Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Afrikos ir Europos aljansas. Europos Komisija įsipareigojo padėti Afrikai kurti tvarų žemės ūkio maisto produktų sektorių

Briuselis, 2019 m. kovo 7 d.

Afrikos ir Europos aljansas. Europos Komisija įsipareigojo padėti Afrikai kurti tvarų žemės ūkio maisto produktų sektorių

Afrikos kaimo vietovių klausimų darbo grupė šiandien pateikė galutinę ataskaitą – naujojo Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso, apie kurį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris paskelbė 2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, žemės ūkio maisto produktų sektoriaus ir kaimo vietovių plėtros darbotvarkę.

Ši Afrikos ir Europos ekspertų grupė rekomenduoja Afrikai ir ES kurti partnerystę, grindžiamą trijų lygmenų tarpusavio ryšiais – piliečių su piliečiais, įmonių su įmonėmis ir vyriausybių su vyriausybėmis. Ji padėtų užmegzti daugiašalį visų lygmenų dialogą, pradedamą vietos mastu, ir glaudžiau suvienytų Afrikos ir Europos visuomenes, verslo bendruomenes ir vyriausybes.

„Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika rodo ES ir Afrikos politinio bendradarbiavimo kryptį, – pareiškė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas. – Afrikos kaimo vietovių klausimų darbo grupė yra centrinė šio darbo ašis: jos rekomendacijose nagrinėjamos galimybės skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas, keistis geriausia patirtimi, dalytis žiniomis ir plėsti politinį bendradarbiavimą visose srityse.“

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica teigė: „Ši diena Afrikos ir Europos aljansui yra labai svarbi. Šiandien pamatėme, kaip sunkus Afrikos kaimo vietovių klausimų darbo grupės darbas virsta konkrečiomis rekomendacijomis. Dabar mūsų eilė burtis draugėn, imtis įgyvendinti šias vertingas rekomendacijas ir ieškoti sprendimų, kaip pasiekti norimus tikslus – tinkamai įvykdyti kaimo vietovių pertvarką ir sukurti įtraukų bei tvarų žemės ūkio ir ž. ū. maisto produktų sektorių.“

Už kaimo ekonomiką ir žemės ūkį atsakinga Afrikos Sąjungos Komisijos narė Josefa Sacko teigė: „Darbo grupės ataskaitoje pripažįstama, kad lygiateisė Afrikos ir Europos partnerystė tapo reali. Joje tvirtinama, kad ūkininkai ir maisto pramonė turėtų kartu siekti pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurių suteiks Afrikos žemyno laisvosios prekybos erdvė, ir kurti regionines rinkas, būtinas ilgalaikiam Afrikos apsirūpinimui maistu užtikrinti.“

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisijos inicijuotos darbo grupės paskirtis – teikti rekomendacijas dėl Afrikos ir Europos maisto ir ūkininkavimo sektorių partnerystės stiprinimo. Europos Komisija užtikrins, kad būtų imtasi keleto šios ekspertų grupės rekomenduotų veiksmų Afrikos žemės ūkio maisto produktų sektoriaus ir kaimo ekonomikos plėtrai remti.

Remdamasi kai kuriomis darbo grupės pateiktomis trumpojo laikotarpio rekomendacijomis, Europos Komisija pradės įgyvendinti šiuos projektus:

  • Afrikos ir Europos žemės ūkio įstaigų porinės veiklos ir mainų programas. Komisija ką tik pradėjo Afrikos ir Europos bandomąją profesinio rengimo ir mokymo iniciatyvą, kuriai skirta 5 mln. EUR. Papildomų ES biudžeto lėšų bus skirta kitoms porinės veiklos programoms, kurias kartu su partneriais vykdys kaimo moterų organizacijos, ūkininkų organizacijos ir kooperatyvai, įmonės bei viešieji subjektai.
  • Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos žemės ūkio verslo platformą. Pripažindama, kad privatusis sektorius gali atlikti svarbų vaidmenį vykdant struktūrinę pertvarką Afrikoje, Komisija siūlo įsteigti Europos ir Afrikos įmonių ryšių platformą. Tikimasi, kad ši platforma padės atskleisti, kas trukdo privačiosioms investicijoms ir prekybai tarp dviejų žemynų ir kas padeda jas skatinti.
  • Inovacijų centrus. Siekiant remti žemės ūkio verslininkus ir Afrikos žemės ūkio maisto produktų sektorių gali būti steigiami arba stiprinami inovacijų centrai, kurių paskirtis – pritaikyti praktines žinias. Siekdami, be kita ko, sudaryti sąlygas diegti skaitmenines inovacijas ir stiprinti įgūdžius, šie centrai suburtų nacionalinius mokslinių tyrimų subjektus, aukštojo mokslo sistemų atstovus, ūkininkus, jų organizacijas ir privatųjį sektorių.

Šiandien pateikta ataskaita yra reikšmingas žingsnis gerinant ES ir Afrikos žemės ūkio maisto produktų sektorių bendradarbiavimą. Joje nustatytos keturios strateginės vidutinio ir ilgojo laikotarpio veiksmų sritys: darbo vietų kūrimas, kova su klimato kaita, darni Afrikos žemės ūkio pertvarka ir Afrikos maisto pramonės ir rinkų plėtra.

Kad šis procesas būtų atviras ir įtraukus, Komisija ketina skelbti internetines konsultacijas, per kurias sieks gauti tiesioginių Afrikos suinteresuotųjų šalių atsiliepimų apie darbo grupės strateginius veiklos principus ir dabartinę dviejų žemynų tarpusavio prekybos žemės ūkio maisto produktais padėtį. Konsultacijų rezultatai ir šiandieninė ataskaita bus aptarti trečiojoje Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos žemės ūkio ministrų konferencijoje, kurią planuojama surengti Romoje 2019 m. birželio mėn.

Siekiant užtikrinti, kad tolesnis procesas vyktų veiksmingai, bus įsteigta vykdomoji grupė, kurią sudarys Afrikos ir ES ministerijų ir privačiojo sektoriaus atstovai. Ši grupė bus pristatyta Romoje vyksiančioje ministrų konferencijoje.

Daugiau informacijos

ES ir Afrikos partnerystės stiprinimas: naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljansas

Afrikos kaimo vietovių klausimų darbo grupės ataskaita

Informacijos apie darbo grupės rekomendacijas suvestinė

IP/19/1569

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar