija brez dogovora:

 

– program PEACE: program se bo na irskem otoku nadaljeval do konca leta 2020. Za obdobje po letu 2020 pa je Komisija v okviru svojih predlogov za naslednji večletni finančni okvir že predlagala nadaljevanje in okrepitev čezmejne podpore za mir in spravo v obmejnih grofijah Irske in Severne Irske;

proračun EU (v postopku dokončnega sprejetja): EU bo lahko leta 2019 tudi v primeru scenarija brez dogovora spoštovala svoje obveznosti in še naprej izvrševala plačila upravičencem iz Združenega kraljestva za pogodbe, ki so bile podpisane, in sklepe, ki so bili sprejeti pred izstopom, če bo Združeno kraljestvo spoštovalo svoje obveznosti v okviru proračuna za leto 2019 ter sprejelo potrebne revizijske preglede in kontrole;

ribolovne pravice in nadomestila: ti ukrepi zagotavljajo, da ribiči in gospodarski subjekti iz držav članic EU iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejmejo nadomestilo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti ter da lahko EU odobri plovilom Združenega kraljestva dostop do svojih voda do konca leta 2019, če se plovilom EU odobri vzajemni dostop do voda Združenega kraljestva;

finančne storitve: ti začasni in omejeni ukrepi zagotavljajo, da ne pride do takojšnjih motenj v centralnem kliringu izvedenih finančnih instrumentov in storitvah centralnih depozitarjev za operaterje EU, ki trenutno uporabljajo operaterje iz Združenega kraljestva, ter (za obdobje 12 mesecev) omogočajo novacijo nekaterih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih prostega trga, kadar se pogodba prenese s stranke iz Združenega kraljestva na nasprotno stranko v EU-27;

letalska povezljivost in varnost: ta dva ukrepa bosta zagotovila osnovno letalsko povezljivost, da bi se preprečila popolna prekinitev zračnega prometa med EU in Združenim kraljestvom v primeru scenarija brez dogovora; 

cestna povezljivost: ta ukrep omogoča nadaljevanje varne osnovne cestne povezljivosti med EU in Združenim kraljestvom za omejeno časovno obdobje, če bo Združeno kraljestvo enako obravnavalo tudi podjetja in gospodarske subjekte iz EU;

železniška povezljivost: ta ukrep zagotavlja veljavnost varnostnih pooblastil za nekatere dele železniške infrastrukture za strogo omejeno obdobje treh mesecev, da se omogočijo dolgoročne rešitve v skladu s pravom EU. To je zlasti povezano s predorom pod Rokavskim prelivom in bo odvisno od tega, ali bo Združeno kraljestvo ohranilo varnostne standarde, ki so enaki zahtevam EU;

pregledi ladij: cilj tega ukrepa je zagotoviti pravno varnost in neprekinjeno poslovanje v pomorskem prometu;

prilagoditev koridorja jedrnega omrežja „Severno morje-Sredozemlje“: s tem se bodo zagotovile nove pomorske povezave med Irsko, Francijo, Belgijo in Nizozemsko v jedrnem omrežju, poleg tega pa se bo tudi uvedlo novo prednostno financiranje v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) (prilagoditev prometne infrastrukture za varnostne namene in namene kontrol na zunanjih mejah);

podnebna politika: ta ukrep zagotavlja, da scenarij brez dogovora ne vpliva na nemoteno delovanje in okoljsko celovitost sistema za trgovanje z emisijami;

vizumska vzajemnost: ta ukrep zagotavlja potovanja brez vizumov v EU za državljane Združenega kraljestva, če bo slednje omogočalo vzajemno in nediskriminatorno potovanje brez vizumov za vse državljane EU;

pravice socialne varnosti: pravice (kot so zavarovalne dobe, (samo)zaposlitev ali prebivališče v Združenem kraljestvu pred izstopom) oseb, ki so uveljavljale svojo pravico do prostega gibanja pred izstopom Združenega kraljestva, bodo zaščitene; 

program Erasmus+: študenti in pripravniki, ki bodo ob izstopu Združenega kraljestva sodelovali v programu Erasmus+, bodo lahko zaključili študij in še naprej prejemali ustrezno financiranje oziroma nepovratna sredstva.

IP/19/2052

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar