Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Připravenost na brexit: EU dokončila přípravy na možný brexit bez dohody ke 12. dubnu

Brusel 25. března 2019

Vzhledem k tomu, že je čím dál pravděpodobnější, že Spojené království 12. dubna opustí Evropskou unii bez dohody, Evropská komise dnes dokončila přípravy na tuto alternativu.

Nadále přitom podporuje správní orgány členských států v jejich vlastních přípravách a vyzývá také všechny občany a podniky EU, aby se průběžně informovali o důsledcích možného brexitu bez dohody a dokončili své přípravy na tento scénář. Tato výzva navazuje na závěry, které minulý týden vydala Evropská rada (článek 50). Vyzvala v nich k pokračování práce týkající se připravenosti na brexit a nouzových opatření. Scénář brexitu bez dohody sice není žádoucí, ale EU je na něj připravena. 

Na základě žádosti britské premiérky Theresy Mayové se Evropská rada (článek 50) ve čtvrtek 21. března dohodla na odložení data odchodu Spojeného království na 22. květen 2019 s podmínkou, že Dolní sněmovna schválí dohodu o vystoupení nejpozději 29. března 2019. Evropská rada souhlasila s tím, že pokud do té doby Dolní sněmovna dohodu o vystoupení neschválí, bude tato lhůta prodloužena do 12. dubna 2019. V tom případě se očekává, že Spojené království před tímto datem oznámí, jaký další postup plánuje.

I když Evropská unie i nadále doufá, že k tomu nedojde, znamená to, že pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována do pátku 29. března, může 12. dubna dojít k brexitu bez dohody. EU se na tento scénář připravila a zůstala během svých příprav jednotná. Nyní je důležité, aby na něj byli všichni připraveni a uvědomovali si jeho praktické důsledky.

Scénář brexitu bez dohody

V případě brexitu bez dohody se Spojené království stane třetí zemí bez jakýchkoli přechodných ujednání. Od toho okamžiku se na Spojené království přestane vztahovat veškeré primární a sekundární právo EU. Nebude žádné přechodné období, které stanoví dohoda o vystoupení. To samozřejmě způsobí vážné problémy občanům a podnikům. 

V takovém případě by se vztahy Spojeného království s EU řídily obecným mezinárodním veřejným právem, včetně pravidel Světové obchodní organizace. EU bude muset na hranicích se Spojeným královstvím okamžitě začít uplatňovat svá pravidla a celní sazby, jež zahrnují kontroly celních, sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se standardy EU. Navzdory intenzivním přípravám celních orgánů členských států by tyto kontroly mohly na hranicích způsobovat značná zdržení. Subjekty Spojeného království by rovněž přestaly být způsobilé k tomu, aby za stávajících podmínek získávaly granty EU a účastnily se zadávacích řízení EU. 

Podobně také občané Spojeného království přestanou být občany Evropské unie a začnou se na ně vztahovat dodatečné kontroly při překračování hranic do Evropské unie. Členské státy i zde provedly značné přípravy v přístavech a na letištích, aby zajistily, že tyto kontroly budou prováděny co nejúčinněji. Přesto však kvůli nim mohou nastat zpoždění. 

Práce týkající se připravenosti EU na brexit bez dohody a nouzových opatření

Na scénář brexitu bez dohody se Evropská komise připravuje od prosince 2017. Zveřejnila 90 oznámení týkajících se připravenosti a 3 sdělení Komise a předložila 19 legislativních návrhů (viz níže). 

Komise vedla s členskými státy EU-27 rozsáhlé technické diskuse jak o obecných otázkách práce týkající se připravenosti a nouzových opatření, tak o konkrétních odvětvových, právních a správních otázkách v oblasti připravenosti. Tým úředníků Komise rovněž dokončil svou cestu po hlavních městech všech 27 členských států EU. Cílem jejich návštěv bylo vysvětlit případné nejasnosti týkající se připravenosti Komise a nouzových opatření a projednat vnitrostátní plány připravenosti a pohotovostní plány. Při návštěvách se ukázalo, že členské státy jsou na všechny varianty dobře připraveny.

Členské státy se rovněž zapojovaly do intenzivních příprav na vnitrostátní úrovni. K dispozici je tak přehled práv pobytu v členských státech EU-27, jakož i přímé odkazy na internetové stránky o připravenosti jednotlivých států.

Legislativní nouzová opatření a opatření v oblasti připravenosti

Komise dosud předložila 19 legislativních návrhů, z nichž Evropský parlament a Rada přijaly nebo schválily 17. V současné době Evropský parlament a Rada tyto návrhy formálně přijímají. Zbývající dva návrhy mají oba spolunormotvůrci včas finalizovat.

Jak je uvedeno ve sděleních Komise o připravenosti na brexit, nouzová opatření EU nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad brexitu bez dohody a zároveň nebudou žádným způsobem kompenzovat nedostatečnou připravenost zainteresovaných subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU nebo podmínky případného přechodného období stanovené v dohodě o vystoupení. Jedná se o návrhy dočasné povahy a omezeného rozsahu, které EU přijme jednostranně. Nejsou to žádné „miniverze“ dohody, které by byly sjednány se Spojeným královstvím. 

EU zůstala během svých příprav zcela jednotná a bude nadále zaujímat zcela jednotný postoj i v případném období, kdy nebude existovat dohoda o vystoupení. 

 Nouzová opatření pro případ brexitu bez dohody zahrnují:

– Program PEACE: pokračování programu PEACE na ostrově Irsko do konce roku 2020. Co se týče období po roce 2020, Komise již jako součást svých návrhů příštího víceletého finančního rámce navrhla, aby přeshraniční podpora pro mír a usmíření v pohraničních okresech Irska a Severního Irska pokračovala a byla intenzivnější.

Rozpočet EU (v procesu konečného přijetí): v případě brexitu bez dohody bude EU schopna dostát svým závazkům a pokračovat v roce 2019 v platbách příjemcům ze Spojeného království vázaných na smlouvy podepsané a rozhodnutí uskutečněná před 30. březnem 2019 pod podmínkou, že Spojené království dodrží své závazky v rámci rozpočtu na rok 2019 a že akceptuje nezbytné audity a kontroly.

– Rybolovná práva a náhrada: tato opatření stanoví pro rybáře a provozovatele z členských států EU náhradu v rámci Evropského námořního a rybářského fondu za dočasné zastavení rybolovné činnosti. Rovněž zajišťují, že EU bude moci plavidlům Spojeného království do konce roku 2019 poskytnout přístup do vod EU pod podmínkou, že plavidlům EU bude recipročně umožněn přístup do vod Spojeného království.

Finanční služby: dočasná, omezená opatření, která mají zajistit, aby nedošlo k okamžitému narušení centrálního clearingu derivátů, služeb centrálních depozitářů pro provozovatele z EU, kteří v současné době využívají subjekty ze Spojeného království, a v zájmu usnadnění novace určitých OTC derivátových smluv na dobu určitou v délce 12 měsíců, pokud je smlouva převedena ze Spojeného království na protistranu v EU-27.

– Propojení v letecké dopravě a letecká bezpečnost: tato dvě opatření zajistí základní propojení v letecké dopravě s cílem zabránit v případě brexitu bez dohody úplnému přerušení letecké dopravy mezi EU a Spojeným královstvím. 

– Propojení v silniční dopravě: toto opatření umožňuje po omezenou dobu zachovat bezpečné základní silniční propojení mezi EU a Spojeným královstvím pod podmínkou, že Spojené království poskytne společnostem a provozovatelům z EU reciproční zacházení.

– Propojení v železniční dopravě:  toto opatření zajistí platnost schválení některých částí železniční infrastruktury z hlediska bezpečnosti na přísně omezenou dobu tří měsíců, aby se mohlo přistoupit k realizaci dlouhodobých řešení v souladu s právem EU. To se týká zejména tunelu pod Lamanšským průlivem. Opatření přitom bude podmíněno tím, že Spojené království zachová bezpečnostní normy odpovídající požadavkům EU.

Inspekce lodí: cílem opatření je zajistit právní jistotu a zajistit kontinuitu činnosti v oblasti námořní dopravy.

– Změna vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě: opatření doplňuje k hlavní síti nové námořní spojnice mezi Irskem, Francií, Belgií a Nizozemskem a zavádí novou prioritu financování Nástroje pro propojení Evropy: přizpůsobení dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích.

– Politika v oblasti klimatu: toto opatření zajišťuje, aby brexit bez dohody neovlivnil hladké fungování a ekologickou vyváženost systému obchodování s emisemi.

– Program Erasmus+: studenti a stážisté v zahraničí, kteří se v době vystoupení Spojeného království účastní programu Erasmus+, mohou svá studia dokončit a nadále dostávat příslušnou finanční podporu či granty.

– Nároky na sociální zabezpečení: nároky (např. doby pojištění, doby zaměstnání (samostatně výdělečné činnosti) nebo pobytu ve Spojeném království před jeho vystoupením) osob, které vykonávaly právo na volný pohyb před vystoupením Spojeného království, zůstávají zachovány. 

– Vízová vzájemnost (v procesu konečného přijetí): bezvízové cestování do EU pro státní příslušníky Spojeného království, pokud také Spojené království recipročně zaručí nediskriminační bezvízové cestování pro všechny občany EU.

Státní podpora

Pokud jde o potřebu finančních zdrojů a/nebo technické pomoci, stávající pravidla EU pro poskytování státní podpory umožňují řešit problémy, s nimiž se budou v případě brexitu bez dohody potýkat podniky. Počítají např. s podporou na poradenství pro malé a střední podniky či s podporou na vzdělávání, jež by mohly malým a středním podnikům pomoci připravit se na brexit (včetně možných budoucích celních formalit). Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci obsahují ustanovení o dočasné podpoře na restrukturalizaci pro malé a střední podniky, která by mohla přispět k řešení problémů těchto podniků s likviditou v důsledku brexitu. Přístup k financování je možný v různých formách, např. prostřednictvím režimů státem financovaných půjček, jež respektují referenční sazbu, nebo státních záruk podle sdělení o zárukách (k dispozici je kontaktní místo).

Financování a podpora z rozpočtu EU

Technickou a finanční pomoc Evropské unie bude možné využívat i v jiných oblastech, jako je vzdělávání celníků v rámci programu Clo 2020. Z jiných programů lze podporovat podobné vzdělávací projekty v oblasti sanitárních nebo fytosanitárních kontrol. V případě zemědělství stanoví právní předpisy EU řadu nástrojů, jež umožní zvládnout bezprostřední dopady vystoupení Spojeného království, zejména v případě brexitu bez dohody.

Oznámení týkající se připravenosti

Evropská komise zveřejnila 90 oznámení o připravenosti pro jednotlivá odvětví. Poskytují podrobné pokyny pro různá odvětví, jichž se brexit týká. Jsou k dispozici na internetu

Další informace: co dělat v případě brexitu bez dohody?

Občané EU, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak se připravit na variantu brexitu bez dohody, se mohou s jakýmkoli dotazem obrátit na službu Europe Direct. Volejte bezplatnou telefonní linku 00 800 6 7 8 9 10 11 odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním jazyce EU. Komise dnes zveřejnila řadu informačních přehledů pro občany ve všech jazycích EU. 

Další užitečné odkazy:

Občané EU

Internetové stránky Evropské komise týkající se připravenosti

Přehled práv k pobytu ve všech členských státech EU-27

Internetové stránky členských států věnované brexitu bez dohody

Oznámení o cestování

Informační přehledy o cestování, občanských právech, studiu a právech spotřebitelů

Erasmus – otázky a odpovědi

Brexit bez dohody – otázky a odpovědi

Informace pro občany EU žijící ve Spojeném království

Podniky v EU

Řada materiálů pro podniky v oblasti cel a nepřímých daní (včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu)

Informace týkající se zemědělství

Sedm věcí, které musí podniky v EU-27 vědět, aby se připravily na brexit

 

IP/19/1813

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar