Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexitiin valmistautuminen: EU valmistautuu sopimuksettomaan brexitiin 12. huhtikuuta

Bryssel 25. maaliskuuta 2019

Koska on yhä todennäköisempää, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta 12. huhtikuuta, Euroopan komissio on tänään saattanut päätökseen valmistelunsa sopimuksettoman eron varalta.

Samaan aikaan se tukee edelleen jäsenvaltioiden viranomaisia niiden omissa valmistelutoimissa ja kehottaa kaikkia EU:n kansalaisia ja yrityksiä jatkamaan tiedon hankkimista mahdollisen sopimuksettoman eron seurauksista ja olemaan valmiina sopimuksettoman tilan toteutumiseen. Myös Eurooppa-neuvosto (50 artikla) kehotti viime viikolla antamissaan päätelmissä jatkamaan valmistautumis- ja varautumistoimia. Sopimukseton ero ei ole toivottava vaihtoehto, mutta EU on valmistautunut siihen. 

Torstaina 21. maaliskuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto (50 artikla) suostui pääministeri Theresa Mayn pyynnöstä siirtämään Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivää 22. toukokuuta 2019 saakka, jos maan parlamentin alahuone hyväksyy erosopimuksen viimeistään 29. maaliskuuta 2019. Ellei alahuone hyväksy erosopimusta viimeistään kyseisenä päivänä, Eurooppa-neuvosto on suostunut pidentämään määräaikaa 12. huhtikuuta 2019 saakka. Tässä tilanteessa Yhdistyneen kuningaskunnan odotetaan ilmoittavan ennen kyseistä päivämäärää, miten asiassa edetään.

Euroopan unioni toivoo edelleen, että sopimuksettomaan eroon ei päädytä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jollei erosopimusta ratifioida viimeistään perjantaina 29. maaliskuuta, sopimukseton ero voi toteutua 12. huhtikuuta. EU on valmistautunut tähän mahdollisuuteen ja pysynyt yhtenäisenä kaikkien valmistelutoimiensa ajan. Nyt on tärkeää, että kaikki ovat tietoisia sopimuksettoman eron käytännön seurauksista ja valmiita kohtaamaan ne.

Sopimukseton brexit

Jos sopimukseton brexit toteutuu, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa ilman mitään siirtymäjärjestelyjä. EU:n primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kyseisenä päivänä. Erosopimuksessa määrättyä siirtymäkautta ei sovelleta. Tämä aiheuttaa luonnollisestikin merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille. 

Tällaisessa tilanteessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisiä suhteita säännellään yleisen kansainvälisen julkisoikeuden ja muun muassa Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti. EU:n on välittömästi alettava soveltaa sääntöjään ja tullitariffejaan Yhdistyneen kuningaskunnan vastaisilla rajoillaan. Tähän kuuluvat tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin liittyvät tarkastukset ja valvonta sekä EU:n normien noudattamisen tarkastaminen. Vaikka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat toteuttaneet laajoja valmisteluja, nämä tarkastukset voivat aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä rajoilla. Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisöt eivät myöskään enää ole oikeutettuja EU:n avustuksiin, eivätkä ne voi osallistua EU:n hankintamenettelyihin nykyisin edellytyksin. 

Vastaavasti Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät enää ole Euroopan unionin kansalaisia. Heille tehdään lisätarkastuksia, kun he ylittävät rajan saapuessaan Euroopan unioniin. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet huomattavia valmisteluja satamissa ja lentoasemilla varmistaakseen myös näiden tarkastusten sujumisen mahdollisimman tehokkaasti, mutta ne voivat silti aiheuttaa viivästyksiä. 

EU:n valmistautumis- ja varautumistoimet sopimuksettoman eron varalta

Euroopan komissio on valmistautunut sopimuksettoman eron mahdollisuuteen joulukuusta 2017 lähtien Se on julkaissut 90 brexitiin valmistautumista koskevaa ilmoitusta ja kolme tiedonantoa sekä tehnyt 19 lainsäädäntöehdotusta (ks. jäljempänä). 

Komissio on järjestänyt EU:n 27 jäsenvaltion kanssa laajoja teknisiä keskusteluja sekä yleisistä valmistelu- ja varautumistoimista että valmistautumiseen liittyvistä alakohtaisista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä. Lisäksi komissio on vieraillut kaikissa EU:n 27 jäsenvaltion pääkaupungeissa selventääkseen tarvittaessa komission valmistautumis- ja varautumistoimia sekä keskustellakseen kansallisista valmisteluista ja varautumissuunnitelmista. Vierailujen yhteydessä kävi ilmi, että jäsenvaltiot ovat varautuneet perusteellisesti kaikkiin skenaarioihin.

Jäsenvaltiot ovat myös toteuttaneet intensiivisiä kansallisia valmistelutoimia. Komission verkkosivustolla on yleiskatsaus oleskeluoikeuksia koskevaan tilanteeseen EU27-jäsenvaltioissa ja suoria linkkejä kansallisille brexit-valmisteluja koskeville verkkosivustoille.

Varautumiseen ja valmistautumisen liittyvät lainsäädäntötoimet

Komissio on tähän mennessä esittänyt 19 asiaan liittyvää lainsäädäntöehdotusta. Niistä 17:n osalta tilanne on se, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat joko antaneet hyväksyntänsä tai päässeet niistä yhteisymmärrykseen. Parlamentti ja neuvosto ovat parhaillaan antamassa muodollisen hyväksynnän kaikille näille asiakokonaisuuksille. Kaksi ehdotusta ne viimeistelevät myöhemmin.

Kuten komission brexit-valmistelutoimia koskevissa tiedonannoissa todetaan, EU:n varautumistoimenpiteillä ei voida lieventää sopimuksettoman tilan kokonaisvaikutusta, eikä niillä voida mitenkään kompensoida sidosryhmien puutteellista valmistautumista eikä jäljitellä kaikkia EU-jäsenyyden etuja tai erosopimuksessa esitettyjä mahdollisen siirtymäkauden suotuisia ehtoja. Nämä ehdotukset ovat luonteeltaan väliaikaisia ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ja EU hyväksyy ne yksipuolisesti. Ne eivät ole mitään minisopimuksia, eikä niistä ole neuvoteltu Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. 

EU:n kanta on pysynyt ja tulee pysymään täysin yhtenäisenä koko valmistelujakson ja mahdollisen sopimuksettoman jakson ajan. 

 Sopimuksettomaan eroon on varauduttu muun muassa seuraavin toimenpitein:

- Peace-ohjelma: Peace-ohjelma jatkuu Irlannin saarella vuoden 2020 loppuun asti. Komissio on jo esittänyt seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissaan, että rajat ylittävää rauhan ja sovinnon tukemista Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakreivikunnissa jatketaan ja vahvistetaan vuoden 2020 jälkeen.

- EU:n talousarvio (lopullisen hyväksymisen vaiheessa): Jos ero tapahtuu ilman sopimusta, EU voi täyttää sitoumuksensa ja jatkaa vuonna 2019 maksujen suorittamista brittiläisille edunsaajille ennen 30. päivää maaliskuuta 2019 allekirjoitettujen sopimusten ja tehtyjen päätösten nojalla edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa vuoden 2019 talousarvioon liittyviä velvoitteitaan ja hyväksyy tarvittavat tarkastukset ja valvonnan.

- Kalastusoikeudet ja niihin liittyvät korvaukset: Toimenpiteiden myötä EU:n jäsenvaltioiden kalastajat ja alan toimijat saisivat Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta korvauksia kalastustoiminnan väliaikaisen loppumisen vuoksi. Lisäksi niillä varmistetaan, että EU pystyy myöntämään Yhdistyneen kuningaskunnan aluksille pääsyn EU:n vesille vuoden 2019 loppuun saakka sillä edellytyksellä, että EU:n aluksille myönnetään vastavuoroinen pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan vesille.

- Rahoituspalvelut: Väliaikaiset, rajoitetut toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa, etteivät johdannaisten keskusvastapuolimääritys ja EU:n toimijoiden käyttämät, Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoiden tarjoamat arvopaperikeskuspalvelut häiriinny, ja helpottaa tiettyjen OTC-johdannaissopimusten uudistamista rajatuksi 12 kuukauden määräajaksi, kun sopimus siirretään Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU27-vastapuolelle.

- Lentoyhteydet ja lentoturvallisuus: Näitä kysymyksiä koskevilla toimenpiteillä varmistetaan perusluonteiset lentoyhteydet, jotta estetään lentoliikenteen täydellinen katkeaminen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, jos sopimukseton brexit toteutuu. 

- Maantieyhteydet: Mahdollistetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten turvallisten perustieyhteyksien jatkuminen rajoitetuksi ajaksi edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta kohtelee EU:n yrityksiä ja toimijoita vastavuoroisesti.

- Rautatieyhteydet: Varmistetaan rautatieinfrastruktuurin tiettyjä osia koskevien turvallisuuslupien voimassaolon jatkuminen kolmen kuukauden ajan, jotta tähän kysymykseen voidaan löytää EU:n lainsäädännön mukainen pitkän aikavälin ratkaisu. Toimenpide koskee erityisesti Kanaalitunnelia, ja se edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa EU:n vaatimuksia vastaavia turvallisuusstandardeja.

- Alusten tarkastukset: Pyritään varmistamaan oikeusvarmuus ja turvaamaan toiminnan jatkuvuus meriliikenteessä.

- Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän järjestelyt: Tällä toimenpiteellä lisätään ydinverkkoon Irlannin, Ranskan, Belgian ja Alankomaiden välisiä uusia meriyhteyksiä ja otetaan Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä käyttöön uusi rahoituksen painopiste: liikenneinfrastruktuurin mukauttaminen turvallisuustarkoituksiin ja ulkorajoilla tehtäviä rajatarkastuksia varten.

- Ilmastopolitiikka: Toimenpiteellä varmistetaan, että sopimukseton ero ei vaikuta päästökauppajärjestelmän moitteettomaan toimintaan ja ympäristövaikutusten toteutumiseen.

- Erasmus+ -ohjelma: Opiskelijat ja harjoittelijat, jotka ovat Erasmus+ -vaihdossa ulkomailla Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron aikaan, voivat saattaa vaihtonsa päätökseen ja saavat edelleen siihen liittyvän rahoituksen.

- Sosiaaliturvaoikeudet: Henkilöt, jotka ovat käyttäneet vapaan liikkuvuuden oikeuttaan ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa, säilyttävät oikeutensa (vakuutuskaudet, joita on kertynyt työskentely- tai asumiskausista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen brexitiä). 

- Viisumikohtelun vastavuoroisuus (lopullisen hyväksymisen vaiheessa): Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat matkustaa EU:n alueelle ilman viisumia, jos Yhdistynyt kuningaskunta myöntää vastavuoroisesti ja syrjimättömästi kaikille EU:n kansalaisille viisumivapaan matkustamismahdollisuuden.

Valtiontuki

Jos yrityksille aiheutuu ongelmia sen vuoksi, että erosopimusta ei saada aikaan, niille voidaan antaa EU:n voimassa olevien valtiontukisääntöjen nojalla apua taloudellisten resurssien ja/tai teknisen avun muodossa. Esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) voidaan antaa valtiontukisääntöjen nojalla konsulttiapua tai koulutustukea, jotta ne voivat valmistautua eron seurauksiin (esim. mahdollisiin tullimuodollisuuksiin). Pelastamis- ja rakenneuudistussuuntaviivoissa säädetään myös pk-yritysten väliaikaisesta rakenneuudistustuesta, josta voi olla hyötyä brexitistä johtuvien likviditeettiongelmien ratkaisemisessa. Rahoitusta on saatavilla eri muodoissa esimerkiksi valtiorahoitteisista lainaohjelmista, joissa sovelletaan takauksia koskevan tiedonannon mukaista viitekorkoa ja valtiontakauksia (asiaa koskeva yhteyspiste).

Rahoitus ja tuki EU:n talousarviosta

Tietyillä aloilla voidaan myöntää EU:n teknistä ja rahoitustukea, esimerkiksi tullihenkilöstön koulutukseen Tulli 2020 -ohjelman puitteissa. Muista ohjelmista voidaan tukea vastaavia koulutushankkeita terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla. Maatalouden alalla EU:n lainsäädännössä säädetään erilaisista välineistä, joista voidaan tukea selviytymistä Yhdistyneen kuningaskunnan eron välittömimmistä vaikutuksista varsinkin siinä tapauksessa, että erosopimusta ei saada aikaan.

Brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset

Euroopan komissio on julkaissut 90 brexitiin valmistautumista koskevaa alakohtaista ilmoitusta. Niissä annetaan yksityiskohtaista ohjeistusta aloille, joihin brexit vaikuttaa. Ne ovat saatavilla komission verkkosivuilla

Lisätietoja: Mitä kansalaisten pitäisi tehdä sopimuksettoman brexitin toteutuessa?

EU:n kansalaiset voivat kysyä mitä tahansa lisätietoja valmistautumisesta sopimuksettoman brexitin toteutumiseen ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun. Sen maksuttomaan puhelinpalveluun numerossa 00-800-6 7 8 9 10 11 voi soittaa kaikkialta EU:sta millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Komissio on tänään julkaissut helppolukuisia tietosivuja kaikilla EU:n kielillä. 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

EU:n kansalaiset

- Brexitiin valmistautumista koskeva Euroopan komission verkkosivusto

- Yleiskatsaus oleskeluoikeuksiin kaikissa EU27-jäsenvaltioissa

- Jäsenvaltioiden omat sopimuksetonta brexitiä koskevat verkkosivut

- Matkustamista koskeva tiedonanto

- Tietosivut matkustamisesta, kansalaisten oikeuksista, opiskelusta ja kuluttajien oikeuksista

- Erasmus-ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Sopimuksetonta brexitiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Tietoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n kansalaisille

EU:n yritykset

- Yrityksiä varten on laadittu runsaasti materiaalia tullikysymyksistä ja välillisestä verotuksesta (sisältää mm. yksinkertaisen 5-vaiheisen tarkistuslistan)

- Maatalouteen liittyvää tietoa

- Seitsemän asiaa, jotka EU27-maissa toimivien yritysten on tiedettävä brexitiin valmistautumista varten

 

IP/19/1813

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar