Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine: Euroopa Komisjon aitab liikmesriikidel kohaldada paremini ELi keskkonnaeeskirju, et kaitsta kodanikke ja parandada nende elukvaliteeti

Brüssel, 5. aprill 2019

Algatus, mille eesmärk on parandada ELi selliste poliitikameetmete ja eeskirjade rakendamist, milles käsitletakse ringmajandust, loodust ja elurikkust, õhukvaliteeti ning veekvaliteeti ja -majandamist.

Osana 2016. aastal käivitatud algatusest, mille eesmärk on parandada Euroopa keskkonnapoliitika ja ühiselt kokkulepitud eeskirjade rakendamist kõigis ELi liikmesriikides, avaldas komisjon täna teise aruande keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise kohta. ELi keskkonnapoliitika ja -õiguse rakendamine ei ole oluline mitte ainult tervisliku keskkonna tagamiseks, vaid see avab ka uusi võimalusi jätkusuutlikuks majanduskasvuks, innovatsiooniks ja töökohtade loomiseks. ELi keskkonnaalaste õigusaktide igakülgne rakendamine võib aidata ELi majandusel säästa tervishoiukuludelt ja otsestelt keskkonnakuludelt ligikaudu 55 miljardit eurot aastas.

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „President Junckeri juhitud komisjon on seadnud endale eesmärgiks ehitada üles Euroopa, mis kaitseb. Meie olulisim siht on tagada kodanikele õhu, vee ja jäätmekäitluse parim kvaliteet ning kaitsta meie looduskapitali. Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine aitab liikmesriikidel seda saavutada, andes neile vajaliku teabe ja vahendid.

Dokumendis esitatakse ülevaade keskkonnapoliitika ja -eeskirjade rakendamise olukorrast igas ELi liikmesriigis ning tehakse kindlaks rakendamisel esinevate puuduste põhjused. See aitab leida lahendusi enne, kui probleemid muutuvad kiireloomulisteks. Ülevaade on mõeldud liikmesriikide poliitikakujundajate abistamiseks ja selles tuuakse esile tähelepanu vajavad küsimused. Kõik liikmesriigid on võtnud kasutusele 2017. aastal keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise raames loodud eksperditeadmiste vahetamise vahendi P2P, mis võimaldab keskkonnaasutustel üksteiselt õppida.

Paketti kuuluvad: 28 riigipõhist aruannet, milles kirjeldatakse ELi keskkonnaõiguse rakendamise hetkeseisu ning võimalusi olukorra parandamiseks igas liikmesriigis, ning teatis, milles esitatakse järeldused, määratakse kindlaks ühised suundumused ELi tasandil ning esitatakse igale liikmesriigile soovitused olukorra parandamise ja esmatähtsate meetmete kohta.

Ülevaade olukorrast peamistes poliitikavaldkondades

Ülevaatest selgub, et 18 liikmesriiki on jätkuvalt hädas lämmastikoksiidide (NOx) heitega ning 15 liikmesriiki peavad veelgi vähendama tahkete peenosakeste (PM2,5 ja PM10) heitkoguseid. Arvestades õhusaaste mõju tervisele ja kooskõlas 2018. aasta mais avaldatud teatisega „Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile“ on komisjon lisaks täpsemini suunatud täitemeetmetele algatanud mitme ELi riigiga puhta õhu poliitikat käsitleva dialoogi.

Kuigi üldiselt on ringmajanduse poliitiline raamistik muutunud selgemaks, on jäätmetekke vältimine kõigis liikmesriikides jätkuvalt suur probleem. Jäätmekäitluse valdkonnas on üheksa riiki graafikus ja viis riiki juba saavutanud ringlussevõtu eesmärgid, kuid 14 liikmesriigi puhul on oht, et 2020. aastaks seatud olmejäätmete ringlussevõtu eesmärki ei saavutata. Usaldusväärsed ja tõhusad jäätmekäitlussüsteemid on ringmajanduse väga olulised komponendid.

Veemajanduses tuleb veel palju ära teha, et saavutada 2027. aastaks täielikult veepoliitika direktiivide eesmärgid ja eelkõige veekogude hea seisund. Kahes kolmandikus liikmesriikidest ei käidelda asulate reovett ikka veel nõuetekohaselt. Eesmärkide saavutamiseks on vaja suurendada investeeringuid ja toetada jätkuvalt rakendamisel tehtavaid jõupingutusi ELi vahenditest.

Looduse ja elurikkuse kaitsmiseks on pidevalt laiendatud Natura 2000 võrgustikku nii maismaal kui ka merel. EL on juba ületanud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis seatud eesmärgi, mille kohaselt peaksid kaitsealad hõlmama 2020. aastaks 10 % ranniku- ja merealadest. Siiski peab enamik liikmesriike astuma samme, et kiirendada Natura 2000 võrgustiku lõpuleviimist ja parandada selle haldamist.

Kliimamuutustega seotud valdkondades on liikmesriigid teinud suuri edusamme ELi kliimaalaste õigusaktide rakendamisel ning 2020. aasta eesmärgid tõenäoliselt täidetakse. Siiski tuleb nii igas liikmesriigis kui ka ELi tasandil rohkem pingutada, et täita Pariisi kokkuleppe raames võetud rahvusvahelisi kohustusi ja vältida kliimamuutuste halvimaid tagajärgi.

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise käigus võeti kasutusele uus vahend – vastastikuse koostöö programm –, et ergutada liikmesriikide keskkonnaasutusi üksteise kogemustest õppima. Alates programmi käivitamisest on kõik liikmesriigid osalenud vähemalt ühel üritusel, kus käsitleti ringmajandust, õhukvaliteeti, puidumäärust, loodust ja elurikkust ning veekvaliteeti.

Ülevaates hinnatakse ka mõningaid soodustavaid tegureid (nt keskkonnajuhtimine), mille arvesse võtmine võib rakendamist oluliselt parandada. Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama keskkonnaeesmärkide seotust muude poliitiliste eesmärkidega, parandama avaliku halduse tõhusust ja tulemuslikkust ning pakkuma läbipaistvamat keskkonnateavet. Samuti tuleks rakendamisega seotud oluliste probleemide lahendamisse kaasata piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi ja muid sidusrühmi.

Taustteave

Esimene keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise pakett võeti vastu 2017. aasta veebruaris. Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine toimib vastavalt komisjoni parema õigusloome poliitikale, keskendudes kehtivate õigusaktide ja poliitika paremale rakendamisele. Selle vastuvõtmisest saadik on paljud liikmesriigid korraldanud riiklikke keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise dialooge oma riigi aruandes kindlaksmääratud prioriteetsetel teemadel. Paljudel juhtudel on kaasatud piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning olulised sidusrühmad. Kui ühiselt kokkulepitud eeskirju ei ole nõuetekohaselt rakendatud, saab komisjon võtta õiguslikke meetmeid. Selle vältimiseks teeb komisjon liikmesriikidega koostööd, et võimaldada neil keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise kaudu keskkonnapoliitikat ja -eeskirju paremini kohaldada.

Lisateave

Teatis ja lisa

28 riigipõhist aruannet ja teabelehte

Poliitiline taustadokument: komisjoni talituste töödokument

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine

 

IP/19/1934

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar