Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiskt medborgarinitiativ: Kommissionen registrerar initiativet ”Europe CARES – inkluderande utbildning av hög kvalitet för barn med funktionsnedsättning”

Bryssel den 27 februari 2019

EU-kommissionen har i dag beslutat att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Europe CARES – inkluderande utbildning av hög kvalitet för barn med funktionsnedsättning”.

Initiativets syfte är att säkerställa ”[r]ätten till inkluderande utbildning för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Europeiska unionen”. I initiativet anges att ”[m]er än 70 miljoner EU-medborgare har en funktionsnedsättning och 15 miljoner barn har särskilda utbildningsbehov” och att många ”möter stora hinder när de ska utöva sin rätt till inkluderande utbildning av hög kvalitet”. Initiativtagarna uppmanar därför EU-kommissionen att ”utarbeta ett lagförslag om en gemensam EU-ram för inkluderande utbildning som främjar tidiga insatser, utbildning och övergång till arbetsmarknaden, så att inget barn hamnar på efterkälken”.

Enligt EU-fördragen har EU rätt att vidta rättsliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av funktionsnedsättning och för att stödja EU-ländernas insatser i fråga om utbildningssystem och yrkesutbildning. Kommissionen anser därför att initiativet är juridiskt giltigt och har beslutat att registrera det. I detta skede granskar man inte innehållet i initiativet.

Initiativet registreras formellt den 4 mars 2019. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder ska kommissionen granska det och inom tre månader besluta om man ska gå vidare med initiativet eller inte. I båda fallen måste beslutet motiveras.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg. Som en del av ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om reformer av det europeiska medborgarinitiativet för att göra det mer användarvänligt. I december 2018 enades Europaparlamentet och rådet om reformen och de reviderade reglerna kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2020.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet formellt har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen om medborgarinitiativ får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får inte heller vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

Hela texten till det föreslagna medborgarinitiativet (läggs ut den 4 mars)

Medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

Webbplatsen Europe Cares

 

IP/19/1417

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar