Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jätkusuutlik rahandus: komisjon tervitab kokkulepet uue põlvkonna vähese CO2-heite võrdlusaluste kohta

Brüssel, 25. veebruar 2019

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel täna saavutatud poliitilist kokkulepet uue põlvkonna vähese CO 2-heite võrdlusaluste kohta, mis on vajalikud investeeringute hoogustamiseks kestlikesse projektidesse ja varadesse. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad uued normid ametlikult heaks kiitma.

Kokkuleppega luuakse kaks uut vähese CO2-heite võrdlusaluste kategooriat: kliimamuutustega seotud üleminekut käsitlev võrdlusalus ja spetsiaalne võrdlusalus, millega viiakse investeerimisportfellid vastavusse Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgiga piirata maailma keskmise temperatuuri tõusu nii, et see ei ületaks 1,5 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega. Täna kokkulepitud normide kohta tegi komisjoni esimest korda ettepaneku juba mais 2018. Need toetavad kapitaliturgude liidu eesmärki viia rahastamine paremini kooskõlla majanduse ja ELi kestliku arengu tegevuskava vajadustega.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, kelle haldusalasse kuuluvad ka finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit, ütles: „Kokkuleppe tulemusena saavad investorid kaks usaldusväärset võrdlusalust, mis võimaldavad neil järgida oma ambitsioonikaid kliimastrateegiaid. See on oluline verstapost komisjoni tegevuskavas, mille eesmärk on rahastada jätkusuutlikku majanduskasvu ja suunata kapitalivoogusid kestlikesse investeeringutesse.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Mul on hea meel täna saavutatud kokkuleppe üle, mis näitab, et meie jätkusuutliku rahanduse tegevuskava ja tugevama kapitaliturgude liidu loomise eesmärgid saavad paralleelselt toimida. EL jääb kindlaks oma ambitsioonidele muuta Euroopa investoritele atraktiivsemaks, kehtestades ranged avalikustamise standardid ja sillutades teed pikaajalisele kestlikule investeerimispoliitikale.”

Võrdlusalused mõjutavad oluliselt investeerimisvoogusid. Paljud investorid tuginevad neile investeerimistoodete väljatöötamisel ja nende toodete tootluse mõõtmisel, aga ka varapaigutusstrateegiate loomisel.

Kahe uue kategooria puhul on tegemist vabatahtliku märgistusega, mille eesmärk on suunata nende investorite valikut, kes soovivad vastu võtta kliimateadlikku investeerimisstrateegiat. Kliimamuutustega seotud üleminekut käsitlev võrdlusalus pakub tavapärastele võrdlusalustele vähese CO2-heitega alternatiivi. Pariisi kokkulepet järgiv võrdlusalus hõlmab üksnes neid ettevõtjaid, kes suudavad tõendada, et nad täidavad 1,5 °C eesmärki. Uued märgistused on mõeldud lisatagatiste andmiseks, et vältida rohepesu (investorite petmine eksitavate või alusetute väidetega võrdlusaluse keskkonnaalase kasu kohta).

Tehniline eksperdirühm hakkab nõustama Euroopa Komisjoni selliste äriühingute valimisel, kes vastavad võrdlusalustesse lisamise tingimustele. Eksperdirühm annab ka nõu küsimuses, kas teatavad majandustegevuse valdkonnad tuleks Pariisi kokkulepet järgivast võrdlusalusest välja jätta. Eksperdirühma nõuannete põhjal teeb Euroopa Komisjon ettepaneku delegeeritud õigusakti kohta, milles käsitletakse üksikasjalikumalt mõlema võrdlusaluse ülesehitust.

Lisaks leppisid ELi institutsioonid kokku, et kriitilise tähtsusega võrdlusaluste (nt intressimäärade nagu Euribor või EONIA) pakkujatele antakse uue võrdlusaluste määruse nõuete täitmiseks kaks lisa-aastat. Uus tähtaeg on 31. detsember 2021. Kuna kolmandate riikide võrdlusalused on ELi äriühingute jaoks väga olulised, nähti ka nende jaoks ette kaks lisa-aastat. See annab rohkem aega, et uurida koos kolmandate riikide asutustega, kuidas tunnustada nende võrdlusaluste samaväärsust või neid muul viisil ELis kasutamiseks heaks kiita.

Edasised sammud

Täna saavutatud poliitilisele kokkuleppele järgnevad tehnilised läbirääkimised teksti viimistlemise üle. Selleks et uued normid saaksid jõustuda, peavad Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitee (COREPER) ja Euroopa Parlament need ametlikult vastu võtma.

Taust

EL püüab saavutada kapitaliturgude liidu uudsete meetmete ja erainvesteeringute suurendamise kaudu üleilmset juhtpositsiooni kliimameetmete valdkonnas, et saavutada Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid. 24. mail 2018 esitas komisjon ELi esimese jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskava põhjal mitu seadusandlikku meedet. Tänu nendele saab finantssektor täiel määral osaleda kliimamuutustevastases võitluses.

Lisaks ettepanekule reguleerida vähese CO₂-heitega investeerimisstrateegiate võrdlusaluseid, milles jõuti täna esialgsele kokkuleppele, hõlmavad meetmed ka järgmist:

  • ettepanek luua jätkusuutlike majandustegevusalade ELi ühtlustatud klassifitseerimissüsteem ehk taksonoomia,

  • ettepanek parandada avalikustamise nõudeid seoses jätkusuutlikkuse alaste riskide ja võimalustega.

Komisjon teeb kaasseadusandjatega koostööd, et saavutada kokkulepe osutatud kahe ettepaneku kohta veel enne käesoleva ametiaja lõppu.

IP/19/1418

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar