Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Sagatavotība Brexit: ES pabeidz pēdējos sagatavošanās darbus scenārijam, ka AK varētu 12. aprīlī izstāties bez vienošanās

Briselē, 2019. gada 25. martā

Tā kā šķiet arvien ticamāk, ka Apvienotā Karaliste (AK) 12. aprīlī pametīs Eiropas Savienību (ES), neratificējusi Izstāšanās līgumu, Eiropas Komisija (EK) šodien pabeidza savus sagatavošanās darbus šim scenārijam.

Paralēli tā turpina palīdzēt valstu iestādēm to sagatavošanās darbos un mudina visus ES iedzīvotājus un uzņēmumus iepazīties ar attiecīgo informāciju un operatīvi pabeigt gatavošanos bezlīguma scenārijam. Arī pagājušās nedēļas Eiropadomes (50. pants) sanāksmes secinājumos tika aicināts turpināt darbu pie sagatavotības un ārkārtas pasākumiem. Bezlīguma scenārijs, protams, būtu nevēlams iznākums, taču ES ir tam gatava. 

Pamatojoties uz AK premjerministres Terēzas Mejas iesniegto lūgumu, Eiropadome (50. pants) ceturtdien, 21. martā, piekrita pagarināt AK izstāšanās termiņu līdz 2019. gada 22. maijam ar nosacījumu, ka Pārstāvju palāta vēlākais līdz 2019. gada 29. martam apstiprina Izstāšanās līgumu. Ja šis nosacījums netiks izpildīts, tad Eiropadomes atļautais termiņa pagarinājums ir tikai līdz 2019. gada 12. aprīlim. Tādā gadījumā Apvienotajai Karalistei līdz minētajam datumam jāpaziņo, kā tā plāno rīkoties tālāk.

Eiropas Savienība arvien cer, ka līdz tam nenonāks, taču gadījumā, ja Izstāšanās līgums līdz 29. martam netiks ratificēts, 12. aprīlī var iestāties bezlīguma scenārijs. ES tam ir sagatavojusies un šajā procesā ir saglabājusi vienotību. Ir ļoti svarīgi, lai ikviens apzinātos bezlīguma scenārija reālās sekas un būtu tām gatavs.

Bezlīguma scenārijs

Bezlīguma scenārijā Apvienotā Karaliste uzreiz bez jebkāda pārejas perioda kļūs par trešo valsti. No tā brīža AK vairs nebūs piemērojams neviens ES primārais vai sekundārais tiesību akts. Tādējādi nebūs Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda. Tas, bez šaubām, izraisīs ievērojamas neērtības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Šajā scenārijā AK un ES attiecības reglamentētu vispārējās starptautiskās publiskās tiesības, tostarp Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumi. ES nāksies nekavējoties sākt uz tās robežām ar Apvienoto Karalisti piemērot attiecīgos noteikumus un tarifus. Tas nozīmē, ka būs jāveic muitas, sanitārās un fitosanitārās pārbaudes un kontroles un jāpārbauda atbilstība ES normām. Kaut arī dalībvalstu muitas iestādes ir veikušas pamatīgus sagatavošanās darbus, visas šīs pārbaudes varētu radīt nopietnus sastrēgumus pie robežām. Apvienotās Karalistes subjekti vairs nebūs tiesīgi saņemt ES dotācijas un piedalīties ES iepirkuma procedūrās saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. 

AK pilsoņi vairs nebūs Eiropas Savienības pilsoņi. Iebraucot Eiropas Savienībā, viņiem būs jāiziet papildu pārbaudes. Vēlreiz jāuzsver, ka dalībvalstis ir nopietni gatavojušās tam, lai šīs pārbaudes ostās un lidostās noritētu pēc iespējas efektīvi, tomēr to rezultātā var nākties gaidīt krietni ilgāk. 

ES sagatavotības un ārkārtas pasākumi sakarā ar bezlīguma scenāriju

Eiropas Komisija bezlīguma scenārijam gatavojas jau no 2017. gada decembra. Tā ir publicējusi 90 paziņojumus par sagatavotību, 3 Komisijas paziņojumus un 19 leģislatīvo aktu priekšlikumus (sk. turpmāk). 

EK rīkoja plašas tehniskās diskusijas ar ES-27 dalībvalstīm gan par vispārīgajiem jautājumiem saistībā ar sagatavotības un ārkārtas pasākumiem, gan konkrētiem jautājumiem par nozaru, juridisko un administratīvo sagatavotību. EK ir pabeigusi apbraukāt visu ES-27 dalībvalstu galvaspilsētas. Šo vizīšu mērķis bija sniegt nepieciešamos skaidrojumus par EK sagatavotības un ārkārtas pasākumiem un apspriest valstu sagatavošanās darbus un ārkārtas plānus. Vizītēs izkristalizējās, ka dalībvalstis ir lielā mērā sagatavotas visiem iespējamiem scenārijiem.

Dalībvalstīs intensīvi notiek sagatavošanās darbs. Pārskats par ES-27 dalībvalstu uzturēšanās tiesībām ir pieejams šeit, bet ir apkopotas arī tiešās saites uz valstu sagatavotības tīmekļa vietnēm.

Leģislatīvie ārkārtas un sagatavotības pasākumi

EK līdz šim ir nākusi klajā ar 19 leģislatīvo aktu priekšlikumiem. No tiem 17 ir pieņemti vai saskaņoti Eiropas Parlamentā un Padomē, un oficiālās pieņemšanas procedūras joprojām turpinās. Paredzams, ka abi likumdevēji drīzumā pieņems atlikušos divus priekšlikumus.

Kā norādīts EK pieņemtajos Brexit sagatavotības paziņojumos, ES ārkārtas pasākumi nemazinās (un arī nespēj mazināt) vispārējo bezlīguma scenārija ietekmi un nekādā veidā nekompensē nesagatavotību un neaizstāj ieguvumus no dalības Eiropas Savienībā, nedz arī pārejas perioda izdevīgos noteikumus, kas paredzēti Izstāšanās līgumā. Šiem priekšlikumiem ir pagaidu raksturs un ierobežota darbības joma, un tos vienpusēji pieņem ES. Tie nav nekādas “minivienošanās” un nav noteikti sarunās ar AK. 

ES ir ieņēmusi un turpinās ieņemt absolūti vienotu nostāju gan sagatavošanās periodā, gan iespējamā bezlīguma scenārijā. 

 Bezlīguma scenārijam paredzētie ārkārtas pasākumi

- Programma PEACE. Programma PEACE Īrijas salā tiks turpināta līdz 2020. gada beigām. Attiecībā uz periodu pēc 2020. gada EK savos priekšlikumos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu jau ir ierosinājusi turpināt un pastiprināt pārrobežu atbalstu miera un izlīguma procesiem Īrijas un Ziemeļīrijas robežapgabalos.

- ES budžets (galīgās pieņemšanas procesā). Bezlīguma scenārija gadījumā ES varēs izpildīt savas saistības un turpināt 2019. gadā veikt maksājumus saņēmējiem Apvienotajā Karalistē attiecībā uz līgumiem, kas parakstīti, un lēmumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 30. martam, ar nosacījumu, ka AK pilda savas 2019. gada budžetā noteiktās saistības un ļauj veikt vajadzīgās revīzijas pārbaudes un kontroles.

- Zvejas tiesības un kompensācijas. ES dalībvalstu zvejniekiem un zvejas operatoriem no ES Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ir paredzētas kompensācijas par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu. Turklāt tiek nodrošināts, ka ES var līdz 2019. gada beigām ļaut AK kuģiem piekļūt ES ūdeņiem, ja vien ES kuģiem tiek nodrošināta piekļuve AK ūdeņiem.

- Finanšu pakalpojumi. Pagaidu un ierobežota apjoma pasākumi, kas nodrošina, ka netiek radīti nekādi pēkšņi traucējumi attiecībā uz atvasināto instrumentu centralizēto tīrvērti un centrālo depozitāriju pakalpojumiem ES tirgus dalībniekiem, kuri patlaban izmanto AK operatoru pakalpojumus, un fiksētā 12 mēnešu periodā tiek atvieglota konkrētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu pārjaunošana, ja līgums pāriet no AK uz ES-27 darījumu partneri.

- Gaisa satiksme un tās drošība. Attiecīgie divi akti nodrošina, ka bezlīguma scenārijā gaisa satiksme starp ES un AK netiks pilnībā pārtraukta, bet tiks nodrošināts noteikts reisu minimums. 

- Autoceļu satiksme. Noteiktā ierobežotā periodā tiek nodrošināta iespēja turpināt drošu pamatsatiksmi starp ES un AK ar nosacījumu, ka AK nodrošina tikpat labvēlīgu režīmu ES uzņēmumiem un operatoriem.

- Dzelzceļa satiksme. Lai varētu ieviest ES tiesību aktiem atbilstošus ilgtermiņa risinājumus, tiek paredzēts, ka konkrētu dzelzceļa infrastruktūras daļu drošības atļaujas paliek spēkā vēl ilgākais trīs mēnešus. Tas jo īpaši attiecas uz Lamanša tuneli. Nosacījums ir, ka AK uztur drošības standartus, kas pilnībā atbilst ES prasībām.

- Kuģu inspekcijas. Mērķis ir attiecībā uz kuģošanu nodrošināt tiesisko noteiktību un darbības nepārtrauktību.

- Modifikācijas pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā. Pamattīklam tiek pievienoti jauni jūras maršruti starp Īriju, Franciju, Beļģiju un Nīderlandi un tiek noteikta jauna finansējuma prioritāte Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, proti, transporta infrastruktūras pielāgošana drošības pārbaudēm un pārbaudēm uz ārējām robežām.

- Klimata politika. Tiek nodrošināts, ka bezlīguma scenārijā netiek iedragāta emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pienācīga darbība un vidiskā integritāte.

- Programma "Erasmus+". Studenti un praktikanti, kas piedalās programmā “Erasmus +” AK izstāšanās brīdī, var pabeigt studijas, un turpinās saņemt attiecīgo finansējumu vai stipendiju.

- Sociālā nodrošinājuma tiesības. Tiem, kuri izmantoja brīvas pārvietošanās tiesības līdz AK izstājai, tiek saglabātas attiecīgās sociālās tiesības (piemēram, Apvienotajā Karalistē līdz tās izstājai savāktie apdrošināšanas, (paš)nodarbinātības vai uzturēšanās periodi). 

- Vīzu režīma savstarpējība (galīgās pieņemšanas procesā). AK valstspiederīgie var braukt uz ES bez vīzas, ja AK tāpat bez diskriminācijas nodrošina bezvīzu ceļošanas iespēju visiem ES pilsoņiem.

Valsts atbalsts

Attiecībā uz vajadzību pēc finanšu līdzekļiem un/vai tehniskās palīdzības ES spēkā esošie valsts atbalsta noteikumi dod iespēju novērst problēmas, ar kurām uzņēmumi saskartos bezlīguma Brexit gadījumā. Piemēram, valsts atbalsta noteikumi ļauj sniegt konsultāciju pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) vai mācību atbalstu, ko varētu izmantot, lai palīdzētu nodrošināt MVU sagatavotību (tostarp iespējamām muitas formalitātēm). Glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādnēs ir noteikumi par pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta shēmām MVU, ko varētu izmantot Brexit radītu likviditātes problēmu risināšanai. Ir pieejamas dažādas finansēšanas formas, piemēram, izmantojot valsts finansētas aizdevumu shēmas (ja ir ievērota atsauces likme) vai valsts galvojumus atbilstoši paziņojumam par garantijām (kontaktinformācija pieejama šeit).

Finansējums un atbalsts no ES budžeta

Dažās jomās var sniegt arī ES tehnisko un finansiālo palīdzību, piemēram, muitas ierēdņu apmācībai – no programmas “Muita 2020”. Citas programmas var palīdzēt īstenot līdzīgus mācību projektus sanitārās un fitosanitārās kontroles jomā. Attiecībā uz lauksaimniecību ES tiesību aktos ir paredzēti dažādi instrumenti AK izstāšanās neatliekamāko problēmu risināšanai, īpaši bezlīguma scenārijā.

Paziņojumi par sagatavotību

Eiropas Komisija ir publicējusi 90 paziņojumus par sagatavotību dažādās nozarēs. Tajos sniegtas konkrētākas norādes dažādām nozarēm, kuras skar Brexit. Paziņojumi ir pieejami šeit

Sīkāka informācija par to, kā rīkoties bezlīguma scenārijā

Lai uzdotu konkrētus jautājumus par sagatavošanos bezlīguma scenārijam, ES pilsoņi var sazināties ar Europe Direct. Zvaniet uz bezmaksas tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11, kur jautājumus var uzdot jebkurā ES oficiālajā valodā. Šodien Eiropas Komisija visās ES valodās publicēja vairākas viegli uztveramas faktu lapas

Citas noderīgas saites.

ES pilsoņiem

- Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par sagatavotību

- Pārskats par uzturēšanās tiesībām ES-27 dalībvalstīs

- Dalībvalstu tīmekļa vietnes par bezlīguma scenāriju

- Paziņojums par ceļošanu

- Faktu lapas par ceļošanu, studēšanu un pilsoņu un patērētāju tiesībām

- Jautājumi un atbildes par Erasmus

- Jautājumi un atbildes par bezlīguma scenāriju

- Informācija ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē

ES uzņēmumiem

- Materiāli par uzņēmumu muitas un netiešajiem nodokļiem (ietver vienkāršu 5 punktu kontrolsarakstu)

- Informācija par lauksaimniecību

- Septiņas lietas, kas uzņēmumiem ES 27 ir jāzina, lai sagatavotos Brexit

 

IP/19/1813

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar