Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Süüria kriis: EL mobiliseerib uuendatud rahvusvahelist toetust ja saab lubadusi eraldada aastaks 2019 ja sellele järgnevaks perioodiks rekordilised 8,3 miljardit eurot

Brüssel, 14. märts 2019

12.–14. märtsil 2019 juhatasid Euroopa Liit ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ühiselt Brüsseli kolmandat konverentsi.

Lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2254 kohase uuendatud toetuse mobiliseerimisele Süüria kriisi lõpetamiseks käsitleti konverentsil ka kõige pakilisemaid humanitaar- ja vastupanuvõime küsimusi, mis mõjutavad nii süürlasi nende oma riigis kui ka Süüria pagulasi ja neid vastuvõtvaid kogukondi, eelkõige Jordaaniat, Liibanoni ja Türgit.

Konverentsi raames saadi lubadusi eraldada aastateks 2019–2020 ja sellele järgnevaks perioodiks kokku 8,3 miljardit eurot, millest 6,2 miljardit on ette nähtud aastaks 2019 ja ligikaudu 2,1 miljardit eurot sellele järgnevateks aastateks. Sellest kogusummast ligikaudu kaks kolmandikku katab Euroopa Liit, eraldades kokku 6,79 miljardit eurot: 2,57 miljardit eurot Euroopa Komisjoni hallatavast eelarvest ja 4,22 miljardit eurot ELi liikmesriikidest. ELi eelarvest pärit 2,57 miljardist eurost eraldatakse 2,01 miljardit eurot aastaks 2019. Aastaks 2020 on juba ette nähtud 560 miljonit eurot Süürias ja selle lähipiirkonnas asuvatele abi vajavatele inimestele.

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „Meie eesmärk jääb samaks: Süüria juhitav ja Süüria vastutusel toimuv poliitiline protsess, mida toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, mille käigus kehtestatakse ühendatud Süüria kaasav ja mittesektantlik valitsemine. Selle nimel teeme kõik tööd ja see on ka peamine põhjus, miks me siin Brüsseli konverentsil kokku tulime. Me kõik peame kasutama oma mõjuvõimu, et taaskäivitada Genfi läbirääkimised ja lõpetada sõda Süürias. Konflikti külmutamine ei ole lahendus.“

Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn märkis järgmist: „Meid vajab terve põlvkond, kellel puudub kogemus selle kohta, mida tähendab normaalne elu. EL kui juhtiv üleilmne abiandja selle kriisi puhul jätkab Süüria naaberriikide toetamist, et tugevdada nende vastupanuvõimet ja nende majandust. Suurendame investeeringuid haridusse, tervishoidu ja stabiilsesse tööhõivesse, et pagulased saaksid iseseisvamaks ning saaksid elada väärikat ja normaalset elu“.

Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides lisas: „Humanitaarolukord Süürias on miljonite inimeste jaoks endiselt õudusunenägu. EL annab endast kõik, et toetada meie partnereid abi andmisel, kuid abile juurdepääs on jätkuvalt tõsine probleem. Me kutsume kõiki osapooli üles andma oma panuse selleks, et elupäästev abi jõuaks seda vajavate inimesteni. Aitame Süüria rahvast nii kaua kui vajalik.“

Olukord Süürias on jätkuvalt kriitiline ning 11,7 miljonit süürlast vajavad kaitset ja humanitaarabi. Lisaks sellele asuvad 5,6 miljonit Süüria pagulast hetkel naaberriikides.

EL ja ÜRO võtsid vastu ühisavalduse.

Taustteave

Dialoogipäevad kodanikuühiskonnaga

Selle aasta konverentsil tehti enneolematuid jõupingutusi, et Brüsselis saaksid kokku Süüria, piirkondlike ja rahvusvaheliste vabaühenduste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad. Euroopa Parlamendis said 12.–13. märtsini toimunud dialoogipäevade raames kokku enam kui 500 kodanikuühiskonna ja vabaühenduste esindajat rohkem kui 300st erinevast organisatsioonist, millest enam kui 200 tegutsevad Süürias ja selle lähipiirkonnas.

Ka Süüria naiste rollile pöörati erilist tähelepanu. Naised moodustasid peaaegu poole dialoogipäevade osalejatest. Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini, ÜRO erisaadik Geir Pedersen ning Belgia välisminister Didier Reynders korraldasid kolmapäeval, 13. märtsil ametliku õhtusöögi naiste nõuandekogus ja kohaliku tasandi organisatsioonides esindatud Süüria naistele, et tunnustada nende rolli ja panust Süüria tulevikku.

14. märtsil toimunud välisministrite kohtumisel osalesid 79 delegatsiooni esindajad nii EList kui ka asjaomasest piirkonnast, piirkondlikest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, vabaühendustest ja kodanikuühiskonnast.

ELi toetus Süüria kriisi lahendamiseks

EL ja selle liikmesriigid on suurimad abiandjad Süüria kriisist põhjustatud tagajärgedega toimetulekuks. Nad on alates kriisi algusest 2011. aastal kokku eraldanud umbes 17 miljardit eurot toetust nii komisjoni kui ka liikmesriikide kaudu.

ELi toetus on aidanud rohkem kui 4 miljonil inimesel saada arstiabi ja tuhandetel koolist eemale jäänud lastel saada hädaabiprogrammide raames kooliõpet. 850 000 inimest on saanud toitu ning 1 miljon inimest hädavajalikke esemeid ja peavarju. Rohkem kui 2 miljonit inimest on saanud abi Süüria kriisile reageerimiseks loodud Euroopa Liidu piirkondliku usaldusfondi kaudu. Järjest suuremaid jõupingutusi tehakse riiklike teenuseosutamissüsteemide tugevdamiseks, et tagada rahvusvahelise kogukonna panuse kestlikkus, ning selleks, et aidata kõige rohkem pagulasi vastu võtnud riikidel luua majanduskasvu ja toimetulekuvõimalusi nii nende kodanike kui ka pagulaste jaoks.

Kooskõlas strateegiliste eesmärkidega, mis on sätestatud 2017. aastal vastu võetud ELi Süüria strateegias (milles sõnastatakse selged tegevuspõhimõtted kriisi kõikide tahkude puhul), näitab Brüsseli kolmas konverents ELi pidevat pühendumust hoida Süüria rahva ja Süüria tulevikuga seonduvad küsimused rahvusvahelises tegevuskavas esiplaanil.

Lisateave

Konverentsi veebisait

Fotod ja videod konverentsilt

Dialoogipäevad

ELi humanitaarabi

Teabeleht: ELi tegevus Süüria kriisi puhul

Infograafikud:

IP/19/1628

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar